دپارتمان پژوهشی سفیر

سیستم های تشخیص چهره و الگوریتم های یادگیری

سمینار آماده سیستم های تشخیص چهره و الگوریتم های یادگیری 

در این سمینار به بررسی در دنیای به هم پیوسته و پیچیده امروزی، نگهداری و امنیت اطلاعـات ، بـسیار مهـم و مـشکل شـده است. افزایش جمعیت و تحرک آن در همه جهت ها، باعث بالا رفـتن راه هـا ی انتقـال و  اشـتراک اطلاعات، شده است.این تغییر مکان ها، در ساختارهای پیچیده ای انجام مـی شـوند. در این بین کلاهبرداران نیز به نحـو ی با عبور از سد محافظت های از قبل تعیین شده، امنیت سیستم ها را مورد دستبرد قرار داده اند. لذا در این سمینار به بررسی سیستم های تشخیص چهره و الگوریتم های یادگیری  می پردازیم.

با بررسی زندگی دیجیتالی بشر، به‌راحتی متوجه این نکته خواهیم شد که امـروزه بـشر بـا نیازهایی مواجه است که در سالهای قبل این نیازها وجود نداشت. این نیازها شامل سازمان، گروه و امنیت آن‌ها می‌باشد. در محیط‌هایی که اهمیت امنیت و تشکیلات، افزایش‌یافته اسـت، شناسـایی و تعیـین اعتبار در زمینه‌های گوناگونی از فنّاوری‌ها توسـعه داده‌شده‌اند. کنتـرل ورودی‌های ساختمان‌ها،کنترل دسترسی در کامپیوترهای عمومی، مثال‌هایی هستند که نشان‌دهنده تـشخیص هویـت و اعتبـارسنجی در جامعه کنونی می‌باشند.

تکنولوژی‌های جدید برای تعیین هویت منحصر هر فرد،بر پایه روش‌های Biometric بنیان نهاده شده‌اند. این روش‌ها، روش‌های خودکـاری از بـازبینی و تـشخیص هویت موجـودات زنـده درزمینهٔ ویژگی‌های  فیزیکی از قبیل اثرانگشت یا وضعیت چهره، و یا سایر رفتارهای افراد، از قبیل دست دادن، می‌باشند. به این دلیل که، ویژگی‌های  فیزیکی خیلی کمتر تغییر می‌کنند.

تشخیص چهره (Face Recognition) یکی از چندین روش Bio-metric اسـت کـه دارای دقت بالا  بوده و می‌تواند تا مدت‌ها قابل‌اتکا باشد. در حال حاضر، چندین روش برای سازماندهی و طبقه بندی زمینـه هـای مختلـف  تـشخیص چهـره، امکان پذیر می باشد. تشخیص چهره، می تواند برای بازبینی (Verification)و تعیین هویت (Identification)، نیز بـه کـاربرده شود.ساختار و چهارچوب عمومی یک سیـستم تـشخیص چهـره، مهمتـرین موضـوع در آماده کردن آن می‌باشد.

دراین تحقیق، ابتدا تاریخچه‌ای از موضـوعات مربـوط بـه تـشخیص هویـت، بـا اسـتفاده از خـواص بیومتریک ارائه‌شده و در ادامه بحث تشخیص چهره را به‌صورت اختصاصی در میـان مباحـث بیومتریـک ارائه می دهیم.  همچنین در این تحقیق به بررسی الگوریتم‌ها و روش‌هایی که بر اساس آن تشخیص چهره انجام می‌گیرد می پردازیم.

فهرست مطالب سیستم های تشخیص چهره و الگوریتم های یادگیری 

 • فصل اول : تاریخچه تشخیص چهره 
 • فصل دوم : تشخیص چهره (Face Recognition)
 • فصل سوم : چهارچوب سیستم های تشخیص چهره
  • تشخیص چهره از تصاویر ثابت

  •  کشف چهره و استخراج ویژگی ها

  •  روش های Detection

  • استخراج ویژگی های صورت تشخیص چهره از روی تعداد تصاویر زیاد  

 • فصل چهارم : روش ها و الگوریتم های تشخیص چهره
  • تشخیص چهره با استفاده از تصاویر روبرو

  • تشخیص چهره با استفاده از تصاویر نیمرخ

  • تشخیص چهره با دیدگاه آزاد

  • الگوریتم های اصلی مربوط به تشخیص چهره

 • فصل پنجم : مشکلات و موانع سیستم های تشخیص چهره
 •  فصل ششم: نتیجه گیری 
 •  پیشنهادات

دانلود سمینار آماده مهندسی کامپیوتر

دانلود سمینار آماده مهندسی برق

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *