دپارتمان پژوهشی سفیر

ارائه ی خدمات نوین بازاریابی در بانک

 بررسی ارائه ی خدمات نوین بازاریابی در بانک های ایران

در این سمینار  ارائه ی خدمات نوین بازاریابی در بانک های ایران مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

بیش از دو دهه می گذرد بانکهای دولتی تلاش کرده اند فعالیتهای خود را به عنوان اهرم اقتصادی در سرمایه گذاری کلان کشور و همچنین در خدمت رسانی به مردم نقش پویایی را ایفا کنند.

اما با توجه به تغییر و تحولات جامعه رشد سرانه مردم و تغییر وضعیت زندگی آنها، پبشرفت روزافزون تکنولوژی، بانکهای دولتی نیز دریافته اند که تنها ارائه خدمات فعلی و فعالیتهای روزمره کنونی کافی نیست و باید برای ماندگاری این بنگاههای اقتصادی در جذب و حفظ مشتری کوشش نمایند و شیوه های بازاریابی را در فعالیتهای خود اعمال کنند.

در دنیای اقتصادی کنونی شرکت و سازمانها برای ادامه حیات خود نیازمند به سرمایه گذاری بر روی بازاریابی خود می باشند. بازاریابی بر روی ماندگاری مشتریان، ارائه محصولات مناسب با خواسته ها و وفاداری مشتریان تأثیر معنی داری دارد.

جهت  دانلود  کلیک کنید

بانک داری نوین

سمینار  ارائه ی خدمات نوین بازاریابی در بانک های ایران

در مطالعات صورت گرفته بر روی رابطه بازاریابی و نیاز مشتریان می توان گفت که، سازمان هایی که از بازاریابی بهینه ای برخوردارند از عملکرد بهتری نیز برخوردار خواهند بود  که این امر در گرو ایجاد، نگهداری و افزایش روابط با مشتریان به منظور داشتن روابطی محکم و منظم صورت می پذیرد.

به زعم کاتلر (۲۰۰۲) نگهداری مشتریان در بسیاری از مواقع، جزء مهمترین اهداف بازاریابی می باشد.

بازاریابی مناسب باعث می‏شود مشتریان به نیازها، ترجیهات و رفتار خرید یا استفاده از خدمات ترغیب شوند و در پایان از قیمت مناسبی بهره مند شوند.

با این تصور، بازاریابان و تاجران افرادی می باشند که اغلب در پی یافتن راه هایی برای جذب، مدیریت و تحلیل اطلاعات مشتریان از طریق سیستم مدیریت ارتباط با مشتری می باشند.

جهت  دانلود  کلیک کنید

فهرست مطالب سمینار

۱-۱    مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱-۲-  بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۳-   ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۴-  اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۵-  روش و ابزار گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………… ۸

۱-۶-  مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۷-  سؤالات پژوهش…………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۱-۸-   فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………… ۱۶

۱-۹-   متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………… ۱۷

۱-۱۰- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………. ۱۷

۱-۱۰-۱٫        تعریف مفهومی……………………………………………………………………………………. ۱۷

۱-۱۰-۲٫        تعریف عملیاتی……………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۱-  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۲-   مبانی نظری بازاریابی……………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۲-۱-          مدیریت بازاریابی………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۲-۲-         سیر تکامل بازاریابی و اهمیت آن برای سازمانها………………………………………………… ۲۶

۲-۲-۳-         بازاریابی رابطه مند………………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۲-۴-          همپوشی بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری……………………………………… ۳۱

۲-۲-۵-         ارتباطات بازاریابی…………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۲-۶-          تحول ارتباطات منسجم بازاریابی………………………………………………………………… ۳۶

۲-۲-۷-          سیستم اطلاعات بازاریابی…………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۲-۸-         سیستم اطلاعات بازاریابی، رقابت بازار و تصمیم گیری………………………………………… ۳۹

۲-۲-۹-          تحقیقات بازار……………………………………………………………………………………… ۴۲

۲-۳-  بیشینه ی تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۳-۱-تحقیقات خارجی:…………………………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۳-۲-تحقیقات داخلی:…………………………………………………………………………………………… ۴۶

۲-۴-  جمع بندی فصل و ارائه مدل………………………………………………………………………………. ۴۸

۳-۱-  مقدمه   ۵۱

۳-۲-  تاریخچه پول و بانکداری در دنیا………………………………………………………………………….. ۵۱

۳-۳-  تاریخچه بانکداری در ایران………………………………………………………………………………… ۵۳

۳-۴-  بانکداری نوین………………………………………………………………………………………………. ۵۶

۳-۵-  تکامل خدمات بانکی و آغاز بانکداری الکترونیکی……………………………………………………….. ۵۹

۳-۶-  تعریف بانکداری الکترونیکی………………………………………………………………………………. ۶۱

۳-۷-  مزایای بانکداری الکترونیکی……………………………………………………………………………….. ۶۲

۳-۸-  شبکه های بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………………… ۶۴

۳-۹-   عوامل موثردرجذب مشتریان………………………………………………………………………………. ۶۷

۳-۱۰- تفاوت بازاریابی خدمات (نظیرخدمات بانکی ) بابازاریابی کالا………………………………………….. ۶۹

۳-۱۱- قواعدکلی بازاریابی خدمات بانکی…………………………………………………………………………. ۶۹

۳-۱۲- بازاریابی رابطه مند………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۵ – جذب مشتریان سایربانک هاازطریق به راه اندازی تبلیغات دهان به دهان مثبت مشتریان کنونی………… ۷۰

۴-۲-  انواع بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………………………. ۷۲

۴-۳-   سطوح مختلف بانکداری الکترونیکی……………………………………………………………………… ۷۵

– بانکداری الکترونیکی و اینترنتی مبتنی بر اطلاع رسانی………………………………………………………… ۷۵

۴-۴-  -کانالهای بانکداری الکترونیکی……………………………………………………………………………. ۷۷

۴-۵-  -ماشین خود پرداز………………………………………………………………………………………….. ۷۹

۴-۶-  -ماشین های نقطه فروش………………………………………………………………………………….. ۸۰

۴-۷-  -بانکداری تلفنی……………………………………………………………………………………………. ۸۱

۴-۸-  -بانکداری اینترنتی…………………………………………………………………………………………. ۸۲

۴-۹-  بانکداری موبایلی……………………………………………………………………………………………. ۸۵

۴-۱۰- ارزیابی کانال‏های بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………… ۸۷

۴-۱۱- عوامل مؤثر بر کندی پیاده سازی خدمات بانکی…………………………………………………………. ۹۲

۴-۱۲- مقایسه گرایش به بازار در بانکهای خصوصی و دولتی و تاثیر آن بر کیفیت خدمات بانکی…………… ۹۴

۴-۱۳- بررسی تاثیر خدمات بانکداری الکترونیک در افزایش منابع بانک ها……………………………………. ۹۷

۴-۱۴- تاثیر همراه بانک وپیامک های بانکی درفرایند تعامل با مشتریان………………………………………… ۹۹

۵-۱-  مقدمه   ۱۰۳

۵-۲-  نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳

۵-۳-۱-         نتیجه گیری از فرضیه اصلی…………………………………………………………………….. ۱۰۳

۵-۳-۲-         نتیجه گیری از فرضیه های فرعی………………………………………………………………. ۱۰۴

۵-۴-  پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

۵-۴-۱-         پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش………………………………………………………………. ۱۰۵

مـنابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

ضمائم و پیوست ها……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲

Abstract……………………………………………………………………………………………………………. 113

جهت دریافت سمینار با ما در ارتباط باشید.

جهت  دانلود  کلیک کنید

دیدگاه‌ها (0)

*
*