دپارتمان پژوهشی سفیر

استفاده از تکنیک یادگیری ماشین و معماری میکروسرویس برای تحمل خطای کنشی و واکنشی در سرویس های اینترنت اشیا

استفاده از تکنیک یادگیری ماشین و معماری میکروسرویس برای تحمل خطای کنشی و واکنشی در سرویس های اینترنت اشیا

استفاده از تکنیک یادگیری ماشین و معماری میکروسرویس برای تحمل خطای کنشی و واکنشی در سرویس های اینترنت اشیا

دیدگاه‌ها (0)

*
*