دپارتمان پژوهشی سفیر

بررسی تاثیر خودروهای هوشمند و سیستم های کنترلی هوشمند بر روی ترافیک

138,000 تومان

تعداد صفحات سال نگارش رشته کیفیت قالب
۹۲ ۲۰۲۰ مکانیک -عمران طلایی Word

 

 بررسی تاثیر خودروهای هوشمند و سیستم های کنترلی هوشمند بر روی  ترافیک

چکیده

 اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎى ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ از روشﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺﻫﺎى اﻳﻤﻨﻲ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎى ﺟﺎدهاى ﺷﻮد. ازاﻳﻦرو اﻣﺮوزه ﺑﺴﻴﺎرى از ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮى و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. استفاده از سیستمهای حمل و نقـل هوشـمند مـی توانـد بـه عنوان یکی از کـاراترین روشهـا در جهـت افـزایش ایمنـی و بهبود وضعیت آمد و شد قلمداد کرد. از این رو در این تحقیق به بررسی تاثیر استفاده از سیستم های هوشمند بر روی افزایش سطح ایمنی داریم. با بررسی های صورت گرفته مشاهده می شود که از این ﺑﺴﻴﺎرى از ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ از ﺟﻤﻠﻪ دورﺑﻴﻦﻫﺎى ﺳﺮﻋﺖﺳﻨﺞ، ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎى ﭘﻴﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮ، ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎى ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ، ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎى ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮدﻛﺎر و دورﺑﻴﻦﻫﺎى ﻧﻈﺎرت ﺗﺼﻮﻳﺮى ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻌﺪاد و ﺷﺪت ﺗﺼﺎدﻓﺎت از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ از ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ﺷﻮﻧﺪ.

 در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﻲﺗﻮان ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎى ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ دﺳﺘﻴﺎر راﻧﻨﺪه و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻛﻮﺗﺎهﺑﺮد را ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﺣﺘﻲ ﭘﺮﺑﺎزدهﺗﺮﻳﻦ آن ﻫﺎ داﻧﺴﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻮده و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎى ﻓﺮاواﻧﻲ دارد، ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ، ITS ﺑﻪﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪاى ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ در ﻛﻨﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎى ﺧﻮدرو از جمله خودروهای هوشمند و ﺑﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺷﻮد.

مقدمه

یکی از معضلات امروزه انسان ها، ازدحام جمعیت و نبود زیر ساخت های شهری و بین شهری مناسب می باشد. از طرفی وجود ترافیک های سنگین در هنگام استفاده از خودروها، همواره به عنوان یک عامل منفی در زندگی انسان ها نقش مخربی داشته است. بدین منظور بشر امروزی همواره در حال تلاش برای کاهش و حذف  ترافیک های شهری و بین شهری براساس روش های مختلف می باشد. از سوی دیگر در سال­های اخیر پیشرفت­های قابل توجه در زمینه توسعه وسایل نقلیه هوشمند صورت گرفته است. استفاده از خودروهای هوشمند به دلیل مزیت های زیادی که این خودروها دارند، می تواند کمک شایانی به کنترل و مدیریت جریان های ترافیکی بکند. براین اساس در این فصل به بررسی پژوهش های قبلی انجام شده در زمینه تاثیر خودروهای هوشمند بر روی جریان های ترافیکی  مختلف پرداخته می شود.

فهرست مطالب : تاثیر خودروهای هوشمند و سیستم های کنترلی هوشمند بر روی  ترافیک

فصل ۱: کلیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۱-۲- مدل ترافیکی ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶
۱-۳- ضرورت پرداختن به موضوع ……………………………………………………………………………………………..۱۲
۱-۴- اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..۱۴
۱-۵- سیستم های کنترلی هوشمند …………………………………………………………………………………………… ۱۴

فصل ۲: سیستم های کنترلی هوشمند ……………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹
۲-۲- سیستم های هوشمند در حمل و نقل …………………………………………………………………………………..۱۹
۲-۲-۱- ضرورت گرایش به فن آوریهای نوین درعرصه حمل ونقل …………………………………………………..۲۰
۲-۲-۲- معرفی زیرسیستم ها و پروژه های …………………………………………………………………………. ITS 24
۲-۲-۳- مروری بر پیش نیاز های لازم جهت شکل گیری سیستم …………………………………………………..ITS 28
۲-۳- ارزیابی سیستم های هوشمند حمل و نقل ………………………………………………………………………….. ۳۰
۲-۳-۱- سیستم اطلاع رسانی به هنگام ……………………………………………………………………………………..۳۰
۲-۳-۲- GPS و ………………………………………………………………………………………………………………. GIS 31
۲-۳-۳- استفاده از سیستمهای ثبت خلاف ……………………………………………………………………………… ۳۲
۲-۳-۴- سیستمهای اخطار وضعیت راننده ………………………………………………………………………………۳۲
۲-۳-۵- نظارت بر ترافیک به وسیله ماهواره …………………………………………………………………………….۳۲
۲-۳-۶- استفاده از سیستم اخطار به راننده …………………………………………………………………………….۳۳
۲-۴- خودرو‌های هوشمند …………………………………………………………………………………………………….۳۳
۲-۴-۲- هدایت و کنترل خودروهای هوشمند ………………………………………………………………………….. ۴۳
۲-۵- مروری بر منابع ………………………………………………………………………………………………………….۴۶

فصل ۳: تاثیر سیستم های هوشمند بر ایمنی حمل و نقل ………………………………………………………. ۵۱

۳-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲
۳-۲- اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ …………………………………………………………………………..۵۲
۳-۲-۱- دورﺑﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖﺳﻨﺞ ……………………………………………………………………………………………… ۵۲
۳-۲-۲- رادﻳﻮ ﻣﺸﺎور اﺗﻮﺑﺎﻧﻲ١ ………………………………………………………………………………………….. ۵۳
۳-۲-۳- ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﭘﻴﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮ١ ……………………………………………………………………………………………۵۴
۳-۲-۴- ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻳﺦزدﮔﻲ ﺳﻄﺢ ﺟﺎده …………………………………………………………۵۵
۳-۲-۵- ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ١ ………………………………………………………………………..۵۶
۳-۲-۶- ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮدﻛﺎر ﺣﻮادث١ …………………………………………………………………………۵۸
۳-۲-۷- ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ دﺳﺘﻴﺎر راﻧﻨﺪه ……………………………………………………………………………۵۹
۳-۲-۸- ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻛﻮﺗﺎهﺑﺮد٢ ……………………………………………………………………………۶۰
۳-۲-۹- دورﺑﻴﻦﻫﺎی ﻧﻈﺎرت ﺗﺼﻮﻳﺮی١ ……………………………………………………………………………….۶۱
۳-۳- تاثیر خوردهای هوشمند بر روی ایمنی و ترافیک ………………………………………………………..۶۲
۳-۳-۲- اثر ارتباط خودروهای هوشمند بر روی پایداری ، ایمنی و ترافیک ……………………………….۶۵
۳-۳-۳- افزایش سطح ایمنی حمل و نقل با استفاده از خوروهای هوشمند …………………………….. ۷۱
۳-۳-۴- تاثیر خودروهای هوشمند برافزایش ایمنی و رفتار راننده و عملکرد ترافیک ……………….. ۷۴
۳-۳-۵- تاثیر میدان سرعت بر روی خودروهای هوشمند در کنترل ترافیک………………………………۷۷
۳-۳-۶- تاثیر سیستم های هوشمند بر روی هزینه حمل و نقل …………………………………………….. ۷۹
۳-۳-۷- تاثیر استفاده از GPS در جریان ترافیکی ……………………………………………………………..۸۱
۳-۳-۸- پایداری محلی جریان ترافیک با استفاده از خودورهای هوشمند ……………………………… ۸۴

فصل ۴: جمع بندی و پیشنهادات ………………………………………………………………………………… ۸۶

۴-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..۸۷
۴-۲- جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………۸۷
۴-۳- پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………….۹۰
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………..۹۱

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.