.woocommerce form .form-row .required{visibility:visible}
دپارتمان پژوهشی سفیر

سمینار بررسی انگیزه ها، برنامه ریزی کسب و کار و مدیریت ریسک کارآفرینی در بین دانشجویان

دانلود سمینار بررسی انگیزه ها، برنامه ریزی کسب و کار و مدیریت ریسک کارآفرینی در بین دانشجویان

جهت دانلود سمینار کلیک کنید

مقدمه

از ­دهه ا۹۹۰ علاقه به آموزش کارآفرینی به دانشجویان در مؤسسات آموزش عالی ایران به طور مداوم در حال افزایش است. سیاستگزاران و رهبران دانشگاه رفته رفته به درک اهمیت آموزش کارآفرینی به عنوان یک فضای آموزش دانشگاهی پی می برند. تمرکز آموزش عالی ایران به طور اکید روی کارگران با کیفیت است که ثابت شده است نیاز کشور را به طور مناسبی برطرف نمی کند .

آموزش کارآفرینی به دانشجویان کمک می کند که گرایش های مثبتی را به سمت کارآفرینی اتخاذ کنند و درک مثبتی از پایداری کسب و کار به دست بیاورند (تحلیل فرصت). به طور خلاصه، با استفاده حداکثر از مهارت ها و استعدادها، درک کنترل در اینده، گرایش مثبت به یادگیری چیزهای جدید و خلاقیت مثبت در شیوه های عملی، ترس از بیکاری، ارزشهای فردی، جستجو برای استقلال فردی، استقلال مالی و خودآموزی به علاوه آرمان انجام یک وظیف اجتماعی دلایل شخصی دیگری هستند که دانشجویان را به سمت حرفه کارآفرینی هدایت می کند. (Lima, Lopes, Nassif, & Silva, 2011)

بیان مسئله

رویکرد اکثر کشورهای جهان در دهه های اخیر به موضوع  کارآفرینی و توسـعه آن، در دنیا موجب گردیده تـا مـوجی از سیاسـتهـای توسـعه کـارآفرینی ایجـاد شـود. کشورهای مختلف، راه حلی را که طی سه دهه گذشته برای فـائق آمـدن بـر مـشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی به آن روی آوردهانـد، توسـعه فرهنـگ کـارآفرینی، انجـام حمایتهای لازم از کارآفرینان، ارائه آموزشهای مورد نیاز به آنـان و انجـام تحقیقـات و پژوهش های لازم در این زمینه بوده است. تأمل در وضـعیت اقتـصادی و رونـد مراحـل پیشرفت و توسعه در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه که به موضوع کارآفرینی توجه نموده اند، نشانگر آن است که این کشورها توانسته اند به پیـشرفتهـای چـشمگیری در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی دست یابند و یا حداقل بحران های پیش آمده را به سلامت پشت سر گذاشته و بحران هایی که وقوع آنها را در آینده پیشبینی میکردند، مهار نماید.

در واقع تحقق فرآیند کارآفرینی، به دست افرادی صورت میگیرد که میل شـدیدی به کامیابی دارند و سخت کوشی، پافشاری، ریسک پذیری، دورنماسـازی خـارقالعـاده از جمله ویژگیها و امتیازات روحی و روانی آنها میباشد. در واقع کارآفرین فردی است که با ایده و فکر جدید و از طریق ایجاد یـک کـسب و کـار مبـادرت بـه معرفـی محـصول جدیدی در جامعه می کند.

برنامه هایی برای تشویق دانشجویان به کارافرین شدن و شناخت عوامل و فرایندهای تصمیم سازی ضروری است که منجر به کارافرین شدن دانشجویان می شود. یکی از مهترین اموزش ها در کارافرین شدن شناخت و اطلاعات کافی از نحوه ی برنامه ریزی و  مدیریت کسب و کار می باشد. از طرف دیگر انگیزه های لازم برای راه اندازی  کسب و کار و ریسک پذیری در بین داتشجویان یکی از کلیدی ترین ویژگی دانشجویان برای کارافرین شدن می باشد که می تواند موتور محرکه دانشجویان برای دروازه ورود به کارافرینی باشد.از این رو در این تحقیق سعی در بررسی انگیزه ها  برنامه ریزی کسب و کار و مدیریت ریسک  کارآفرینی در بین دانشجویان کشور داریم.

اهمیت و ضرورت

امروزه نیاز به دانشجویان و دانش اموختگان کارآفرینی افزایش یافته و هدف بسیاری از دانشگاه های معتبر جهان پرورش و شناسایی انگیزه ها دانشجویان و در نتیجه دانش اموختگان کارافرین است. به این منظور کارافرینان باید  ویژگی های مختلفی را دارا باشد. این عوامل فردی و یا شخصیتی ساختارهایی برای تشریح ویژگی های رفتاری افراد مختلف هستند و به تشریح این موضوع که چرا افراد مختلف به یک موقعیت مشابه و یکسان، واکنش های متفاوتی نشان می دهند کمک می کند.

مهمترین مولفه های مورد توافق محققان درباره ی عوامل فردی توفیق طلبی، خطرپذیری، استقلال طلبی، خلاقیت ، انگیزه و مرکز کنترل درونی می باشند. شناسایی ویژگی های فردی  لازم برای کارافرین شدن سبب  شناخت و مشخص شدن چهارچوب کلی افراد در راستای کارافرین شدن و سوق جامعه به سمت افزایش میزان کارافرینی در جامه می شود.( Bornstein, 2004) از این رو نگاهی هرچند اجمالی به شرایط انگیزه ها برنامه ریزی کسب و کار و مدیریت ریسک کارآفرینی در بین دانشجویان کشورمان و با توجه به تاثیرات انکارناپذیر پارامتر های اقتصادی و پویایی جامعه ، اهمیت موضوعاتی از قبیل کار آفرینی را هر چه بیشتر آشکار می کند.

اهداف تحقیق

اهداف تحقیق را می توان به دو بخش  هدف اصلی و فرعی تقسیم نمود :

اهداف اصلی

مقایسه انگیزه ها برنامه ریزی کسب و کار و مدیریت ریسک کارآفرینی در بین دانشجویان
اهداف فرعی
مقایسه تولید شغل و انگیزه های ایجاد شغل در بین کارافرینان دانشجوی مجرب و بالقوه
مقایسه همبستگی های بین عوامل و ارتباط بین انگیزه های دانشجویان
مقایسه میزان مدیریت ریسک در بین کارافرینان دانشجوی مجرب و بالقوه
فرضیه های تحقیق
شناسایی انگیزه هایی که دانشجویان را به حرفه کارافرینی هدایت می کند باعث ایجاد الگوی موفقیت با ایجاد اعتماد به نفس می شود.
برنامه ریزی کسب و کار و مدیریت ریسک از عوامل تاثیرگذار کارآفرین در امر مدیریت در کارافرین شدن می باشند.
مقایسه بین کارآفرینان جدید و کارآفرینان مجرب در مقیاس دانشگاهی باعث افزایش دانش درباره متغیرهایی می شود که تنوع رفتار کارآفرینی را توضیح می دهند.

تعریف علمی و مفهومی کارافرینی

کارآفرینی سازمانی، فرآیندی است که تولیدات و فرآیندها از طریق ایجاد فرهنگ کارآفرینی در درون یک سازمان در حال فعالیّت توسعه داده می شوند. (Dunphy, 1994).

کارآفرین بالقوه
کارآفرینان بالقوه افرادی هستند که قصد دارند که یک کسب و کار جدید شروع کنند یا انتظار دارند در موقعیت صاحبان یا شرکای یک شرکت جدید قرار گیرند (GUESSS, 2013).

کارآفرین مجرب
کارآفرینان مجرب آنهایی هستند که کسب و کاری را بیشتر از چهار سال صاحب بوده اند (Hooks, 2010)، یا بیشتر از سه سال و نیم مستقر شده باشند

انگیزه

انگیزه، نیروی محرکه ای در افراد است که آنها را به نحوی پیش می راند که بتوانند عمل کنند. انگیزه های کارآفرینی گام های لازم برای تبدیل شدن افراد به کارآفرین است. محققان تحقیقات مختلفی در مورد انگیزه های کارآفرینی انجام داده اند و با عوامل متعددی مواجه شده اند که باعث ایجاد انگیزه برای کارآفرینی می شوند.

بسیاری از محققان بر تمام ویژگی های خاصی که کارآفرینان باید در اختیار داشته باشند موافق نیستند. در حقیقت، مواردی ذکر شده است که در آن کارآفرینان موفق، همه ی ویژگی هایی را که از طرف کارشناسان به عنوان کارآفرین موفق شناخته شوند، نداشتند. از این رو، محققان انگیزه هایی را که بر روند کارآفرینی تأثیر می گذارند شناسایی می کنند و به این نتیجه رسیده اند که این روحیه کارآفرینی، تنها نتیجه عمل انسانی نیست، عوامل خارجی مانند اقتصاد، در دسترس بودن سرمایه کسب و کار، رقبا و مقررات دولتی نیز عوامل مهمی در کارآفرینی هستند. (Tajeddini, 2006)

مدیریت ریسک

کاربرد سیستماتیک سیاست‌های مدیریتی، رویه‌ها و فرایندهای مربوط به فعالیت‌های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک می‌باشد. مدیریت ریسک عبارت از فرایند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و به‌کارگیری معیارهایی است که می‌توان از آن‌ها جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد.(  ۲۰۱۱ Sayadi)

برنامه ریزی کسب و کار

یک نوشته رسمی است که اهداف کسب‌وکار را تعیین، دلایل امکان تحقق اهداف را ذکر و برنامه‌هایی که برای رسیدن به اهداف دنبال می‌شوند را ارائه می‌کند. همچنین ممکن است شامل اطلاعاتی دربارهٔ پیشینهٔ سازمان و تیم مجری طرح باشد. طرح کسب‌وکار سندی مکتوب است که جزئیات کسب‌وکار پیشنهادی را مشخص می‌کند. این سند باید ضمن تشریح موقعیت کنونی، نیازها، انتظارات و نتایج پیش‌بینی شده را شرح دهد و کلیه جوانب آن را ارزیابی کند.( Kirkwood, 2007)

جهت دانلود سمینار کلیک کنید

فهرست منابع

فصل ۱: کلیات تحقیق ۲

۱-۱- مقدمه ۳

۱-۲- بیان مسئله ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت ۵

۱-۴- اهداف تحقیق ۶

۱-۵- فرضیه های تحقیق ۷

۱-۶- تعریف علمی و مفهومی کارافرینی ۷

فصل ۲: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق ۱۰

۲-۱- مقدمه ۱۱

۲-۲- کارافرینی چیست. ۱۱

۲-۲-۲- انواع کار آفرین ۱۳

– برنامه حمایت از مشتری جدید ۱۶

– رویکرد استراتژیک جدید ۱۶

۲-۳- مروری بر منابع ۲۵

۲-۳-۱- تحقیقات داخلی ۲۵

۲-۳-۲- تحقیقات خارجی ۲۷

۲-۳-۳- پشتیبانی نظری ۳۱

فصل ۳: روش اجرای تحقیق   ۳۸

۳-۱- مقدمه. ۳۹

۳-۲- روش تحقیق… ۳۹

۳-۳- روش انجام کار. ۴۱

۳-۳-۱- شرکت کنندگان.. ۴۱

۳-۳-۲- ابزار GUESSS ایران.. ۴۲

۳-۳-۳- روش های تحلیل داده. ۴۶

فصل ۴: تجزیه و تحلیل داده ها ۴۷

۴-۱- مقدمه. ۴۸

۴-۲- نتایج… ۴۸

۴-۲-۱- انگیزه های اصولی، برنامه ریزی کسب و کار، و مدیریت ریسک کارآفرینان بالقوه و مجرب    ۴۸

۴-۲-۲- مقایسه کارآفرینان بالقوه و مجرب در انگیزه ها و تولید شغلشان.. ۴۹

۴-۳- تحلیل نتایج… ۵۰

نتیجه گیری   ۵۵

فصل ۵: نتیجه گیری و پیشنهادات    ۵۶

۵-۱- مقدمه. ۵۷

۵-۲- جمع بندی… ۵۷

۵-۳- پیشنهادات… ۵۹

منابع و مآخذ  ۶۰

پیوست‌ها ۶۲

جهت دانلود سمینار کلیک کنید

جهت دانلود پایان نامه مهندسی کامپیوتر کلیک کنید

جهت دانلود  پایان نامه مهندسی برق کلیک کنید

جهت دانلود  پایان نامه مهندسی پزشکی کلیک کنید

جهت دانلود پایان نامه مهندسی شیمی کلیک کنید

جهت دانلود پایان نامه مهندسی مکانیک کلیک کنید

جهت دانلود  پایان نامه معماری و شهرسازی کلیک کنید

جهت دانلود  پایان نامه مهندسی صنایع کلیک کنید

جهت دانلود  پایان نامه مهندسی عمران کلیک کنید

جهت دانلود پایان نامه مهندسی معدن کلیک کنید

جهت دانلودپایان نامه مهندسی مواد کلیک کنید

جهت دانلود پایان نامه علوم انسانی کلیک کنید

 جهت دانلود  پایان نامه مدیریت کلیک کنید

جهت دانلود پایان نامه هنر کلیک کنید

جهت دانلود  پایان نامه علوم اجتماعی کلیک کنید

جهت دانلود  پایان نامه روانشناسی کلیک کنید

جهت دانلود   پایان نامه حقوق کلیک کنید

جهت دانلود  پایان نامه ادبیات کلیک کنید

جهت دانلود پایان نامه اقتصاد کلیک کنید

جهت دانلود پایان نامه جامعه شناسی کلیک کنید

جهت دانلود پایان نامه تربیت بدنی کلیک کنید

جهت دانلود پایان نامه تاریخ کلیک کنید

جهت دانلود پایان نامه محیط زیست کلیک کنید

جهت دانلود پایان نامه نساجی کلیک کنید

جهت دانلود پایان نامه سینما و تئاتر کلیک کنید

جهت دانلود پایان نامه علوم ریاضی کلیک کنید

جهت دانلود پایان نامه حسابداری کلکیک کنید

جهت دانلود دانلود پایان نامه NBA

safir

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *