دپارتمان پژوهشی سفیر
32%

دانلود سمینار آماده مروری بر سیستم های تشخیص چهره و الگوریتم های یادگیری

44,000 تومان 30,000 تومان

تعداد صفحاتقابلیت ویرایشرشته قالب
۷۲داردبرق،   کامپیوتر Word

Description

دانلود سمینار آماده مروری بر سیستم های تشخیص چهره و الگوریتم های یادگیریReviewed by Safir on Aug 15Rating:

دانلود سمینار آماده مروری بر سیستم های تشخیص چهره و الگوریتم های یادگیری

چکیده:

بیـشتر تحقیقـات بوسـیله فیزیولوژیـستهـا و روانـشناسان و مهندسـان روی موضـوعات مختلـف از تشخیص چهره بوسیله ماشین و انسان، صورت گرفته است. اهمیت روش های اتوماتیک تـشخیص چهـره، ما را بر آن داشته است که برای ادامه کار در این زمینـه، تحقیـق کـاملی روی کارهـای انجـام گرفتـه، از پیدایش این رشته از علم کامپیوتر انجام دهیم. اگر چه بسیاری از تئوری ها و فرضیه هـای مطـرح شـده، روی مجموعه ای از تصاویر کوچک، بررسی شده اند، ولی توانسته اند بسیاری دستاوردهای مهمی در ایـن زمینه به همراه داشته باشند.

دانلود سمینار کامپیوتر

دانلود سمینار کامپیوتر

در این تحقیق، ابتدا تاریخچه ای از موضـوعات مربـوط بـه تـشخیص هویـت، بـا اسـتفاده از خـواص بیومتریک ارائه شده و در ادامه بحث تشخیص چهره را به صورت اختصاصی در میـان مباحـث بیومتریـک ارائه شده است. ساختار و چهارچوب عمومی یک سیـستم تـشخیص چهـره، مهمتـرین موضـوع در آمـاده کردن آن می باشد، همچنین الگوریتم ها و روش هایی که بر اساس آن تشخیص چهره انجام مـی گیـرد، قسمت اصلی این تحقیق می باشد که شامل گروه بندی ها و نوع دیدگاه به مسئله می باشد که در انتهای بحث، استفاده از آموزش و یادگیری و الگـوریتم هـای آن را در بحـث کـشف چهـره، محـدود کـرده ایـم. مشکلات مربوط به تشخیص چهره، می توانند شامل نور، زاویه دید دوربین، حرکت و سایر موارد محیطـی باشند، که این مشکلات نیز به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته اند.

دانلود سمینار برق

دانلود سمینار برق

فهرست مطالب  سمینار آماده مروری بر سیستم های تشخیص چهره و الگوریتم های یادگیری

١ چکیده
٢ مقدمه
فصل اول : تاریخچه تشخیص چهره

(Face Recognition)فصل دوم : تشخیص چهره

 فصل سوم : چهارچوب سیستم های تشخیص چهره

تشخیص چهره از تصاویر ثابت
کشف چهره و استخراج ویژگی ها
. Detection روش های ۳-۳
استخراج ویژگی های صورت
تشخیص چهره از روی تعداد تصاویر زیاد

 فصل چهارم : روش ها و الگوریتم های تشخیص چهره

 تشخیص چهره با استفاده از تصاویر روبرو
تشخیص چهره با استفاده از تصاویر نیمرخ
تشخیص چهره با دیدگاه آزاد
بررسی یک تصویر از صورت
الگوریتم های اصلی مربوط به تشخیص چهره
جایگاه الگوریتم های یادگیری در تشخیص چهره

 فصل پنجم : مشکلات و موانع سیستم های تشخیص چهره

مشکلات عمومی
مشکلات انسانی مربوط به نظارت های مبتنی بر تشخیص چهره
مشکلات تکنیکی مربوط به نظارت های مبتنی بر تشخیص چهره

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۴۶

منابع و ماخذ
فهرست منابع لاتین
سایت های اطلاع رسانی
چکیده انگلیسی

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.