دپارتمان پژوهشی سفیر

دانلود مقالات ترجمه شده- دانلود تحقیق

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده- دانلود تحقیق

 • روش تحقیق

روش تحقیق براساس هدف پژوهش‌ها به پژوهش‌های بنیادی و کاربردی تقسیم می‌شوند. لذا پژوهشگران معتقد هستند، پژوهش‌ها براساس هدف به سه دسته تقسیم می‌شوند: تحقیق بنیادی، تحقیق کاربردی و تحقیق و توسعه. با عنایت به توضیحات زیر می‌توان گفت تحقیق و توسعه خود یک نوع تحقیق کاربردی است.

– تحقیق بنیادی: پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیاء پدیده‌ها و روابط بین متغیرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش تئوری‌ها و نظریه‌ها می‌پردازد و به توسعه مرزهای دانش رشته علمی کمک می‌نماید. هدف اساسی این نوع پژوهش تبیین روابط بین پدیده‌ها، آزمون نظریه‌ها و افزودن به دانش موجود در یک زمینه خاص است. تحقیق بنیادی می‌تواند نظری یا تجربی باشد. تحقیق بنیادی نظری از روش‌های استدلال عقلانی و قیاسی استفاده می‌کند و بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای انجام می‌شود. تحقیق بنیادی تجربی از روش‌های استدلال استقرائی استفاده می‌کند و بر پایه روشهای میدانی انجام می‌شود.

– تحقیق کاربردی: پژوهشی است که با استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می‌شود. هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. در اینجا نیز سطح گفتمان انتزاعی و کلی اما در یک زمینه خاص است.

 • دسته بندی روش‌های تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده‌ها

پژوهش‌ها براساس نحوه گردآوری داده‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: تحقیق توصیفی و تحقیق آزمایشی

۱- تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی

تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی شامل ۵ دسته است: پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی، اقدام پژوهی، بررسی موردی

۱-۱ تحقیق پیمایشی[۱]

در این نوع تحقیق هدف بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه است و بیشتر تحقیق‌های مدیریت از این نوع می‌باشد. در پژوهش پیمایشی پارامترهای جامعه بررسی می‌شوند. در اینجا پژوهشگر با انتخاب نمونه ای که معرف جامعه است به بررسی متغیرهای پژوهش می‌پردازد. پژوهش پیمایشی به سه دسته تقسیم می‌شود:

۱-۱-۱ روش مقطعی[۲] : گرد‌آوری داده‌ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع زمانی خاص. برای مثال بررسی میزان علاقه دانشجویان سال اول دبیرستان به ادامه تحصیل در یک رشته خاص

۱-۱-۲ روش طولی[۳] : در بررسی پیمایش طولی، داده‌ها در طول زمان گردآوری شده تا رابطه بین متغیرها در طول زمان سنجیده شود. برای مثال «سیر تحول ثبت نام دانشجویان دختر در دوره‌های تحصیلات تکمیلی» یا «بررسی تحول مهارت‌های زبان فارسی پایه اول تا پنجم ابتدائی». تحقیقات تحولی که به بررسی روندها و تحول پدیده‌ها در طول زمان می‌پردازند از این دسته هستند.

۱-۱-۳ روش دلفی[۴] : جهت بررسی دیدگاه‌های یک جمع صاحب نظر در مورد یک موضوع ویژه
می‌توان از این تکنیک استفاده کرد. مانند «بررسی دیدگاه اساتید دانشگاه در باره یک طرح جدید آموزشی»

۱-۲ تحقیق همبستگی[۵]

در این نوع تحقیقات رابطه میان متغیرها بر اساس هدف پژوهش تحلیل می‌گردد. در تحقیقات همبستگی اگر هدف پیش بینی متغیرهای وابسته بر اساس متغیرهای مستقل باشد به متغیر وابسته متغیر ملاک و به متغیر مستقل متغیر پیش بین گویند. همچنین وجه تمایز تحقیق همبستگی با تحقیق آزمایشی در این است که در اینجا متغیرهای مستقل دستکاری نمی‌شوند. براساس هدف به سه دسته تقسیم می‌شود:

۱-۲-۱ همبستگی دو متغیری: هدف بررسی رابطه همزمانی متغیرها است به عبارت دیگر میزان هماهنگی تغییرات دو متغیر است. در بیشتر تحقیقات همبستگی دو متغیری از مقیاس فاصله ای با پیش فرض توزیع نرمال و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون استفاده می‌شود. مثال: رابطه اسناد ثبات و مرکز علیت با موفقیت در عملکرد

۱-۲-۲ تحلیل رگرسیون: در تحلیل رگرسیون هدف پیش بینی یک یا چند متغیر ملاک براساس یک یا چند متغیر پیش بین است. اگر هدف بررسی یک متغیر ملاک از یک متغیر پیش بین باشد از رگرسیون ساده استفاده می‌شود. اگر بررسی یک متغیر ملاک براساس چند متغیر پیش بین باشد از رگرسیون چندگانه[۶] استفاده می‌شود. اگر همزمان چند متغیر ملاک براساس چند متغیر پیش بین بررسی شود از رگرسیون چند متغیری[۷] استفاده می‌شود.

۱-۲-۳ تحلیل کوواریانس: در برخی بررسی‌ها هدف بررسی مجموعه ای از همبستگی‌های دو متغیر، متغیرها در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کوواریانس است که با پیشرفت در زمینه نرم افزارهای آماری میسر شده است. تحلیل عاملی و حل معادلات ساختاری از این دسته هستند.

۱-۳ تحقیق پس رویدادی[۸]

به تحقیق پس‌رویدادی تحقیق علی-مقایسه‌ای نیز گویند. تحقیق پس‌رویدادی به تحقیقی گفته می‌شود که پژوهشگر علت احتمالی متغیر وابسته را مورد بررسی قرار می‌دهد. چون متغیر مستقل و وابسته در گذشته رخ داده اند لذا این نوع تحقیق غیر آزمایشی را تحقیق پس رویدادی می‌گویند.

۲- تحقیق آزمایشی

تحقیق آزمایشی به دو دسته تقسیم می‌شود: تحقیق تمام آزمایشی و تحقیق نیمه آزمایشی

در بیشتر پژوهش‌های علوم انسانی نظر به اینکه هدف اصلی از انجام پژوهش بررسی یک موضوع به روش میدانی است می‌توان گفت پژوهش مذکور از نظر هدف در حیطه پژوهش‌های کاربردی می‌باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه در این پژوهش از روش‌های مطالعه کتابخانه ای و نیز روش‌های میدانی نظیر پرسشنامه استفاده شده است، می‌توان بیان کرد که پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده‌ها، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است.

روش تحقیق مجموعه‌ای از قواعد، ابزارها و راه‌های معتبر و نظام‌یافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه‌حل مشکلات است. (بشیری نسب، ۱۳۸۷)

بر اساس هدف تحقیقات علمی ‌را می‌توان به دو گروه بنیادی و کاربردی تقسیم کرد:

در این تحقیق با توجه به اینکه هم جنبه کاربردی دارد و هم جنبه مبنایی، از لحاظ نوع هدف، کاربردی و از لحاظ نوع روش توصیفی- پیمایشی است. ابزارهای این تحقیق در بخش جمع‏آوری اطلاعات بصورت مطالعات میدانی است. برای تحلیل اطلاعات از روش مصاحبه ای و جهت تست مدل از مطالعه موردی استفاده شده است.

بر اساس هدف تحقیقات علمی را می توان به دو گروه بنیادی و کاربردی تقسیم کرد:

نظریه

جایگاه نظریه در تحقیق : هدف از تحقیق علمی جبری جز ایجاد وانشای نظریه و اصولی آن نیست.

مفهوم نظریه : مجموعه ای از تعریف ها یا پیشنهادات درباره تعدادی متغیر به هم پیوسته که بعد منظم و موونی از وقایع و پدیده هایی که در اثر این همبستگی به وجود می آیند ارائه می دهد

۱- موضوع آن پیشنهاد درباره تعدادی متغیر به هم پیوسته است¬ اگر حسن درس
بخواند در کنکور قبول می شود.

ارکان تعریف ۲- بعدی منظم از به هم پیوستگی متغیرها نشان می دهد.

۳- نحوه وقوع پدیده ها و وقایع را توضیح می دهد¬ آب در ۱۰۰۰ جوش بگیرید.

دانلود سمینار مدیریت

دانلود سمینار مدیریت (تمامی گرایش ها) – دانلود تحقیق مدیریت (تمامی گرایش ها)
دانلود سمینار آماده دانشجویی دانلود سمینار مدیریت مالی دانلود سمینار مدیریت بازرگانی دانلود سمینار مدیرت MBA سمینار MBA

موضوع سمینار مدیریت صنعتی
دانلود رایگان سمینار مدیریت منابع انسانی
موضوع سمینار ارشد مدی

موضوع سمینار ارشد مدیریت دولتی سمینار مدیریت
موضوع سمینار مدیریت صنعتی
دانلود رایگان سمینار مدیریت منابع انسانی
موضوع سمینار ارشد مدیریت آموزشی
موضوع پیشنهادی سمینار مدیریت منابع انسانی
دانلود رایگان سمینار مدیریت دولتی
انتخاب موضوع سمینار مدیریت
موضوع سمینار مدیریت دولتی گرایش تحول سمینار مدیریت

موضوع سمینار کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت

موضوع سمینار کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت سمینار مدیریت

ریت آموزشی
موضوع پیشنهادی سمینار مدیریت منابع انسانی
دانلود رایگان سمینار مدیریت دولتی
انتخاب موضوع سمینار مدیریت
موضوع سمینار مدیریت دولتی گرایش تحول سمینار مدیریت

موضوع سمینار کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت

موضوع سمینار کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت سمینار مدیریت

دانلود سمینار آماده: بررسی نقش سیستم های توصیه گیر در تجارت الکترونیک و رفتار خریدار

دانلود سمینار آماده کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان در مدیریت ایمنی پروژه‌های ساخت

دانلود سمینار مسئولیت ضرر اقتصادی خالص در قرارداد

دانلود سمینار آماده بررسی سیستم های مدیریت شبکه های مخابراتی در جهان و ایران

دانلود سمینار بررسی انگیزه ها کسب و کار و مدیریت ریسک کارآفرینی در بین دانشجویان

دانلود سمینار بررسی ارائه ی خدمات سیستم نوین بانکداری و بازاریابی در بانک های ایران

دانلود سمینار آماده: کنترل عملی آلودگی صدا در صنعت نساجی

دانلود سمینار بررسی راه حل‌های هوش تجارت در بهبود عملکرد سازمان ‌ها و استارت آپها

دانلود سمینار های آماده مهندسی صنایع

دانلود سمینار تصمیمات استراتژیک در طراحی شبکه زنجیره تامین

دانلود سمینار بررسی تاثیر عدم قطعیت و بهینه سازی استوار در زنجیره تأمین موضوع سمینار ارشد مدیریت دولتی سمینار مدیریت

دانلود سمینار آماده: کنترل عملی آلودگی صدا در صنعت نساجی

دانلود سمینار بررسی انگیزه ها کسب و کار و مدیریت ریسک کارآفرینی در بین دانشجویان

دانلود سمینارهای آماده مهندسی عمران

دانلود سمینار بررسی تاثیر خودروهای هوشمند و سیستم های کنترلی هوشمند بر روی ترافیک

دانلود سمینار شبیه سازی الگوی جریان آشفته و تغییرات مورفولوژیکی رودخانه کارون با استفاده از یک مدل عددی دو بعدی

دانلود سمینار آماده کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان در مدیریت ایمنی پروژه‌های ساخت

دانلود سمینار طراحی سیستم تهویه و تبرید برای یک ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

دانلود سمینار مدیریت ریسک بر اساس مدل‌سازی اطلاعات ساختمانی و با استفاده از امواج رادیویی

 • دانلود رایگان نمونه پروپوزال مدیریت منابع انسانی
 • دانلود رایگان نمونه پروپوزال مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
 • دانلود رایگان پروپوزال مدیریت دولتی
 • دانلود رایگان پروپوزال مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
 • نمونه پروپوزال مدیریت استراتژیک
 • نمونه پروپوزال مدیریت تکنولوژی
 • دانلود نمونه پروپوزال مدیریت دانش موضوع سمینار ارشد مدیریت دولتی سمینار مدیریت
 • جدیدترین موضوعات مدیریت بر اساس مقالات ۲۰۲۰
  • نوآوری گردشگری از طریق دانلود سمینار آماده بازاریابی رابطه ای و خلق ارزش مشترک: مطالعه ای بر روی بسترهای آنلاین نظیر به نظیر در اقامتگاه اشتراکی
  • منحصر به فرد بودن کارآفرینی در بخش اقامتگاه اشتراکی : توسعه یک بعد از سرمایه کارآفرینانه
  • عوامل موثر بر رضایت مشتری از خدمات الکترونیک و قصد استفاده مجدد
  • نقش سرمایه گذاری پر ریسک در وام های شرکت های کوچک و متوسط SME
  • عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک سقوط قیمت سهام
  • ریسک سقوط قیمت سهام و قدرت مدیر عامل اجرایی
 • موضوع سمینار ارشد مدیریت دولتی سمینار مدیریت

دانلو تحقیق آماده به تفکیک رشته

دانلود سمینار مکانیک

دانلود تحقیق و سمینار مکانیک

دانلود سمینار کامپیوتر

دانلود تحقیق و سمینار کامپیوتر

دانلود سمینار برق

دانلود تحقیق و سمینار برق

دانلود سمینار صنایع

دانلود تحقیق و سمینار صنایع

دانلود سمینار هنر

دانلود تحقیق و سمینار هنر


دانلود سمینار مدیریت

دانلود تحقیق و سمینار مدیریت

 

دانلود سمینار فناوری اطلاعات

دانلود تحقیق و سمینار IT

دانلود سمینار عمران

دانلود تحقیق و سمینار عمران

دانلود مقالات ترجمه شده به تفکیک رشته

دانلود مقالات ترجمه شده

مشاهده و دانلود مقالات مهندسی کامپیوتر

دانلود مقالات ترجمه شده

مشاهده و دانلود مقالات مهندسی برق

دانلود مقالات ترجمه شده

مشاهده و دانلود مقالات مهندسی مدیریت

دانلود مقالات ترجمه شده

مشاهده و دانلود مقالات مهندسی صنایع

دانلود مقالات ترجمه شده

مشاهده و دانلود مقالات مهندسی عمران

دانلود مقالات ترجمه شده

مشاهده و دانلود مقالات بلاکچین

دانلود مقالات ترجمه شده

مشاهده و دانلود مقالات پزشکی

دانلود مقالات ترجمه شده

مشاهده و دانلود مقالات مهندسی معماری

دانلود مقالات ترجمه شده

مشاهده و دانلود مقالات اینترنت اشیا

دانلود مقالات ترجمه شده

مشاهده و دانلود مقالات داده کاوی

دانلود مقالات ترجمه شده

دانلود تحقیق های آماده

دانلود سمینارهای آماده مهندسی مکانیک

 1. بررسی تاثیر خودروهای هوشمند و سیستم های کنترلی هوشمند بر روی ترافیک
 2. سمینار آماده بررسی انواع مدل پیل سوختی همراه با معادلات ریاضی آن
 3. دانلود سمینار آماده : بررسی ربات از منظر سینماتیک ودینامیک
 4. دانلود سمینار روش‌های پیاده‌سازی سیستم‌های جامع ناوبری GPS/INS
 5. دانلود سمینار بررسی و تحلیل روشهای تعیین نقاط تکین و طراحی ایزوتروپی در رباتها
 6. دانلود سمینار : بررسی کنترل غیر خطی و مقاوم سیستم های تعلیق خودرو
 7. دانلود سمینار ژنراتورهای مگنتو هایدرو دینامیک و تکنولوژی های مختلف آنها
 8. دانلود سمینار استفاده از مواد نانو در کاهش نیروی درگ زیردریایی
 9. دانلود سمینار آماده : بررسی نیروگاه های بخاری و گازی و سیکل ترکیبی
 10. دانلود سمینار آماده لایه مرزی و نیروی پسا و روش های کاهش نیروی پسا
 11. دانلود تحقیق آماده: شبیه سازی مبدل های حرارتی با کمک نرم افزار HTFS
 12. دانلود تحقیق آماده بررسی کارآیی نیروگاه های انرژی های تجدید پذیر در جهان
 13. دانلود تحقیق آماده بررسی انواع پیل های سوختی اکسید جامد و نحوه ی عملکرد آن ها
 14. طراحی سیستم تهویه و تبرید برای یک ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان
 15. مفهوم اگزرژی و کاربرد‌های اگزرژی در تحلیل سیستم: یک نمونه تحلیل اگزرژی
 16. طراحی و محاسبات توربوشارژ جهت یک خودروی CNG سوز
 17. شبیه سازی مبدل های حرارتی با کمک نرم افزار HTFS
 18. دانلود سمینار آماده : بررسی نیروگاه های بخاری و گازی و سیکل ترکیبی
 19. دانلود سمینار بررسی کنترل غیر خطی و مقاوم سیستم های تعلیق خودرو
 20. دانلود سمینار بررسی و تحلیل روشهای تعیین نقاط تکین و طراحی ایزوتروپی در رباتها

دانلود سمینارهای آماده مهندسی کامپیوتر

 1. دانلود سمینار آماده زبان توصیف معماری نرم افزار
 2. دانلود سمینار در مورد شبکه های حسگر بی سیم و مسیر یابی امن در شبکه
 3. دانلود سمینار زبان توصیف معماری نرم افزار (ADLs)
 4. دانلود سمینار آماده تشخیص نفوذ با استفاده از یادگیری جمعی در شبکه های کامپیوتری
 5. دانلود سمینار آماده با موضوع اسکای لاین (Skyline)
 6. دانلود سمینار بررسی نقش سیستم های توصیه گیر در تجارت الکترونیک و رفتار خریدار
 7. دانلود سمینار بدافزارهای اندرویدی و روش‌های تشخیص آن
 8. دانلود سمینار در مورد ثبـــت کـــامپیوتری دســـتور های پزشـــک ( COPE)
 9. دانلود سمینار آماده برنامه ریزی حرکت سیستم های چندرباتی در محیط ناشناخته
 10. دانلود سمینار در مورد پردازش سیگنال های حیاتی و روش های بازشناخت الگو
 11. دانلود سمینار بهینه‌سازی مسیر ربات موازی ۶ درجه آزادی هگزابا استفاده از روش میدان پتانسیل مجازی
 12. دانلود سمینار بررسی ارائه ی خدمات سیستم نوین بانکداری و بازاریابی در بانک های ایران
 13. بررسی راه حل‌های هوش تجارت در بهبود عملکرد سازمان‌ها و استارت آپها
 14. دانلود سمینار آماده

دانلود سمینار های آماده مهندسی برق

 1. دانلود سمینار آماده ژنراتورهای مگنتو هایدرو دینامیک و تکنولوژی های مختلف آنها
 2. دانلود سمینار در مورد شبکه های حسگر بی سیم و مسیر یابی امن در شبکه
 3. دانلود سمینار در مورد بررسی و تحلیل مداری ساختار کنترل کننده شارش توان یکپارچه UPFC
 4. سمینار آماده بررسی انواع مدل پیل سوختی همراه با معادلات ریاضی آن
 5. دانلود سمینار روش‌های پیاده‌سازی سیستم‌های جامع ناوبری GPS/INS
 6. دانلود سمینار در مورد پردازش سیگنال های حیاتی و روش های بازشناخت الگو
 7. سمینار اماده بررسی سیستم های مدیریت شبکه های مخابراتی در جهان و ایران
 8. سمینار آماده بررسی انواع مخلوط کننده ها و روش های بهبود خطینگی
 9. دانلود تحقیق آماده مروری بر خرده فروشی در بازار برق
 10. دانلود سمینار آماده : نانوترانزیستور و کاربرد آن در مدارهای دیجیتال
 11. سمینار جایابی سکسیونر ها بمنظور کاهش تلفات و مدل سازی بار فیدرها در شبکه های توزیع با فرض بار متغییر در حضور منابع تولید
 12. دانلود سمینار آماده برنامه های پاسخگویی بار
 13. دانلود سمینار آماده اینورتر های چندسطحی مورد استفاده در سیستم‌های خورشیدی
 14. دانلود سمینار آماده

دانلود سیمنارهای آماده مدیریت

 1. دانلود سمینار آماده: بررسی نقش سیستم های توصیه گیر در تجارت الکترونیک و رفتار خریدار
 2. دانلود سمینار آماده کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان در مدیریت ایمنی پروژه‌های ساخت
 3. دانلود سمینار مسئولیت ضرر اقتصادی خالص در قرارداد
 4. دانلود سمینار آماده بررسی سیستم های مدیریت شبکه های مخابراتی در جهان و ایران
 5. دانلود سمینار بررسی انگیزه ها کسب و کار و مدیریت ریسک کارآفرینی در بین دانشجویان
 6. دانلود سمینار بررسی ارائه ی خدمات سیستم نوین بانکداری و بازاریابی در بانک های ایران
 7. دانلود سمینار آماده: کنترل عملی آلودگی صدا در صنعت نساجی
 8. دانلود سمینار بررسی راه حل‌های هوش تجارت در بهبود عملکرد سازمان ‌ها و استارت آپها

دانلود سمینار های آماده مهندسی صنایع

 1. دانلود سمینار تصمیمات استراتژیک در طراحی شبکه زنجیره تامین
 2. دانلود سمینار بررسی تاثیر عدم قطعیت و بهینه سازی استوار در زنجیره تأمین
 3. دانلود سمینار آماده: کنترل عملی آلودگی صدا در صنعت نساجی
 4. دانلود سمینار بررسی انگیزه ها کسب و کار و مدیریت ریسک کارآفرینی در بین دانشجویان
 5. دانلود سمینارهای آماده مهندسی عمران
 6. دانلود سمینار بررسی تاثیر خودروهای هوشمند و سیستم های کنترلی هوشمند بر روی ترافیک
 7. دانلود سمینار شبیه سازی الگوی جریان آشفته و تغییرات مورفولوژیکی رودخانه کارون با استفاده از یک مدل عددی دو بعدی
 8. دانلود سمینار آماده کاربرد مدل سازی اطلاعات ساختمان در مدیریت ایمنی پروژه‌های ساخت
 9. دانلود سمینار طراحی سیستم تهویه و تبرید برای یک ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان
 10. دانلود سمینار مدیریت ریسک بر اساس مدل‌سازی اطلاعات ساختمانی و با استفاده از امواج رادیویی
 11. دانلود سمینار آماده

دانلود سمینار پزشکی

 1. دانلود سمینار آماده برنامه ریزی حرکت سیستم های چندرباتی در محیط ناشناخته
 2. دانلود سمینار در مورد ثبـــت کـــامپیوتری دســـتور های پزشـــک ( COPE)
 3. دانلود سمینار در مورد پردازش سیگنال های حیاتی و روش های بازشناخت الگو

دانلود سمینار حقوق و اقتصاد

 1. دانلود سمینار بررسی ارائه ی خدمات سیستم نوین بانکداری و بازاریابی در بانک های ایران
 2. دانلود مسئولیت ضرر اقتصادی خالص در قرارداد
 3. دانلود سمینار بررسی انگیزه ها کسب و کار و مدیریت ریسک کارآفرینی در بین دانشجویان

دانلود سمینار محیط زیست

بررسی روشهای مدیریت و بازیافت زباله های الکترونیکی

دانلود سمینار آماده: بررسی زباله های الکترونیکی و اثرات نامطلوب آنها بر انسان و محیط زیست

دانلود سمینار آماده: بررسی تاثیرات اجتماعی جامعه بر محیط زیست

دانلود سمینار آماده

—————————————————————-

دانلود نمونه پروپوزال مهندسی مکانیک طراحی کاربردی


ارائه ی مدل هوشمند جهت کنترل احتراق بویلر در سیکل های ترمودینامیکی با استفاده از کنترل کننده ی پیش بین تطبیقی-مقاوم

مشاهده جزئیات و دانلود


طراحی کنترل کننده پیش بین مدل غیرخطی تطبیقی برای بهبود احتراق بویلر تحت انتشار Nox و محدودیت های بار در شرایط عدم قطعیت

مشاهده جزئیات و دانلود

پرپوزال بهینه‌سازی مسیر ربات موازی شیش درجه آزادی هگزا با استفاده از روش میدان پتانسیل مجازی

مشاهده جزئیات و دانلود

طراحی کنترل کننده فازی بهینه سازی شده با استفاده از الگوریتم بهینه سازی SPEA2 برای شبکه ترافیک شهری

مشاهده جزئیات و دانلود

پرپوزال : پیاده سازی شبکه عصبی راف به منظور بهبود شبکه ترافیک شهری

مشاهده جزئیات و دانلود

پرپوزال کاهش مصرف سوخت با کاهش تلفات حرارتی در دریچه ی گاز مکانیکی و برقی

مشاهده جزئیات و دانلود

طرح ریزی و کنترل مسیر خودروی هوشمند در هنگام حرکت با سرعت بالا به منظور اجتناب از برخورد

مشاهده جزئیات و دانلود

دانلود نمونه پرپوزال مهندسی مکانیک گرایش سیالات

پرپوزال ‌آماده بهره گیری از نانو ذرات به منظور بهبود سیستم خنک کاری

مشاهده جزئیات و دانلود

ارائه ی مدل هوشمند جهت کنترل احتراق بویلر در سیکل های ترمودینامیکی با استفاده از کنترل کننده ی پیش بین تطبیقی-مقاوم

مشاهده جزئیات و دانلود

پرپوزال ‌آماده بررسی انتقال حرارت در مواد تغیر دهنده بهبود یافته با فوم های متخلخل

مشاهده جزئیات و دانلود

بررسی اثر رطوبت ورودی بر سیکل توربین گاز و بهینه سازی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری

مشاهده جزئیات و دانلود

پرپوزال ‌آماده: مقایسه ی خاصیت ضد سایش به روشPVD برسطح ابزار فورج سرد (مطالعه ی موردی پوشش TiC ، TiALN )

مشاهده جزئیات و دانلود

پرپوزال شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر رسوب آسفالتین و بررسی اثر هرکدام بر میزان رسوب-گذاری در نفت خام

مشاهده جزئیات و دانلود

پرپوزال شبیه سازی آیرودینامیکی پدیده ی استال مودال در بال هواپیما و بررسی تاثیر زاویه حمله

مشاهده جزئیات و دانلود

پرپوزال : تحلیل ترمواکونومیک سیکل رنکین و بهینه سازی سیکل با استفاده از نانو سیالات

مشاهده جزئیات و دانلود

دانلود نمونه پروپوزال مکاترونیک

پرپوزال ‌آماده آنالیز و تحلیل سیستم ترکیبی زیست توده هاضم بی هوازی با فن اوری پیل سوختی اکسید جامد

مشاهده جزئیات و دانلود

پرپوزال : پیاده سازی شبکه عصبی راف به منظور بهبود شبکه ترافیک شهری

مشاهده جزئیات و دانلود

طراحی کنترل کننده فازی بهینه سازی شده با استفاده از الگوریتم بهینه سازی SPEA2 برای شبکه ترافیک شهری

مشاهده جزئیات و دانلود

پرپوزال بهینه‌سازی مسیر ربات موازی شیش درجه آزادی هگزا با استفاده از روش میدان پتانسیل مجازی

مشاهده جزئیات و دانلود

———————————————————————–پروپوزال های کامپیوتر ——————————————————————————–

پرپوزال آماده ( تکمیل شده ) مدیریت

پرپوزال هوشمند سازی و طراحی یکپارچه سیستم مدیریت شهری بر اساس اینترنت اشیا

مشاهده جزئیات و دانلود

بررسی رابطه سبک های رهبری مدیریت با میزان جذب درآمد های گمرکات

مشاهده جزئیات و دانلود

طراحی و تبیین مدل استراتژی های بومی بازاریابی مبتنی بر درک ریسک و اعتماد مشتری در خرید آنلاین

مشاهده جزئیات و دانلود

پرپوزال آماده تاثیر اینترنت اشیا بر کاهش هزینه های مشتریان و بازده عملیاتی بانک در بانکداری الکترونیک

مشاهده جزئیات و دانلود

پرپوزال مدیریت انرژی در خانه‌های هوشمند با استفاده از رویکرد اینترنت اشیا

مشاهده جزئیات و دانلود

پرپوزال آماده ارائه ی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات جهت تجزیه و تحلیل امنیت در شبکه های بانکی کشور

مشاهده جزئیات و دانلود

ارائه ی مدلی نوین با استفاده از سیستم های پیشنهاد دهنده جهت افزایش بهره وری بانک ها

مشاهده جزئیات و دانلود

پرپوزال سیستم کنترل کیفیت آب با استفاده از اینترنت اشیا

مشاهده جزئیات و دانلود

پرپوزال مدیریت

پرپوزال افزایش فروش در بازاریابی الکترونیکی با استفاده از داده کاوی

مشاهده جزئیات و دانلود

پرپوزال ارائه مدل داده کاوی مبتنی بر حفظ حریم خصوصی در شبکه¬های اجتماعی آنلاین

مشاهده جزئیات و دانلود

پرپوزال تجزیه و تحلیل امنیت در شبکه های بانکی و ارائه ی چارچوبی امن

مشاهده جزئیات و دانلود

پرپوزال بهبود مسیریابی و پیش بینی ترافیک با استفاده از پردازش گرفت در سیستم های حمل و نقل هوشمند

مشاهده جزئیات و دانلود

تاثیر توانایی هوش تجاری، یادگیری شبکه و نوآوری بر عملکرد استارت آپ

مشاهده جزئیات و دانلود

پرپوزال استفاده از اینترنت اشیاء جهت تشخیص بیماران قلبی بر اساس اطلاعات تجربی

مشاهده جزئیات و دانلود

شخصی سازی نتایج جستجو با استفاده از داده های رفتاری به منظور درک علاقه مندی های کاربران

مشاهده جزئیات و دانلود

پرپوزال آماده منطق فازی جهت طراحی سیستم تشخیص نفوذ با الگوریتم PSO

مشاهده جزئیات و دانلود

پرپوزال داده کاوی با داده های حجیم شبکه های اجتماعی به منظور افزایش حریم خصوصی با الگوریتم های فراابتکاری

مشاهده جزئیات و دانلود

پرپوزال آماده ارائه ی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات جهت تجزیه و تحلیل امنیت در شبکه های بانکی کشور

مشاهده جزئیات و دانلود

پرپوزال آماده استفاده از بلاک چین جهت افزایش امنیت اینترنت اشیا

مشاهده جزئیات و دانلود

پرپوزال : بررسی نقش شبکه های اجتماعی در جذب افراد به سمت ورزش (مطالعه ی موردی : ورزش های رزمی)

مشاهده جزئیات و دانلود

——————-برق————-

پرپوزال آماده مهندسی برق

شناسایی و تشخیص تغییرات نرخ ضربان قلب با استفاده از تشخیص کمپلکس های QRS از روش آنالیز موجک

مشاهده جزئیات و دانلود

پرپوزال مدیریت انرژی در خانه‌های هوشمند با استفاده از رویکرد اینترنت اشیا

مشاهده جزئیات و دانلود

پرپوزال : پیاده سازی شبکه عصبی راف به منظور بهبود شبکه ترافیک شهری

مشاهده جزئیات و دانلود

پرپوزال پیاده سازی روش هوش مصنوعی جهت افزایش امنیت فیزیکی با استفاده از تصاویر دیجیتالی

مشاهده جزئیات و دانلود

پرپوزال بهینه سازی ترانزیستور های با تحرک بالای الکترونی AlGaN/GaN

مشاهده جزئیات و دانلود

پرپوزال آماده ارائه مدار LFSR برگشت پذیر با قابلیت حفظ توازن

مشاهده جزئیات و دانلود

طراحی کنترل کننده فازی بهینه سازی شده با استفاده از الگوریتم بهینه سازی SPEA2 برای شبکه ترافیک شهری

مشاهده جزئیات و دانلود

پرپوزال : کاهش اثر مدولاسیون های مرتبه ی پایین در اینورتورهای چند سطحی با مدولاسیون SHEPWM

مشاهده جزئیات و دانلود

پرپوزال پیاده سازی بلاک چین جهت بهبود امنیت شبکه های هوشمند

مشاهده جزئیات و دانلود

پرپوزال بررسی تاثیر استفاده از بلاک چین در رفع چالش های اینترنت اشیا در شبکه های هوشمند

مشاهده جزئیات و دانلود

———————————–

پرپوزال آماده رایگان

اجزای یک پروپوزال

همان طور مشاهده میفرمایید یک پروپوزال اجزای مختلفی دارد که باید طبق اصول خاصی نوشته شود.

 • ابتدایی ترین بخش همانند سایر پژوهش ها باید مقدمه باشد هر مقاله یا رساله یا هرگونه نوشته ی دیگر باید با مقدمه آغاز شود و در مقدمه باید در مورد نتیجه کلی مقاله مقداری توضیح دهید تا خواننده قبل از شروع به خواندن کمی با محتوایی که قرار است مواجه شود آشنا شود.
 • بخش بعدی که قرار است نوشته شود بخش تاریخچه میباشد در این بخش باید مقاله هایی که قبلا در این زمینه نوشته شده اند را مطالعه کنید و ایرادات و کم و کاستی های آنرا رفع کنید.و در مورد آثار قبلی که در این زمینه نوشته شده اند در این بخش کمی توضیح دهید.
 • بخش ضعف کارهای قبلی در این بخش تمامی ایراداتی که مقالات قبلی در این زمینه دارد را کاملا مطالعه کنید و بنویسید.
 • در بخش ایده های خلاق تمامی ایده هایی که در نظر دارید تا ایرادات قبلی را رفع نمایید بنویسید .

 • فرضیات مسئله: برای حل مسئله ی خود باید فرضیاتی را در نظر بگیرید. این فرضیات باید با واقعیت نیز سازگار باشند. به عنوان مثال شروع کار کارمندان از ساعت ۸ صبح و … .
 • روش تحقیقات خود را در بخش روش تحقیق بنویسید شاید کار در ازمایشگاه یا مطالعه و یا حتی تحقیقات باشد همه آنها را با رعایت جزئیات در این بخش بنویسید.
 • نتایجی قرار است با این تحقیق آنها را به اثبات برسانید را بنویسید تمام روش تحقیقاتی شما باید منجربه یک نتیجه گیری کلی گردد در این بخش باید به آنها اشاره کنید.

بخش های فوق اجزای تشکیل دهنده یک پروپوزال را برای شما معرفی کرد اما در مورد کاربرد های یک پروپوزال :

با تهیه پروپوزال شما میتوایند یک برآورد دقیق در مورد زمان اتمام مقاله و همچنین مقدار هزینه ای که باید صرف کنید داشته باشید تا زمان و هزینه خود را طبق آن با برنامه ریزی به پیش ببرید و دچار کمبود زمان و هزینه نشوید.

دانلود نمونه پروپوزال آماده مهندسی مکانیک (گرایش جامدات ساخت و تولید سیالات خودرو رباتیک پژشکی و..)

 • دانلود پروپوزال شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر رسوب آسفالتین و بررسی اثر هرکدام بر میزان رسوب-گذاری در نفت خام
 • پروپوزال آماده تحلیل ورق به کمک المان کوادراتور دیفرانسیلی مثلثی
 • دانلود پروپوزال کاهش مصرف سوخت با کاهش تلفات حرارتی در دریچه ی گاز مکانیکی و برقی
 • شبیه سازی آیرودینامیکی پدیده ی استال مودال در بال هواپیما و بررسی تاثیر زاویه حمله
 • پروپوزال آماده بررسی سیستم روغنکاری و رینگ های پیستون موتورهای دیزلی و بهینه سازی آن برای کاهش آلاینده ذرات معلق
 • پروپوزال شبیه سازی عملکرد پمپ حرارتی جذبی زمین گرمایی به کمک خورشید
 • پروپوزال آماده مدلسازی انتقال حرارت و انتقال جرم جهت خشک کردن شلتوک برنج در یک بستر سیال غیر ثابت
 • پروپوزال آماده برسی عددی بارگذاری تنش حرارتی در مخازن استوانه ای به روش المان محدود

دانلود نمونه پروپوزال آماده رشته مدیریت ( دولتی ، بازرگانی ، صنعتی ، مالی منابع انسانی ، بازاریابی ، اجرایی ، استراتژیک ، مدیریت آموزشی و … ) ،

 • پروپوزال اماده بررسی چالش های امنیتی ایران و ایالات متحده امریکا در خلیج فارس
 • ارائه ی مدل ترتیبی فازی به منظور برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های تولیدی

دانلود نمونه پروپوزال آماده برق ( گرایش قدرت ، مخابرات ، کنترل ، الکترونیک و مهندسی پزشکی)

 • دانلود پروپوزال آماده ارائه مدار LFSR برگشت پذیر با قابلیت حفظ توازن (کلیک کنید)
 • پروپوزال آماده طراحی کنترل کننده فازی بهینه سازی شده با استفاده از الگوریتم بهینه سازیSPEA2 برای شبکه ترافیک شهری
 • پروپوزال ارائه مدار LFSR برگشت پذیر با قابلیت حفظ توازن
 • پروپوزال بهینه سازی درآمد ارائه دهندگان ابزار طریق تخصیص سرورهای کارآمد انرژی
 • پروپوزال طراحی سیستم تشخیص نفوذ هوشمند با استفاده از منطق فازی و بر پایه الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات
 • پروپوزال اماده ارزیابی جایگاه اینترنت اشیا در بانکداری الکترونیکی (مطالعه موردی پست بانک)
 • پروپوزال اماده افزایش تحمل پذیری خطا در مسیریابی شبکه های بر روی تراشه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات
 • پروپوزال بهینه‌سازی درآمد ارائه‌دهندگان ابر از طریق تخصیص سرورهای کارآمد انرژی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
 • پروپوزال آماده بهینه سازی ظرفیت و پروفیل شارژ به منظور کمینه سازی تلفات در شبکه های توزیع در پارکینگ خودروهای الکتریکی

دانلود نمونه پروپوزال اماده کامپیوتر ( شبکه ، نرم افزار ، سخت افزار ، هوش مصنوعی، گراف پروپوزال اینترنت اشیا پروپوزال بلاکچین )

 • استفاده از منطق فازی جهت طراحی سیستم تشخیص نفوذ هوشمند با الگوریتم PSO
 • ارائه چارچوبی انتزاعی برای تشخیص بیماری بر پایه اطلاعات دریافتی از بیمار با استفاده از فناوری اینترنت اشیا
 • دانلود پروپوزال استفاده از الگوریتم عصبی فازی تطبقی جهت افزایش امنیت شبکه هوشمند برای تشخیص حملات
 • دانلود پروپوزال تجزیه و تحلیل امنیت در شبکه های بانکی و ارائه ی چارچوبی امن

 • استفاده از اینترنت اشیاء جهت تشخیص بیماران قلبی بر اساس اطلاعات تجربی
 • افزایش تحمل پذیری خطا در مسیریابی شبکه های بر روی تراشه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات
 • دانلود پروپوزال داده کاوی با داده های حجیم شبکه های اجتماعی به منظور افزایش حریم خصوصی با الگوریتم های فراابتکاری
 • پروپوزال آماده افزایش امنیت امضای دیجیتال در سیستم‌های پرداخت الکترونیکی با استفاده از الگوریتم اسکنور
 • دانلود پروپوزال ارائه مدل داده کاوی مبتنی بر حفظ حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی آنلاین
 • پروپوزال‌آماده افزایش امنیت فیزیکی با نظارت تصویری دیجیتال
 • پروپوزال آماده بهبود روش های انتخاب مسیر و پیش بینی ترافیک در شبکه های ترافیک شهری با استفاده از پردازش گراف
 • پروپوزال آماده شناسایی حفره‌های امنیتی در سیستم های نرم‌افزاری با استفاده از روش‌های یادگیری جمعی
 • افزایش امنیت فیزیکی با نظارت تصویری دیجیتال
 • پروپوزال تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری با استفاده از دسته بند بردار پشتیبان و k-نزدیک‌ترین همسایگی بر مبنای الگوریتم
 • پروپوزال تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری با استفاده از الگوریتم بردار پشتیبان و درخت تصمیم بر مبنای الگوریتم ازدحام ذرات

دانلود نمونه پروپوزال اماده سایر رشته ها

 • پروپوزال‌آماده بررسی شیوه داستانگویی عاشیقها و نقالها (مطالعه موردی داستان رستم و سهراب و داستان سفردربند کوراوغلو
 • دانلود نمونه پروپوزال آماده تعیین سهم فراکسیون های ژئوشیمی وانسانیفلزات سنگین در خاک های اطراف یک منطقه صنعتی
 • دانلود نمونه پروپوزال آماده شبیه سازی نرخ خطای FSO در شرایط اقلیمی با بارش و رطوبت بالا بررسی میدانی جنوب ایران
 • تعیین سهم فراکسیون های ژئوشیمی وانسانیفلزات سنگین در خاک های اطراف یک منطقه صنعتی

دانلود نمونه پروپوزال اماده پزشکی (پزشکی ، داروسازی ، دندانپزشکی ، بهداشت ، اتاق عمل و … )

 • تحلیل و ارزیابیِ جریانِ خون در دریچه ی قلبِجایگزینِ صفحه مورب
 • پروپزال ارائه چارچوبی انتزاعی برای تشخیص بیماری بر پایه اطلاعات دریافتی از بیمار با استفاده از فناوری اینترنت اشیا
 • پروپزوال بومی سازی مدل سامانه فرماندهی حادثه در مراکز بهداشتی – درمانی/ توانبخشی و بیمارستانی در ایران
 • پروپوزال بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه در بیماران روانپزشکی بستری در ببمارستان ۲۲بهمن قزوین

دانلود نمونه پروپوزال مهندسی عمران

 • پروپوزال‌آماده مقایسه برآورد رسوب رودخانه کارون توسط روشهای هیدرولیکی
 • پروپوزال ارائه سیستم یکپارچه مدیریت پایگاه داده در تعامل با مدلسازی اطلاعات ساختمان
  پرپوزال‌آماده دکتری و کارشناسی ارشد مناسب درس روش تحقیق
 • پروپوزال‌اماده بهبود روش های انتخاب مسیر و پیش بینی ترافیک در شبکه های ترافیک شهری با استفاده از پردازش گراف با قابلیت توزیع بار ترافیکی
 • پروپوزال‌آماده مدیریت هزینه در ساختمان سبز در بحث بازیافت با توجه به ۳ عامل کاهش مصالح، استفاده مجدد مصالح، بازیافت مصالح
 • پروپوزال ارزیابی اقتصادی اثار زیست محیطی بکارگری تری R در ساختمان بر اساس هزینه های چرخه عمر

با مطالعه نمونه مشابه موضوع خود میتوانید به راحتی پروپوزال تز دکتری یا ارشد خود را بنویسید. همه ی محصولات قرار داده شده طبق استانداردهای وزارت علوم بوده و همگی مورد تایید دانشگاه ها واقع شده است.

پروپوزال روش تحقیق

وبسایت تخصصی سفیر متشکل از یک گروه پژوهشی کامل میباشد که در زمینه ارائه پروپوزال آماده, تحقیق, پروژه , مقاله بیس ترجمه شده و مقالات پژوهشی در مقاطع کارشناسی , کارشناسی ارشد , دکترا و برای کلیه رشته های گروه علوم انسانی , فنی مهندسی , علوم پایه , گروه معماری و هنر , زبان های خارجی ,پزشکی و پیراپزشکی فعالیت میکند و با افتخار میتوانیــــــم اعلام کنیـــــــــــــــــم که گسترده ترین بانک پروپوزال آماده ارشد و دکترا و متنوع ترین بازه موضوعی تحقیق دانشجویی , پژوهش های دکتری , پروژه دانشجویی , , مقاله ترجمه شده با بیس و فایل های پژوهشی مورد نیاز محققان , دانشگاهیان , دانشجو معلمان و .. را گردآوری کرده ایم.

پروپوزال آماده برای همه رشته ها

آموزش از صفر تا صد + هزاران نمونه دانلودی +مشاوره رایگان

گروه پروپــوزال ســـــرا چند هدف کلی از ارائه و انتشار آموزش ها , فایل های آماده و تکمیل شده و مقالات ترجمه شده دارد . که مهمترینشان امکان اشتراک گذاری پژوهش های صورت گرفته است .

متاسفانه هنوز در کشور ما بانکی از فایل های پژوهشی ایجاد نشده است و گاها یک موضوع خاص صدها بار توسط گروه های پژوهشی و دانشجویان مختلف در سراسر کشور مورد تحقیق قرار میگیرد و عملا هیچ یک به نتایج تحقیق های مشابه

گر یک تیم تحقیقاتی از ابتدا بداند موضوعی که برای تحقیق انتخاب کرده قبلا مورد پژوهش قرار گرفته است قطعا موضوعی دیگر را انتخاب کرده یا سعی در توسعه تحقیقات پیشین میکند و اینگونه سرمایه ها و زمان های زیادی از محققان ما تلف نمیشود.

پروپوزال سرا سعی دارد با انتشار مقالات آموزش تدوین پروپوزال آماده و تکمیل شده , ارائه فایل هایرایگان نمونه پروپوزال آماده برای دانلود قصد دارد بخشی از نقصان موجود در سیستم آموزشی کلان کشور را پوشش دهد .

همچنین مشاوران ما آماده ارائه مشاوره رایگان در مورد تدوین و تنظیم پروپوزال آماده کارشناسی ارشد و دکتری هستند .

آیا شما هم در روش تحقیق یا انتخاب موضوع مناسب پروپوزال آمــــــاده مشکل داید؟

بخش عمده ای از سیستم دانشگاهی و دانشجویان ما هم در انتخاب موضوع مشکل دارند و هم در روش تحقیق پروپوزال آماده : از همین رو ما در پروپوزال سرا سعی داریم شما را بطور کامل با مراحل و نحوه تحقیق و البته انتخاب موضوع پروپوزال آشنا کنیم تا بتوانید با فراغ بال به سراغ انجام تحقیقات و تنظیم پروپوزال خودتان بروید.

ما یک دپارتمان ویژه را برای مشاوره و آموزش اختصاص داده ایم تا علاوه بر پاسخگویی مستقیم به شما بتوانند با انتشار مقالات آموزشی در سایت بخش عمده ای از مشکلات شما را حل کنند.

در گروه هنر و معماری هم اکنون بیش از ۱۷۰۰ نمونه پروپوزال آماده معماری و هنر روی سرور دانلودی سایت پروپوزال سرا بارگذاری شده است و قطعا در ماه های آتی تعداد خیلی بیشتری از نمونه های پروپوزال آماده حقوق را روی سایت در اختیار شما قرار خواهیم داد برای دانلود

موضوع تحقیق برای درس روش تحقیق حقوق
نمونه تحقیق درس روش تحقیق
دانلود رایگان پروژه درس روش تحقیق معماری
موضوع تحقیق برای درس روش تحقیق در روانشناسی
دانلود رایگان پروپوزال درس روش تحقیق
روش تحقیق آماده
موضوع تحقیق برای درس روش تحقیق حسابداری
مقاله در مورد درس روش تحقیق

پروپوزال آماده رشته حقوق

دانلود پروپوزال ارتباط شاخص های توانایی مدیریتی و اهرم مالی با بازده حقوق سهامداران

نمونه دانلودی پروپوزال حسابداری با موضوع حقوقاهرم مالی (Financial Leverage)، میزان استفاده یک شرکت از اوراق بهادار درآمد ثابت خود مانند بدهی یا دارایی ویژه ترجیحی می باشد. یک شرکت هرچه تامین مالی بدهی بیشتری را استفاده کند، اهرم مالی اش بیشتر است. میزان زیاد اهرم مالی به معنای پرداخت سود زیاد است که این اثری منفی بر درآمدهای انتهایی شرکت […] : دانلود پروپوزال آماده حقوق

دانلود پروپوزال ارزیابی ارتباط درآمد انباشته با حقوق سهامداران و جریان نقدینگی آزاد

جهت دانلود پروپوزال رشته حقوق روی ادامه مطلب کلیک کنیـد.سود، یکی از عبارات پرکاربرد در مطالعات حسابداری است و در این پروپوزال نیز به مفهوم سود انباشته در یک شرکت پرداخته شده است. سود و درآمد انباشته (E&P)، یک اصطلاح حسابداری است که برای سهامداران شرکت ها کاربرد دارد. سود و درآمد انباشته، سودهای خالص یک شرکت بعد از پرداخت سود سهام به سهامداران […]

دانلود پروپوزال آماده با موضوع تاثیر اطلاعات نامتقارن روی هزینه حقوق مالکان سهام

پژوهشگرانی که به مطالعه روی عدم تقارن اطلاعاتی پرداخته اند بر این باورند که یک سری مزایای اقتصادی نیز برای آن وجود دارد. رشد اطلاعات نامتقارن، پیامد مطلوبی از یک اقتصاد بازاری است. با متخصص تر شدن و بهره ورتر شدن کارکنان در زمینه کاری خود، می توانند دانلود پروپوزال آماده حقوق ارزش بیشتری برای کارکنان زمینه های دیگر […]

پروپوزال آماده مدیریت , بازاریابی , بازرگانی و سایر گرایش ها

لیست دسته بندی ها پروپوزال آماده مدیریت برای تمامی گرایش ها به همراه مقالات ترجمه شده رشته مدیریت

پروپوزال تکمیـــل شده روانشناسی

دانلود پروپــوزال آماده و تکمیــــــــــــــل شده روانشناسی مطالعه ای بر نقش اعتیاد به شغل و سلامت شغلی در کیفیت زندگی کاری

اعتیاد به کار (Workaholism)، تمایل اجباری به انجام کار می باشد. این مفهوم به روش های مختلفی تعریف شده است. با این حال، به طور کلی، مربوط به کار بیش از حد و بیش از ساعات کاری معمول و فکر کردن بیست و چهار ساعته به کار می باشد که متعاقبا لذت یک کار را […]

دانلود پروپوزال نقش عزت نفس و عوامل روانشناختی مرتبط با پیشگیری از ارتکاب جرم نوجوانان

هدف این پژوهش بررسی سطح عزت نفس مجرمین نوجوان و یافتن فاکتورهای روانی مرتبط با بزهکاری در آنها می باشد. بزهکاری نوجوانان مربوط به رفتارهای کودکان و نوجوانان و در کل افراد زیر ۱۸ سال می باشد که با هنجارهای جامعه، سازگاری و تطابق نداشته و به عنوان فعالیتی مجرمانه تلقی می گردد. جرم شناسان […]

دانلود پروپوزال شیوه رهبری تحول آفرین به عنوان واسطه ای بین هوش هیجانی و استرس شغلی

بررسی احساسات رهبری در دو دهه گذشته به یکی از موضوعات کلیدی در میان محققین رفتار سازمانی و روانشناسان تبدیل شده است. این موضوع در مطالعات مربوط به تاثیر بیان رهبری در محیط کار، نفوذ عاطفی بین رهبران و کارکنان، و نیز نحوه تاثیر سبک های رهبری بر حالات عاطفی کارکنان و عملکرد شغلی آنها، […]

موضوع تحقیق برای درس روش تحقیق حقوق
نمونه تحقیق درس روش تحقیق
دانلود رایگان پروژه درس روش تحقیق معماری
موضوع تحقیق برای درس روش تحقیق در روانشناسی
دانلود رایگان پروپوزال درس روش تحقیق
روش تحقیق آماده
موضوع تحقیق برای درس روش تحقیق حسابداری
مقاله در مورد درس روش تحقیق

پروپوزال تکمیل شده رشته روانشناسی مطالعه ای بر شیوه های فرزندپروری و تاثیر آن بر مسائل رفتاری کودکان

نمونه پروپوزال تکمیـل شده رشته روانشناسی : در محیط خانواده، سبک های فرزندپروری، تاثیر مستقیمی بر نشانه های رفتاری کودکان دارد. شواهد فراوانی نیز در زمینه ارتباط این دو موضوع ارائه شده ولی با این حال، توجه کمی در ایران به این موضوع شده است. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی این رابطه بوده است و انجام آن کاملا ضروری است. در دو […]

نمونه پروپوزال روانشناسی مطالعه ای بر فاکتورهای تاثیرگذار بر سلامت روان دانشجویان

برای دانلود این نمونه پروپوزال روانشناسی روی ادامه مطلب کلیک کنید : دانشجویان به عنوان پایه های تشکیل دهنده رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری شناخته می شوند. احساس می شود که با افزایش بدنه دانش و نیز سرعت پیشرفت تکنولوژی، حجم کار دانشگاهی دانشجویان و در نتیجه میزان استرس در آنها نیز افزایش یابد. این افزایش حجم کار و استرس می تواند سلامت روان دانشجویان را […]

دانلود پروپوزال آماده با موضوع مطالعه ای بر ارتباط شاخص های سرمایه اجتماعی و عملکرد عملیاتی شرکت

مفهوم سرمایه اجتماعی عمدتا مربوط به تئوری شبکه اجتماعی بوده و به عنوان منبع ارزشمندی برای عملکرد شرکت تلقی می گردد. نقش سرمایه اجتماعی (SC) روی رقابت پذیری شرکت، مدتها به عنوان موضوعات مورد علاقه پژوهشگران در مقالات و مطالعات کارآفرینی بوده است. با این حال، فرآیند تحول از SC به عملکرد شرکت هنوز هم […]

دانلود پروپوزال آماده ارزیابی ارتباط انعطاف پذیری و هوش معنوی با سلامت روان

هوش معنوی اصطلاح به کار گرفته شده توسط فیلسوفان، روانشناسان و نظریه پردازان برای نشان دادن روابط معنوی با IQ (بهره هوشی) و EQ (بهره احساسی) می باشد. هوش معنوی در حدود سال های ۱۹۹۷ معرفی شد. تعدادی از روانشناسان این مفهوم را در قالب رویکردی تعریف کرده اند که روح و ماده را در […]

دانلود پروپوزال آماده مطالعه ای بر رابطه میان مولفه های اقلام تعهدی و هزینه معامله سهام

سود دارای دو مولفه نقدی و تعهدی است. این دو مولفه می توانند قابلیت پیش بینی سود آتی شرکت ها تا حد چشم گیری افزایش دهند. تاکید اینپروپوزال بیشتر بر مولفه های اقلام تعهدی بوده که در ادامه به شرح مختصری از آن می پردازیم. اقلام تعهدی، درآمدهای کسب شده و هزینه های متحمل […]

مقاله ترجمه شده با بیس + پروپوزال مهندسی برق

جدیدترین نمونه های مقاله بیس ۲۰۱۹ مهندسی برق با ترجمه به همراه تعداد زیادی نمونه پروپوزال آماده مهندسی برق برای

جدید ترین نمونه های آماده

تعدادی از جدیدترین نمونه های پروپوزال آماده و تکمیل شده و قابل دانلود را که اخیرا به سایت پروپوزال سرا اضافه شده اند به شرح زیر میباشند.

دانلود پروپوزال ارتباط چارچوب های مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در سازمان های دانش محور

امروزه، هدف اصلی مدیریت دانش، افزایش انگیزه فردی در راستای نیل به اهداف کاربردی، علمی و راهبردی و کسب مزیت رقابتی می باشد. در صورتی که یک سازمان قادر به افزایش تعاملات موثر بین کارکنان، گروه ها و واحدهای سازمانی اش باشد، خواهد توانست دانش جدیدی را در سازمان خلق کرده و میان افراد به […]

دانلود پروپوزال مطالعه ای بر نقش سرمایه فکری در بهبود عملکرد سازمانی

در اقتصاد دانش محور امروزه، دارایی های ملموس مانند سرمایه فکری، پایه ای برای رشد پایدار و مزیت رقابتی شرکت ها محسوب می شوند. شرکت ها امروزه توجه زیادی را به خلق ارزش از طریق این دارایی های ملموس، منعطف ساخته اند. عملکرد بهتر سازمانی نیز می تواند به واسطه مدیریت کارآمد سرمایه فکری شرکت […]

دانلود پروپوزال مطالعه ای بر تاثیر چارچوب های دولت الکترونیک بر شاخص های اعتماد عمومی

امروزه، یکی از مشکلات عمده ای که دولت ها با آن مواجه می باشند، کاهش سطح اعتماد مردم به دولت هاست که با نام بحران اعتماد عمومی شناخته می شود. یکی از راه های غلبه بر ای بحران، الکترونیکی شدن است. هدف این پژوهش نیز بررسی تاثیر شاخص های دولت الکترونیکی روی اعتماد عمومی بوده […]

دانلود پروپوزال مطالعه ای بر تاثیر چارچوب های رهبری تحول گرا روی رفتار شهروندی کارمندان

عملکرد کارکنان، همیشه به عنوان کلید موفقیت سازمان ها تلقی شده است. عملکرد شغلی کارکنان یکی از موضوعات پربحث در زمینه مدیریت رفتار سازمانی بوده و مدیران سازمان های موفق همیشه به آن توجه داشته اند. رهبری تحول گرا به عنوان رویکردی انگیزشی نسبت به رویکردهای مدیریتی دیگر شناخته شده و تاثیر چشم گیری بر […]

دانلود پروپوزال سامانه های پیشنهاد دهنده مبتنی بر اعتماد

در محیطی بسیار پویا و غیرمتمرکز، که داده ها در آن نامطمئن می باشند، اعتماد فاکتوری کلیدی در فرآیند تصمیم گیری به شمار می آید. سامانه توصیه گر مبتنی بر اعتماد نیز بر اساس اعتماد میان کاربران می باشد. این موضوع، هدف اصلی بسیاری از مقالات منتشر شده در این زمینه بوده است و محققین […]

دانلود پروپوزال سامانه توصیه گر موسیقی بر اساس تکنیک های داده کاوی

با رشد وب جهان گستر (WWW)، حجم عظیمی از داده های موسیقی نیز در محیط اینترنت، قابل دسترسی شده اند. به دلیل جستجوی زیاد آهنگ های مختلف توسط کاربران، لازم است که یک سیستم پیشنهاد دهنده نیز در این زمینه ایجاد گردد. با گسترش عظیم شبکه در چند دهه گذشته، اینترنت به منبع اصلی دسترسی […]

دانلود پروپوزال الگوریتمی برای بهبود امنیت و عملکرد پروتکل AODV در برابر حمله سیاه چاله

شبکه ادهاک (Ad Hoc)، یک شبکه زمانی است که با گره های مستقلی مدیریت می گردد که قادر به ارتباط با یکدیگر بدون زیرساخت شبکه ای ثابت یا هرگونه ایستگاه پایه مرکزی می باشند. با توجه به برخی دلایل مانند تغییرات پویای توپولوژی شبکه، اعتماد گره ها به یکدیگر، فقدان زیرساختی ثابت برای تحلیل رفتار […]

دانلود پروپوزال مطالعه ای بر تاثیر چارچوب های حمایت اجتماعی بر سلامت روان

هر ساله دانشگاه ها، افراد جوان و مستعد زیادی را جذب می کنند و پتانسیل های علمی و عملی آنها را در دوره های خاصی مورد استفاده قرار می دهند و نهایتا، این افراد نحصیل کرده و متخصص را به جامعه می فرستند. تحصیلات دانشگاهی، به دلیل وجود یک سری عوامل مختلف، استرس زا می […]

دانلود پروپوزال مطالعه ای بر نقش استرس شغلی در میزان عملکرد و بهره وری کارکنان

در طول چند دهه گذشته، بسیاری از کارمندان در سراسر جهان با مساله ای جدی در سازمان هایشان با عنوان “استرس” روبرو شده اند که عملکرد و بهره وری شغلی آنها را تحت تاثیر قرار داده و به یکی از بخش های اصلی هر زمینه شغلی تبدیل شده است. علاوه بر این، سطوح استرس در […]

دانلود پروپوزال مطالعه ای بر تاثیر چارچوب های هوش معنوی بر استرس و فرسودگی شغلی

هدف این پروپوزال، بررسی این موضوع است که آیا مذهب، فاکتوری مرتبط با استرس هست یا نه. استرس یک واکنش بدنی است که تعادل جسمی، روانی و عاطفی یک فرد را تحت تاثیر قرار می دهد؛ در همین راستا باید توجه داشت که مقدار متعادلی از استرس، نرمال بوده و برای بقا، لازم و ضروری […]

دانلود پروپوزال مطالعه ای بر نقش اعتیاد به شغل روی ابعاد مختلف فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی (Burnout) یکی از انواع استرس می باشد که در دهه اخیر، مورد توجه بسیاری از مطالعات علمی در این حوزه بوده است، مخصوصا در زمینه مراقبت از سلامت. تعاریف اولیه آن بر جنبه های ارتباطی متمرکز می باشد. پژوهشگران عنوان کرده اند که، فرسودگی شغلی، فرآیندی است که باعث می شود، کارکنان انرژی […]

دانلود پروپوزال رابطه بین شاخص های موثر بر کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی

کارکنان متعهد، به عنوان منابع حیاتی و اساسی در عملکرد موفقیت آمیز سازمان ها شناخته شده اند. در این راستا، کیفیت زندگی کاری (QWL)، به عنوان یکی از موضوعات مورد توجه در زمینه ارتقای تعهد سازمانی کارکنان، مورد بررسی قرار گرفته است. کارفرمایانی که تمایل بیشتری به افزایش رضایت شغلی و تعهد کارکنان خود دارند، […]

پروپوزال مدیریت

دانلود پروپوزال ارتباط شاخص های رهبری تحول گرا و مدیریت دانش در سازمان ها

امروزه اگر سازمان ها قادر به تطبیق خود با تغییرات محیطی نباشند، مزیت رقابتی خود را از دست خواهند داد. در چنین شرایطی، سازمان ها نیازمند رهبرانی هستند که قادر به بقای سازمان و بهبود عملکرد آن در چنین محیطی باشند. رهبران تحول گرا، سازمان را از زمان حال به آینده هدایت کرده و تغییرات […]

دانلود پروپوزال آماده بازاریابی مطالعه ای بر فاکتورهای تعیین کننده موفقیت مدیریت رابطه در شرکت ها

پروپوزال بازاریابی عبارت است از کلیه اقداماتی که در راستای ایجاد ارتباط بین محصول (کالاها و خدمات) و مشتریان انجام می گیرد. اصطلاح بازاریابی رابطه ای در چند سال اخیر به مفهوم مشهوری در بین نظریه پردازان بازاریابی و کارشناسان دانشگاهی تبدیل شده است. مفاهیم سنتی بازاریابی عمدتا روی ترکیبات بازاریابی (یعنی: محصول، قیمت، مکان و […]

پروپوزال مدیریت با موضوع نقش چارچوب های تفکر استراتژیک مدیران در اداره شهر

دانلود پروپوزال مدیریت : امروزه، بسیاری از سازمان ها، به طور فزاینده ای با مسائل و مشکلات پیچیده ای مواجه هستند و نیاز به تفکرات مناسبی برای ارائه راه حل های مدرن برای مقابله با آنها دارند. در بسیاری از موارد، تلاش مدیران و مسئولان ممکن است مشکل را به طور موقت حل کند ولی در برخی موارد این […]

دانلود پروپوزال رویکردهای سنجش عملکرد با ترکیب روش تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازی متوازن

برخی شاخص ها برای ارزیابی عملکرد یک سیستم مدیریتی، ضروری می باشند. کارت امتیازی متوازن (BSC) به منظور استخراج این شاخص ها برای ارزیابی عملکرد ضروری در فرآیندهای سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از BSC منجر به جلوگیری از افزایش داده ها و اطلاعات می شود. علاوه بر این، همه شاخص های مهم […]

دانلود پروپوزال ارزیابی و شناسایی چالش های تجاری سازی محصولات دارای تکنولوژی بالا

امروزه، یکی از محرک های اصلی رشد اقتصادی، دانش است و این موضوع شامل سرمایه گذاری های زیاد در بخش آموزش، تحقیق و توسعه (R&D) و رابطه بین دولت، دانشگاه و صنعت می باشد. به منظور تحقق بخشیدن به مزایای دانش و دریافت بازده از این سرمایه گذاری ها، نوآوری ها و اختراعات باید تجاری […]

دانلود پروپوزال مطالعه ای بر نقش هوش رقابتی در بهبود مزیت رقابتی شرکت ها

بر خلاف هوش ذهنی، شناختی و عاطفی، هوش رقابتی روی نظارت بر محیط رقابتی با هدف ارائه هوش قابل اقدام تمرکز دارد که یک لبه رقابتی را برای سازمان ایجاد خواهد کرد. هوش رقابتی، ابزار بسیار مهمی برای برنامه ریزی استراتژیک سازمان ها و فرآیند مدیریتی می باشد. فرآیند تشریح الگوهای استراتژی بازاریابی، در قالب […]

دانلود پروپوزال مطالعه ای بر ارتباط نوع شخصیت و نگرش شغلی با رفتار شهروندی سازمانی

در این پروپوزال رابطه بین شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. مقالات زیادی منتشر شده اند که به بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی پرداخته اند. این مطالعات نشان داده اند که ارتباط چشم گیری بین صفات هویتی و ابعاد عملکرد وجود دارد. صفات شخصیتی اشاره به الگوهای پایدار […]

دانلود پروپوزال مطالعه ای بر ارتباط تنوع جنسیتی مدیران و چارچوب های مدیریت سود

مدیریت سود را به طور خلاصه می توان به این شکل تعریف کرد: دستکاری صورت های مالی یک شرکت به روشی که وضعیت واقعی موقعیت مالی یک شرکت را منعکس نکند. رایج ترین روش در مدیریت سود، شیوه انتخاب حسابداری احتیاطی به منظور گزارش سطح مطلوبی از درآمدها به طرفین ذینفع می باشد. کیفیت سود […]

طرح توجیهی صنایع غذایی , کساورزی و صنعتی۱۵ Jul 2019طرح توجیهی پرورش صنایع غذایی بیش از ۱۴۰۰ نمونه آماده طرح توجیهی کسب و کار های مختلف اععم از طرح توجیهی کشاورزی , طرح توجیهی صنعتی , طرح توجیهی پرورش مرغ , ماهی , گوساله, گوسفند , بلدرچین , طرح توجیهی صنایع غذایی و بسته بندی , طرح توجیهی صنعتی , طرح توجیه فنی و […]Continue reading →جدیدترین نمونه مقاله ترجمه شده, مقاله بیس و پروپوزال و پرسشنامه۱۴ Apr 2019جدیدترین نمونه های پروپوزال مقاله با موضوعات مختلف , مقالات ترجمه شده , پرسشنامه و مقاله بیس را از ما بخواهید. پروپوزال کند ذهنی کودکان کند ذهنى کودکان (۱۶ صفحه ورد) خطر آفرینى‌ها مسأله دیگرى که در رابطه با این گروه قابل طرح است، مشکل آفرینى برخى از آنهاست. عده‌اى از روانشناسان نفس عقب‌ماندگى را […]Continue reading →دانلود صدها نمونه آماده و رایگان پروپوزال برای درس روش تحقیق۱۴ Apr 2019پروپوزال آماده درس روش تحقیق ما تعدادی بالغ بر ۲۵۰ نمونه پروپوزال آماده برای درس روش تحقیق را در یک طبقه بندی برای شما تدارک دیده ایم و کافیست اندک زمانی را صرف جستجو در میان این نمونه های پروپوزال درس روش تحقیق کنید تا بتوانید نمونه هایی را که نیاز دارید را از میان […]

پروپوزال آماده درس روش تحقیق

ما تعدادی بالغ بر ۲۵۰ نمونه پروپوزال آماده برای درس روش تحقیق را در یک طبقه بندی برای شما تدارک دیده ایم و کافیست اندک زمانی را صرف جستجو در میان این نمونه های پروپوزال درس روش تحقیق کنید تا بتوانید نمونه هایی را که نیاز دارید را از میان آنها انتخاب کرده و دانلود نمایید.

بطور قطع در روزهای آتی تعداد بسیار بیشتری از نمونه های پروپوزال آماده ددرس روش تحقیق را برای شما بارگذاری خواهیم کرد.

روپوزال درس روش تحقیق : روش های زمانبندی وظایف در محیط رایانش ابری

مجموعه ای از کامپیوترهای متصل که بیش از یک منبع محاسباتی یکپارچه می باشد را ابر می نامند. در سال های اخیر، پیشرفت رایانش ابری منجر به سرعت گرفتن شبیه سازی و آرایش سریع مراکز داده ای شده که به لحاظ جغرافیایی برای ارائه سرویس های باکیفیت و قابل اعتماد، پراکنده شده اند. امروزه، رایانش […]

پروپوزال روش تحقیق : ارزیابی ارتباط روش های تربیت کودکان با پرخاشگری در دختران

پرخاشگری عبارت است از یک سری تعارضات و ناهنجاری های اجتماعی در یک فرد با آسیب رساندن و ایجاد ناراحتی در افراد دیگر که مطمئنا در اکثر موارد مضراتی را به همراه دارد که این مضرات متوجه خود فرد و اطرافیان وی می گردند. این موضوع می تواند ناشی از ناامیدی، افسردگی و محیط هایی […]

پروپوزال مطالعه ای بر تاثیر روش های تربیتی کودکان بر پیشرفت تحصیلی آنها

این پروپوزال آماده برای درس روش تحقیق به یکی از موضوعات اساسی علم روانشناسی یعنی تربیت کودکان و با تاکید بر تاثیر آن روی پیشرفت ها و درستاوردهای تحصیلی کودکان پرداخته است. علم روانشناسی در چندین سال گذشته پیشرفت های زیادی داشته و موضوع تربیت فرزندان نیز یکی از موضوعات چالش برانگیز آن بوده است و نظر محققین زیادی را […]

نمونه پروپوزال روش تحقیق ارتباط بین اهمال کاری و عزت نفس و خودکارآمدی در دانشجویان

رفتار اهمال کاری بسیار معمول است و در جهان ما یک مسئله جدی است. اما بنظر می رسد که پژوهشگران نتوانسته اند به یک اتفاق نظر در مورد تعریف این پدیده برسند؛ به تاخیر انداختن عمدی در انجام کاری به عنوان تعریف اهمال کاری پیشنهاد شده است. طبق مطالعات در مورد تمایل به اهمال کاری، برای دانلود این نمونه رایگان پروپوزال آماده برای درس روش تحقیق کلیک کنید

نقش اخلاق حرفه ای حسابداران در بهبود شیوه های رهبری مالی

یکی از دغدغه های دانشجویان در دوره کارشناسی ارشد، نگارش یک پروپوزال استاندارد برای اهداف دانشگاهی و یا برای ارائه کلاسی درس روش تحقیق می باشد. راه حل پیشنهادی ما، مطالعه چندین پروپوزال مرتبط و آشنایی با سبک و سیاق نگارشی آنها و نیز کسب ایده های جدید از آنها برای انتخاب موضوعی جدید می […]

پروپوزال آماده برای درس روش تحقیق با موضوع ارتباط میزان سواد رسانه ای دانشجویان در استفاده از محیط اینترنت

سواد رسانه ای شامل شیوه هایی است که افراد را قادر می سازد تا به رسانه دسترسی داشته باشند، ارزیابی انتقادانه ای از آن داشته باشند و رسانه را ایجاد کنند. همچنین افراد بر اساس آن بتوانند رسانه های مختلف را از یکدیگر تشخیص داده و تولیدات رسانه ای در حوزه های مختلف را از […]

پروپوزال آماده برای درس روش تحقیق: تاثیر هوش هیجانی و رضایت شغلی روی رفتار شهروندی سازمان

شواهدی زیادی موجود هستند که نشان می دهند، افرادی که هوش هیجانی بالاتری دارند، با احتمال بیشتری به نتایج عملکردی بالاتر می رسند. محققین رابطه بین هوش هیجانی (EI) و مشخصات خروجی کاری شامل عملکرد وظیفه و رفتار شهروندی سازمانی را بررسی کرده و رابطه مثبتی بین هوش هیجانی و نتایج شغلی کارکنان یافتند. مطالعات […]

پروپوزال درس روش تحقیق جهت دانلود رایگان

پروپوزال یک ساختار مدلسازی جهت ارزیابی رویکردهای یادگیری در محیط تحت وب

امروزه، یادگیری تحت وب (web-based learning)، به دلیل فرصت های بیشماری که ایجاد می کند، توجهات قشر زیادی از دانشمندان رو به خود جلب نموده است. علیرغم محبوبیتی که پیدا کرده، هنوز هم مفهومی نامشخص و گیج کننده می باشد. اول از همه اینکه، با نام های زیادی شناخته می شود، از جمله یادگیری آنلاین، […]

دانلود پروپوزال آماده برای درس روش تحقیق بررسی ارتباط میان چارچوب های ریسک اعتباری و مولفه های نقدی و تعهدی سود

همانطور که در عنوان این محصول بیان شده، موضوع مورد بحث در این پروپوزال مربوط به ریسک اعتباری می باشد که در ادامه به شرح مختصری از آن می پردازیم. ریسک های اعتباری براساس توانایی کلی بازپرداخت توسط قرض گیرنده محاسبه می شوند. برای ارزیابی ریسک اعتباری برای یک وام به مشتری، قرض دهنده ها […]

دانلود پروپوزال ارزیابی ارتباط میان چارچوب های رقابتی بازار و ریسک اعتباری

این پروپوزال درس روش تحقیق به بررسی یکی از مهم ترین موضوعات مطرح در رشته حسابداری یعنی ریسک اعتباری پرداخته است و در این قسمت به تشریح مختصری از این مفهوم می پردازیم. ریسک اعتباری، ریسک احتمالی خسارت و ضرر ناشی از قصور مدیون (وام گیرنده) در باز پرداخت یک وام یا برآورده کردن تعهدات قراردادی می باشد.

دانلود پروپوزال درس روش تحقیق

دانلود پروپوزال درس روش تحقیق رابطه میان شاخص های مدیریت سود و اطلاعات نامتقارن

عدم تقارن اطلاعاتی یکی از موضوعات کلیدی در مطالعات و مقالات حسابداری می باشد و به بیانی کلی بدین معنی است که دو طرف یک معامله دانش یکسان و هم ترازی از محصولات و یا کالاهای مبادله شده در آن معامله نداشته باشند. معمولاً در زمینه هایی که اطلاعات پیچیده یا بسختی قابل حصول هستند

این نمونه پروپوزال درس روش تحقیق را دانلود کنید

دانلود پروپوزال درس روش تحقیق تاثیر اطلاعات نامتقارن روی هزینه حقوق مالکان سهام

پروپوزال درس روش تحقیق با موضوع : پژوهشگرانی که به مطالعه روی عدم تقارن اطلاعاتی پرداخته اند بر این باورند که یک سری مزایای اقتصادی نیز برای آن وجود دارد. رشد اطلاعات نامتقارن، پیامد مطلوبی از یک اقتصاد بازاری است. با متخصص تر شدن و بهره ورتر شدن کارکنان در زمینه کاری خود، می توانند ارزش بیشتری برای کارکنان زمینه های دیگر […]

دانلود پروپوزال روش تحقیق ارتباط بین هموارسازی سود و نبود تقارن اطلاعاتی در گردش زندگی شرکت های بورس اوراق

بهترین نمونه های پروپوزال آماده درس روش تحقیق برای دانلود : امروزه یکی از مهمترین منابعی که منجر به پیشرفت سازمان یا سود کلان شرکت ها می گردد، منابع اطلاعاتی می باشد. همیشه وجود اطلاعات می تواند موفقیت روز افزون یک سازمان را تامین نماید. گاهی مطالعات علمی نشان می دهد که انتخاب روش و یا مشارکت در بورس برای موردی خاص می تواند سود ده […]

پروپوزال آماده درس روش تحقیق مطالعه ای مقایسه ای بر چارچوب های ترکیبی در راستای تحلیل عملکرد مالی شرکت

امور مالی را می توان به صورت فراهم کردن پول در زمان خواسته شده تعریف نمود. اما، به عنوان کارکرد مدیریتی، معنای ویژه ای از وجوه و بهره وری موثر از آنها دارد. امور مالی، با هر موردی که در انجام کسب و کار رخ می دهد، ارتباط دارد. امور مالی به صورت رگ و […]

بهترین نمونه های پروپوزال آماده درس روش تحقیق برای دانلود

پروپوزال آماده روش تحقیق سامانه توصیه گر موسیقی بر اساس تکنیک های داده کاوی

با رشد وب جهان گستر (WWW)، حجم عظیمی از داده های موسیقی نیز در محیط اینترنت، قابل دسترسی شده اند. به دلیل جستجوی زیاد آهنگ های مختلف توسط کاربران، لازم است که یک سیستم پیشنهاد دهنده نیز در این زمینه ایجاد گردد. با گسترش عظیم شبکه در چند دهه گذشته، اینترنت به منبع اصلی دسترسی […]

بهترین نمونه های پروپوزال آماده روش تحقیق برای دانلود

دانلود پروپوزال نقش سازمان یادگیرنده و فرهنگ سازمانی در شاخص های خلاقیت سازمانی

در مدیریت کسب و کار، سازمان یادگیرنده، شرکتی است که فرآیندهای یادگیری در اعضای خود را تسهیل بخشیده و به طور مستمر در خود تحول ایجاد می کند. این مفهوم برای اولین بار توسط پیتر سنج و همکارانش معرفی شد. سازمان های یادگیرنده، در نتیجه فشارهای پیش روی سازمان های مدرن شکل می گیرند و […]

دانلود پروپوزال راهبردهای قیمت گذاری برق در بازارهای رقابتی ایران

از لحاظ اقتصادی، برق یک کالای قابل خرید، فروش و مبادله می باشد. بازار برق سیستمی است که این تبادلات را از طریق مناقصات و پیشنهادات فروش و تبادلات مالی به انجام می رساند. مناقصات و پیشنهادات از اصول عرضه و تقاضا برای تنظیم قیمت ها استفاده می کنند. قراردادهایی نیز در این زمینه بین […]

پروپوزال آماده درس روش تحقیق با موضوع بررسی ارتباط میان عملکرد منابع انسانی و بازده سرمایه گذاری بر تقسیم سود

این نمونه پروپوزال آماده درس روش تحقیق را دانلود کنید. یکی از موضوعات مورد بحث در این پروپوزال، مفهوم تقسیم سود می باشد که در ادامه به تشریح مختصری از آن می پردازیم. تقسیم سود به معنای طرح های تشویقی متعدد ارائه شده توسط شرکت است که پرداخت های مستقیم یا غیرمستقیم به کارکنان فراهم می سازد و به سودآوری شرکت علاوه بر حقوق عادی […]

دانلود ترجمه مقاله بررسی مقالات مربوط به تاریخچه اینترنت اشیا (IoT)

تاریخچه اینترنت اشیا اینترنت اشیا موضوع جدیدی است. با این حال، موضوع ارتباط ماشین آلات با یکدیگر از اوایل سال های ۱۸۰۰ میلادی مطرح بود. ماشین ها از زمانی که تلگراف (به عنوان اولین خط ارتباطی) در سال های دهه ۱۸۰ و ۱۸۴۰ توسعه یافت، ارتباط مستقیم را فراهم می کردند. انتقال صوت رادیویی که […]

پرسش و پاسخ:

کدام نمونه پروپوزال برای درس روش تحقیق خوب است؟!

۳ فوریه ۲۰۱۹ نمونه پروپوزال های درس روش تحقیق!

این مقاله مقدمه ای است بر جهانِ پروپوزال نویسی، آمده ایم تا از پروپوزال آماده درس روشتحقیق بگوییم و مزایایش را به چالش بکشیم. پیش از آن اگر موافق باشید کمی به …

۲۱ ژانویه ۲۰۱۶ در بیشتر دانشگاه ها در رشته های مختلف تدریس اصول روش تحقیق چندان … هایی مانند مدیریت ، حسابداری و روانشناسی و یا ارائه در درس روش تحقیق به …

مروری بر مزایای پروپوزال آماده درس روش تحقیق

دانلود پروپوزال تشخیص چهره

در این بخش به ارائه ی پروپوزال ها با موضوع تشخیص چهره پرداخته می شود.

موضوع تحقیق برای درس روش تحقیق حقوق
نمونه تحقیق درس روش تحقیق
دانلود رایگان پروژه درس روش تحقیق معماری
موضوع تحقیق برای درس روش تحقیق در روانشناسی
دانلود رایگان پروپوزال درس روش تحقیق
روش تحقیق آماده
موضوع تحقیق برای درس رو

ش تحقیق حسابداری
مقاله در مورد درس روش تحقیق

در این بخش به ارائه ی پروپوزال ها با موضوع تشخیص چهره پرداخته می شود

دانلود پروپوزال تشخیص چهره مستقل از حالت سر با استفاده از سیسیتم توصیفگر بر اساس فیلترهای گابور

مشاهده جزئیات و دانلود

دانلود پروپوزال تشخیص چهره با داده های ناقص صورت با استفاده از روش شبکه های عصبی پیچشی

مشاهده جزئیات و دانلود

پروپوزال تشخیص چهره دانلود پروپوزال ارائه ی مدلی جهت تشخیص چهره مبتنی بر PCA و تحلیل رگرسیون لجستیک

مشاهده جزئیات و دانلود

دانلود پروپوزال تشخیص چهره در اینترنت اشیا به منظور تامین امنیت خانه های هوشمند

مشاهده جزئیات و دانلود

دانلود پروپوزال تشخیص چهره با استفاده از تصاویر سه بعدی بینی با استفاده از روش PNN

مشاهده جزئیات و دانلود

پروپوزال تشخیص چهره بدون تغییر حالت در فیلم های مدار بسته با استفاده از روش OLPP

مشاهده جزئیات و دانلود

پروپوزال تشخیص چهره با استفاده از خوشه بندی K-mean و هیستوگرام های مدرج

مشاهده جزئیات و دانلود

دانلود پروپوزال تشخیص چهره با استفاده از تئوری فراکتال

مشاهده جزئیات و دانلود

دانلود پروپوزال تشخیص چهره

٫

 1. دانلود پروپوزال تشخیص چهره مستقل از حالت سر با استفاده از سیسیتم توصیفگر بر اساس فیلترهای گابور
 2. دانلود پروپوزال تشخیص چهره با داده های ناقص صورت با استفاده از روش شبکه های عصبی پیچشی
 3. دانلود پروپوزال تشخیص چهره دانلود پروپوزال ارائه ی مدلی جهت تشخیص چهره مبتنی بر PCA و تحلیل رگرسیون لجستیک
 4. دانلود پروپوزال تشخیص چهره در اینترنت اشیا به منظور تامین امنیت خانه های هوشمند
 5. دانلود پروپوزال تشخیص چهره با استفاده از تصاویر سه بعدی بینی با استفاده از روش PNN
 6. دانلود پروپوزال تشخیص چهره بدون تغییر حالت در فیلم های مدار بسته با استفاده از روش OLPP
 7. دانلود پروپوزال تشخیص چهره با استفاده از خوشه بن K-mean و هیستوگرام های مدرج
 8. دانلود پروپوزال تشخیص چهره با استفاده از تئوری فراکتال

 

دانلود نمونه پروپوزال مهندسی پزشکی و نمونه پروپوزال روش تحقیق پزشکی

جهت دسترسی سریع تر به موضوع تحقیق خود کلمه ی مورد نظر خود را در سایت جستجو کنید

دپارتمان پژوهشی سفیر با بهره گیری از اساتید و برترین دانشجویان دانشگاه های تهران متشکل از یک گروه پژوهشی کامل میباشد که در زمینه ارائه نمونه پروپوزال مهندسی پزشکی, و نمونه پروپوزال روش تحقیق , پروژه , سمینار، مقاله بیس ترجمه شده و مقالات پژوهشی در مقاطع کارشناسی , کارشناسی ارشد , فعالیت میکند و با افتخار میتوانیــــــم اعلام کنیـــــــــــــــــم که گسترده ترین بانک پروپوزال آماده ارشد و دکترا و متنوع ترین بازه موضوعی تحقیق دانشجویی، پژوهش های دکتری , پروژه دانشجویی ، مقاله ترجمه شده با بیس و فایل های پژوهشی مورد نیاز محققان ، دانشگاهیان، دانشجو معلمان و .. را گردآوری کرده ایم.

دانلود مقالات ISI ترجمه شده رشته های مختلف

جهت دانلود مقالات با ترجمه سمینار و تحقیق و پروپوزال روش تحقیق آماده به سایت دپارتمان پژوهشی سفیر (safirdep.com) مراجعه کنید

این قسمت، شامل دانلود رایگان مقاله ترجمه شده مقالات انگلیسی رشته های مختلف دانشگاهی از جمله کامپیوتر، ریاضی، صنایع، مکانیک، مدیریت، برق، هنر و … می باشد. این مقالات توسط مترجمین همان رشته از انگلیسی به فارسی ترجمه شده اند. ترجمه فارسی مقالات در قالب Word ارائه شده است که امکان ویرایش را به دانش پژوهان عزیز می دهد. نسخه انگلیسی مقاله پیش از خرید قابل دانلود است. ترجمه چکیده مقالات نیز جهت مطالعه و بررسی و ارزیابی کیفیت ترجمه ارائه گشته اند. دا

دانلود مقالات ترجمه شده به تفکیک رشته

دانلود مقالات ترجمه شده

مشاهده و دانلود مقالات مهندسی کامپیوتر

دانلود مقالات ترجمه شده

مشاهده و دانلود مقالات مهندسی مکانیک

دانلود مقالات ترجمه شده

مشاهده و دانلود مقالات مهندسی برق

دانلود مقالات ترجمه شده

مشاهده و دانلود مقالات مهندسی مدیریت

دانلود مقالات ترجمه شده

مشاهده و دانلود مقالات مهندسی صنایع

دانلود مقالات ترجمه شده

مشاهده و دانلود مقالات مهندسی عمران

دانلود مقالات ترجمه شده

مشاهده و دانلود مقالات بلاکچین

دانلود مقالات ترجمه شده

مشاهده و دانلود مقالات پزشکی

دانلود مقالات ترجمه شده

مشاهده و دانلود مقالات مهندسی معماری

دانلود مقالات ترجمه شده

مشاهده و دانلود مقالات اینترنت اشیا

دانلود مقالات ترجمه شده

مشاهده و دانلود مقالات داده کاوی

دانلود مقالات ترجمه شده

مشاهده عناوین مقالات ترجمه شده (جهت دانلود بر روی مقاله مورد نظر کلیک کنید)

بررسی یادگیری عمیق در کلان‌داده‌ها (داده های عظیم)

دانلود مقاله آماده چشم انداز بلاک چین برای بکارگیری اینترنت اشیا در شبکه‌های توزیع و خانه‌های هوشمند

طراحی تکنیک شکل دهی پرتو برای تامین امنیت در لایه فیزیکی در شبکه های اینترنت اشیای دوطرفه مجهز به رادیوشناختی و SWIPT

ارتقای امنیت لایه فیزیکی در سامانه های اینترنت اشیا در مواجهه با تداخل هم کانال و چندین استراق سمع کننده

ارتقای امنیت اطلاعات از طریق رویکردهای لایه فیزیکی در شبکه های اینترنت اشیای غیریکنواخت مبتنی بر فناوری رایانش لبه سیار/ موبایلی با دسترسی چندگانه به عنوان مبانی شهر هوشمند

RAV: انتقال برداری امن در ایمن سازی لایه فیزیکی اینترنت اشیاء مورد حملات فعال

 

دانلود مقاله طراحی سیستم های شکل دهی پرتو امن، در شبکه های اینترنت اشیا با رله کمکی

 

ارسال امن داون لینک در اینترنت اشیا : چه تعداد آنتن مورد نیاز است ؟

استفاده از تنوع نگاشت برای افزایش امنیت در لایه فیزیکی در شبکه اینترنت اشیا

دانلود مقاله آماده ارتقا امنیت لایه فیزیکی برای انتقال قابلیت های دسترسی چندگانه ی غیر متعامد در حوزه ی اینترنت اشیا سلولی

 

دانلود مقاله: طرح انتقال امن همراه با فشرده سازی بازخورد برای اینترنت اشیاء

در هم شدگی مشترک جهت ارتقاء امنیت لایه فیزیکی در اینترنت اشیاء

طراحی سیستم ارسال امن با بازدهی انرژی مطلوب و رله غیرمطمئن برای شبکه های اینترنت اشیا

دانلود مقاله امنیت، حریم خصوصی و اعتماد در اینترنت اشیا

دانلود مقاله احراز هویت گروهی با تحمل‌پذیری خطا برای اینترنت اشیاء

نقش اینترنت اشیا در منابع انرژی تجدید پذیر

دانلود مقاله یک مدل کنترل دسترسی با حفظ حریم خصوصی مبتنی بر بلاکچین در شبکه اینترنت اشیا

 

دانلود ترجمه آماده مقاله بررسی امنیت سیستم های بلاک چین

 

دانلود ترجمه آماده مقاله امنیت اینترنت اشیاء (IoT): بررسی، راه‌حل‌های بلاک‌چین، و چالش‌های باز

دانلود مقاله آماده چشم انداز بلاک چین برای بکارگیری اینترنت اشیا در شبکه‌های توزیع و خانه‌های هوشمند

دانلود مقاله یک معماری ارتباطی پویا و مقیاس پذیر در اینترنت اشیا بر اساس بلاک چین

ترجمه آماده مقاله تکنولوژیهای بلاک چین: تاثیر قابل پیش بینی روی صنعت و جامعه

تکنیک‌های تشخیص کپی برداری در برنامه‌های اندروید برای تلفن‌های هوشمند

تجزیه و تحلیل ناهمگنی کد برای دسته بندی بد افزارهای دوباره بسته بندی شده با دقت بالا

یک رویکرد مقیاس پذیر مبتنی بر منبع برای شناسایی برنامه های اندروید دوباره بسته بندی شده

یک مطالعه بدافزارهای دوباره بسته بندی شده

تشخیص سریع برنامه های دوباره بسته بندی شده

 

یک روش مسیریابی کارآمد و تحمل پذیر خطا در شبکه های حسگر بی سیم اینترنت اشیا

 

مجازی سازی در شبکه های حسگر بی سیم: جاسازی تحمل‌پذیر خطا برای اینترنت اشیا

طراحی یک چارچوب رمزنگاری تحمل پذیر خطا به منظور اشتراک گذاری کلید در محیط (های) ابری اینترنت اشیا IoT

حل مساله مشکل فروش بیمه پوششی مشتری با استفاده از روش داده کاوی چند مرحله ای

داده‌کاوی و مدل بیمه رفتارگرا در شرکت های بیمه خودرو

تحلیل داده های بیمه با تکنیک های مختلف داده کاوی برای تحلیل رفتار مشتری

دانلود مقاله پیش بینی ریزش مشتری در صنعت بیمه – یک نمونه موردی از داده کاوی

دانلود مقاله نقش داده کاوی در صنعت بیمه

تشخیص سل در رادیوگرافی قفسه سینه با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری عمیق و با کمک اطلاعات جمعیتی مربوط به داده‌های سالانه آزمایش سلامت کارکنان

یک معماری شبکه عمیق جهت غربالگری و تشخیص خودکار سل در تصاویر اشعه ایکس قفسه سینه

دانلود مقالات ترجمه شده دانلود رایگان مقاله

 

دانلود رایگان مقاله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *