دپارتمان پژوهشی سفیر

ارائه ی خدمات نوین بازاریابی در بانک

 بررسی ارائه ی خدمات نوین بازاریابی در بانک های ایران

در این سمینار  ارائه ی خدمات نوین بازاریابی در بانک های ایران مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

بیش از دو دهه می گذرد بانکهای دولتی تلاش کرده اند فعالیتهای خود را به عنوان اهرم اقتصادی در سرمایه گذاری کلان کشور و همچنین در خدمت رسانی به مردم نقش پویایی را ایفا کنند.

اما با توجه به تغییر و تحولات جامعه رشد سرانه مردم و تغییر وضعیت زندگی آنها، پبشرفت روزافزون تکنولوژی، بانکهای دولتی نیز دریافته اند که تنها ارائه خدمات فعلی و فعالیتهای روزمره کنونی کافی نیست و باید برای ماندگاری این بنگاههای اقتصادی در جذب و حفظ مشتری کوشش نمایند و شیوه های بازاریابی را در فعالیتهای خود اعمال کنند.

در دنیای اقتصادی کنونی شرکت و سازمانها برای ادامه حیات خود نیازمند به سرمایه گذاری بر روی بازاریابی خود می باشند. بازاریابی بر روی ماندگاری مشتریان، ارائه محصولات مناسب با خواسته ها و وفاداری مشتریان تأثیر معنی داری دارد.

جهت  دانلود  کلیک کنید

سمینار  ارائه ی خدمات نوین بازاریابی در بانک های ایران

در مطالعات صورت گرفته بر روی رابطه بازاریابی و نیاز مشتریان می توان گفت که، سازمان هایی که از بازاریابی بهینه ای برخوردارند از عملکرد بهتری نیز برخوردار خواهند بود  که این امر در گرو ایجاد، نگهداری و افزایش روابط با مشتریان به منظور داشتن روابطی محکم و منظم صورت می پذیرد.

به زعم کاتلر (۲۰۰۲) نگهداری مشتریان در بسیاری از مواقع، جزء مهمترین اهداف بازاریابی می باشد.

بازاریابی مناسب باعث می‏شود مشتریان به نیازها، ترجیهات و رفتار خرید یا استفاده از خدمات ترغیب شوند و در پایان از قیمت مناسبی بهره مند شوند.

با این تصور، بازاریابان و تاجران افرادی می باشند که اغلب در پی یافتن راه هایی برای جذب، مدیریت و تحلیل اطلاعات مشتریان از طریق سیستم مدیریت ارتباط با مشتری می باشند.

جهت  دانلود  کلیک کنید

فهرست مطالب سمینار

۱-۱    مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۲-  بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۳-   ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۴-  اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۵-  روش و ابزار گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………… ۸

۱-۶-  مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۷-  سؤالات پژوهش…………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۱-۸-   فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………… ۱۶

۱-۹-   متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………… ۱۷

۱-۱۰- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………. ۱۷

۱-۱۰-۱٫        تعریف مفهومی……………………………………………………………………………………. ۱۷

۱-۱۰-۲٫        تعریف عملیاتی……………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۱-  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۲-   مبانی نظری بازاریابی……………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۲-۱-          مدیریت بازاریابی………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۲-۲-         سیر تکامل بازاریابی و اهمیت آن برای سازمانها………………………………………………… ۲۶

۲-۲-۳-         بازاریابی رابطه مند………………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۲-۴-          همپوشی بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری……………………………………… ۳۱

۲-۲-۵-         ارتباطات بازاریابی…………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۲-۶-          تحول ارتباطات منسجم بازاریابی………………………………………………………………… ۳۶

۲-۲-۷-          سیستم اطلاعات بازاریابی…………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۲-۸-         سیستم اطلاعات بازاریابی، رقابت بازار و تصمیم گیری………………………………………… ۳۹

۲-۲-۹-          تحقیقات بازار……………………………………………………………………………………… ۴۲

۲-۳-  بیشینه ی تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۳-۱-تحقیقات خارجی:…………………………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۳-۲-تحقیقات داخلی:…………………………………………………………………………………………… ۴۶

۲-۴-  جمع بندی فصل و ارائه مدل………………………………………………………………………………. ۴۸

۳-۱-  مقدمه   ۵۱

۳-۲-  تاریخچه پول و بانکداری در دنیا………………………………………………………………………….. ۵۱

۳-۳-  تاریخچه بانکداری در ایران………………………………………………………………………………… ۵۳

۳-۴-  بانکداری نوین………………………………………………………………………………………………. ۵۶

۳-۵-  تکامل خدمات بانکی و آغاز بانکداری الکترونیکی……………………………………………………….. ۵۹

۳-۶-  تعریف بانکداری الکترونیکی………………………………………………………………………………. ۶۱

۳-۷-  مزایای بانکداری الکترونیکی……………………………………………………………………………….. ۶۲

۳-۸-  شبکه های بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………………… ۶۴

۳-۹-   عوامل موثردرجذب مشتریان………………………………………………………………………………. ۶۷

۳-۱۰- تفاوت بازاریابی خدمات (نظیرخدمات بانکی ) بابازاریابی کالا………………………………………….. ۶۹

۳-۱۱- قواعدکلی بازاریابی خدمات بانکی…………………………………………………………………………. ۶۹

۳-۱۲- بازاریابی رابطه مند………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۵ – جذب مشتریان سایربانک هاازطریق به راه اندازی تبلیغات دهان به دهان مثبت مشتریان کنونی………… ۷۰

۴-۲-  انواع بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………………………. ۷۲

۴-۳-   سطوح مختلف بانکداری الکترونیکی……………………………………………………………………… ۷۵

– بانکداری الکترونیکی و اینترنتی مبتنی بر اطلاع رسانی………………………………………………………… ۷۵

۴-۴-  -کانالهای بانکداری الکترونیکی……………………………………………………………………………. ۷۷

۴-۵-  -ماشین خود پرداز………………………………………………………………………………………….. ۷۹

۴-۶-  -ماشین های نقطه فروش………………………………………………………………………………….. ۸۰

۴-۷-  -بانکداری تلفنی……………………………………………………………………………………………. ۸۱

۴-۸-  -بانکداری اینترنتی…………………………………………………………………………………………. ۸۲

۴-۹-  بانکداری موبایلی……………………………………………………………………………………………. ۸۵

۴-۱۰- ارزیابی کانال‏های بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………… ۸۷

۴-۱۱- عوامل مؤثر بر کندی پیاده سازی خدمات بانکی…………………………………………………………. ۹۲

۴-۱۲- مقایسه گرایش به بازار در بانکهای خصوصی و دولتی و تاثیر آن بر کیفیت خدمات بانکی…………… ۹۴

۴-۱۳- بررسی تاثیر خدمات بانکداری الکترونیک در افزایش منابع بانک ها……………………………………. ۹۷

۴-۱۴- تاثیر همراه بانک وپیامک های بانکی درفرایند تعامل با مشتریان………………………………………… ۹۹

۵-۱-  مقدمه   ۱۰۳

۵-۲-  نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳

۵-۳-۱-         نتیجه گیری از فرضیه اصلی…………………………………………………………………….. ۱۰۳

۵-۳-۲-         نتیجه گیری از فرضیه های فرعی………………………………………………………………. ۱۰۴

۵-۴-  پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

۵-۴-۱-         پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش………………………………………………………………. ۱۰۵

مـنابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

ضمائم و پیوست ها……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

Abstract……………………………………………………………………………………………………………. 113

جهت دریافت سمینار با ما در ارتباط باشید.

جهت  دانلود  کلیک کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *