دپارتمان پژوهشی سفیر

روش های تست شیشه ترمز

روش های تست شیشه ترمز

استانداردها و روش های تست شیشه ترمز ویژگیها و روش آزمون

منظور از استاندارد در این تحقیق، استاندارد درباره شیشه های ایمنی و مواد شیشه ها و اتصالات آنها است که در نظر است به عنوان شیشه جلو یا سایر شیشه ها یا به عنوان پانل های جداکننده روی خودروهای موتوری و تریلرهای آن نصب شود .

شیشه مورد استفاده در وسایل روشنایی و علامت دهنده نوری , داشبرد , شیشه ویژه محافظت در برابر تهاجم , همچنین شیشه نشکن و شیشه های جلو خودروهای مورد استفاده در محیط های حاد و با حداکثر سرعت ۴۰ کیلومتر بر ساعت استثناء هستند .

بررسی استانداردهای شیشه و ترمز مستلزم دانش فنی مورد نظر میباشد معهذا در این فصل به روشهای تست و استانداردهای قطعات مذکور می پردازیم که از جمله میتوان به تست های اصطکاک و نور و سایش و فشار اشاره کرد .

دلایل عمده این تست ها با لا بردن ضریب ایمنی خودروها میباشد استاندارد ترمز نیز از موارد ضروری و اجباری مربوط به خودرو میباشد از جمله سیستمهای ترمز میتوان به ترمز ضد قفل اشاره نمود

نخست به تعریف اصطلاحات می پردازیم.

جام شیشه نشکن

عبارت است از یک جام شیشه ای، از یک لایه منفرد شیشه که تحت عملیات بخصوصی به منظور افزایش مقاومت مکانیکی و کاهش خطرات ناشی از خرد شدن آن در اثر ضربه , قرار  می گیرد .

جام شیشه‏ لایه ای

عبارت است از یک جام شیشه ای شامل دو یا چند لایه از شیشه که توسط یک یا چند ورق میان لایه۱ از مواد پلاستیکی که بین آنها قرار می‏گیرد، به یکدیگر محکم و متصل می شوند. انواع شیشه‏ های لایه ای بصورت ذیل میباشند :

   معمولی

هنگامیکه هیچ یک از ورقهای شیشه‏ای مورد استفاده تحت عملیات خاصی قرار نگرفته باشند.

  عملیاتی شده

هنگامیکه حداقل یکی از ورقهای شیشه‏ای مورد استفاده تحت عملیات بخصوصی قرار گرفته باشد که به منظور افزایش مقاومت مکانیکی و کاهش خطرات ناشی از خرد شدن شیشه در اثر ضربه انجام می‏گیرد.

  شیشه ‏های ایمنی با پوشش  پلاستیکی

عبارت است از شیشه‏ های معرفی شده در بندهای ۳-۱ یا ۳-۲ که دارای پوششی از مواد پلاستیکی بر روی سطح داخلی خود می باشند.

 جام شیشه  پلاستیکی – شیشه  ای

شیشه‏ های لایه ای که دارای یک ورق از شیشه و یک یا چند ورق از پلاستیک که روی همدیگر قرار گرفته‏اند و حداقل یکی از آنها به صورت میان لایه بین ورق ها عمل می کند ، بشکلی که وقتی شیشه روی وسیله نقلیه قرار می‏گیرد، ورق(ورقهای) پلاستیکی روی سطح داخلی واقع ‏شود (شوند).

  گروه شیشه‏ های جلو

عبارت است از گروهی مشتمل از شیشه های جلو که دارای اشکال و ابعاد مختلف می‏باشند لیکن برای تعیین خواص مکانیکی، ویژگی های خرد‏شدن و رفتار آنها در طول آزمون ها به منظور تعیین مقاومت آنها درمقابل آسیبهای محیطی تحت یک سری آزمونهای مشترک قرار می‏گیرند.

شیشه جلوی مسطح

عبارت است از شیشه جلویی که در هیچیک از نقاط سطح آن , دارای شعاع انحناء نامی به اندازه ای که منجر به ارتفاع قطاعی۱ بیش از۱۰ میلیمتر بر متر خطی گردد , نمی باشد.

 شیشه جلوی  انحناء دار

عبارت است شیشه‏ جلویی که دارای شعاع انحناء نامی به اندازه ای که منجر به ارتفاع قطاعی  بیش از ۱۰ میلیمتر بر متر خطی گردد , می‏باشد.

    پنجره دو جداره

عبارتست از پنجره ای که از دو شیشه کاملا” مجزا تشکیل شده که روی یک قاب مشترک بر روی خودرو نصب شده.

–  شیشه‏ دو جداره

عبارت است از دو ورق شیشه که توسط یک جدا کننده به یک فاصله یکنواخت از همدیگر قرار گرفته و در کارخانه سازنده شیشه بطور ثابت و دائم سوار شده اند .

 شیشه‏ دو جداره متقارن

عبارت است از شیشه ‏های دو جداره ای که در آن دو شیشه تشکیل دهنده از یک نوع بوده       ( نشکن ، چندین لایه و …) و دارای خصوصیات اصلی و فرعی یکسانی  می باشند.

شیشه‏ دو جداره غیر متقارن

عبارت است از شیشه‏ های دوجداره ای که در آن دو شیشه تشکیل دهنده آن از دو نوع مختلف بوده(نشکن، چندین لایه و …)یا دارای خصوصیات اصلی و/ یا فرعی متفاوتی می باشند.

عبارت است از طلقی پلاستیکی غالبا” از جنس پلی وینیل بوتیرال که باعث چسبندگی لایه ها در جام شیشه های لایه ای به همدیگر و ایجاد خواص ایمنی در آن می گردد .

 روش های تست شیشه ترمز
روش های تست شیشه ترمز

مشخصات اصلی

عبارت است از نام تجاری یا علامت سازنده و مشخصاتی که به طور قابل توجهی خصوصیات مکانیکی و/یا نوری جام شیشه را نسبت به عملکردی که شیشه باید روی خودرو انجام دهد تغییر می دهند.

   مشخصات فرعی

عبارت است از مشخصاتی که باید تقریباً خصوصیات نوری و/یا مکانیکی یک واحد از شیشه را بگونه ای تغییر دهد که برای عملکرد مورد نظر روی خودرو اهمیت دارد. وقتی میزان تغییربرآورد می‏شود، مقدار اشکال ایجاد شده باید به حساب آورده شود.

 شاخص های دشواری

عبارت است از دسته بندی دو درجه ای که برای نشان دادن میزان تاثیرات روی عملکرد , در نتیجه تغییر در مشخصه فرعی‏ کاربرد دارد. گذر از شاخص ۱ به شاخص ۲ نشان دهنده نیاز به انجام آزمونهای اضافی روی شیشه با مشخصه تغییر یافته است .

   سطح گسترده شیشه جلو

عبارت است از کوچکترین مساحت مستطیلی از شیشه که شیشه جلو میتواند از آن ساخته شود.

   زاویه شیب شیشه جلو

عبارت است از زاویهء بین خط عمودی و خط مستقیمی که لبه های بالا و پایین شیشه‏ جلو را به هم متصل میکند، و این خطوط مستقیم در صفحه فرضی قائم طولی میانی خودرو قرار دارند.

–  زاویه شیب از روی خودرو و مستقر برسطح زمین زمانی اندازه‏گیری می‏شود که خودرو برای حمل مسافر استفاده شده و باک پر از سوخت بوده و همچنین حاوی مایع خنک کن, روغن و همراه با ابزارها و چرخهای یدکی در محل خودشان بوده و در حال حرکت باشد .(اگر موارد نامبرده به عنوان بخشی از تجهیزات استاندارد توسط کارخانه سازنده وسیله نقلیه در نظر گرفته شده است)

همچنین ‏باید وزن راننده و وزن هر شخص را ۱±۷۵ کیلوگرم در نظر گرفت (در صورتیکه وسیله نقلیه برای جا بجائی سرنشینان اضافی در نظر گرفته شود، وزن سرنشینان صندلی جلو نیز به حساب  می آید).

فهرست مطالب روش های تست شیشه ترمز

 • فصل اول: اصطلاحات و تعاریف
 • فصل دوم
  • شرایط عمومی آزمون
  • شیشه جلو چند لایه معمولی
  • شیشه ‏های جلو چند لایه عملیاتی شده
  • شیشه‏های جلو، از جنس پلاستیکی – شیشه ای
  • گروه‏بندی شیشه‏ های جلو برای آزمونهای تایید نوع قطعه
  • روشی که برای تعیین مناطق آزمون روی شیشه‏های جلوی وسایل نقلیه گروه M1 در ارتباط با نقاط’V΄ دنبال می شود
  • شیشه‏ هایی که بطور یکنواخت نشکن شده‏اند
  • شیشه چند لایه به غیر از شیشه‏های جلو
  • شیشه ‏های پلاستیکی به غیر از شیشه‏های جلو
  • شیشه ایمنی با پوشش پلاستیکی (روی سطح داخلی)
  • شیشه دو جداره
  • اندازه ‏گیری ارتفاع‏های قطاع و موقعیت نقاط برخورد
  • فرم مربوط به تایید نوع قطعه یا تمدید یا رد یا ابطال تایید نوع قطعه یا ایستگاه نهایی تولید یک نوع شیشه ایمنی

 • فصل سوم: الزامات مربوط به نصب شیشه‏های جلو و شیشه‏هایی به غیر از شیشه‏های جلو خودروها 
  • استاندارد و روش های تست ترمز
  • هدف
  • دامنه کاربرد

 • فصل چهارم:  اصطلاحات و تعاریف, الزامات ساختاری و نصب و تمهیدات تایید نوع

  • اصطلاحات
  • الزامات ساختاری و نصب
  • تقاضا برای تایید نوع
  • تغییر نوع و تمدید تایید نوع
  • تطابق محصول

 • فصل پنجم:  آزمونهای ترمز و عملکرد سیستم ترمز
  • آزمونهای ترمز
  • عملکرد سیستم های ترمز

 • فصل ششم (روش اندازه گیری زمان عکس العمل برای وسایط نقلیه با سیستم ترمز هوای فشرده)
  • الزامات کلی
  • وسایط نقلیه موتوری
  • تریلرها(شامل نیمه تریلرها)
  • اتصالات آزمون فشار

 • فصل هفتم (مخازن و منابع انرژی)
  • سیستمهای ترمز هوای فشرده
  • سیستمهای ترمزگیری خلاء
  • سیستمهای ترمزگیری هیدرولیکی با انرژی ذخیره شده

 • فصل هشتم (ترمزهای فنری)
  • اصطلاحات و تعاریف
  • الزامات کلی
  • سیستم رها سازی

 • فصل نهم (مواردی که آزمونهای نوع I و/ یا II ( یا IIA) یا III بر وسیله نقلیه ارائه شده برای تائید اجباری نیست.
  • روشهای جایگزین برای آزمونهای نوع I و نوع III برای ترمزهای تریلر
  • گزارش آزمون نمونه محور مرجع

 • فصل یازدهم(شرایط حاکم بر آزمون وسایط نقلیه با سیستم های ترمز اینرسی)
  • علائم و تعاریف
  • تمهیدات عمومی
  • الزامات کلی
  • الزامات وسایل کنترل
  • آزمونها و اندازه گیری هایی که باید روی سیستم کنترل انجام شود
  • الزامات ترمزها

 • فصل دوازدهم (مستند سازی تائید نوع)
 • فصل سیزدهم(الزامات آزمون برای وسایط نقلیه با سیستم‏های ترمز ضد قفل)
 • فصل چهارده (شرایط آزمون برای تریلرهای با سیستم ترمز الکتریکی)
  • کلیات
  • شرایط مربوط به تریلر
  • عملکرد
 • فصل پانزده(روش آزمون دینامومتر اینرسی برای لنتهای ترمز)
  • کلیات
  • تجهیزات آزمون
  • شرایط آزمون
  • روش
  • بازدید لنت های ترمز

 • فصل شانزده(آزمون ترمز و انحراف برای وسایط نقلیه با استفاده موقت از چرخها/ تایرهای یدکی)
  • شرایط کلی
  • آزمون ترمزگیری و انحراف
 • فصل هفده(روش جایگزین برای آزمون سیستم ترمز ضد قفل(ABS) تریلر)
  • کلیات
  • مدرک  اطلاعاتی
  • تعریف وسیله (های) نقلیه آزمون
  • برنامه آزمون
  • گزارش تایید

 • فصل هجده(تائید نوع مجموعه‏های لنت ترمز تعویضی به عنوان یک مجموعه فنی مجزا)
  • دامنه کاربرد
  • اصطلاحات ‏ و تعاریف
  • تقاضا برای تائید نوع
  • صدور گواهی نامه تائید نوع
  • ویژگیها و آزمون ها
  • بسته بندی و علامت گذاری
  • تغییر نوع و تمدید تایید نوع
  • تطابق تولید
 • فصل نوزده (فرم  گواهینامه تایید نوع)

 • فصل بیست(مدرک اطلاعاتی شماره …در رابطه با تأیید نوع مجموعه های لنتهای ترمز )

 • فصل بیست و یک (مدرک اطلاعاتی شماره … در رابطه با تأیید نوع یک خودرو با توجه به تجهیزات ترمز وسایط نقلیه

 • فصل بیست و دو (مدرک اطلاعاتی شماره …در رابطه با تأیید نوع تجهیزات ترمز تریلر به غیر از ترمزهای اینرسی (با حرکت اضافی)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *