دپارتمان پژوهشی سفیر

فروش‌ویژه!

دانلود سمینار آماده ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ HSE در کاهش حوادث در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز

قیمت اصلی 98,000 تومان بود.قیمت فعلی 68,000 تومان است.

تعداد صفحات  کیفیت فایل سال رشته قالب
۸۲ طلایی 2024-1403 مدیریت -عمران-صنایع-محیط زیست Word

 

دانلود سمینار آماده ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ HSE در کاهش حوادث در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز

چکیده

ﺑﺎ رﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺟﺮاى ﻃﺮحﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎى ﻋﻤﺮاﻧﻲ در ﻛﺸﻮر، ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ آﻣﺎر ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ و وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺷﻐﻠﻲ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از اﻗﺘﺼﺎد وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل روﻧﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه و ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪهاى را در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ به ویژه در صنعت ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻣﺮوزه در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎرى از ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت، ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ دﻧﺒﺎل ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺣﻮادث ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰىﻫﺎى دﻗﻴﻖ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد، ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ در ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﻃﺮح-ﻫﺎى ﻋﻤﺮاﻧﻲ، ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺑﺘﺪاﻳﻲ وﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻼج ﺑﺨﺸﻲ و ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻧﮕﺮش، رﺷﺪ روزاﻓﺰون آﻣﺎر ﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث در ﭘﺮوژهﻫﺎى ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮورى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺑﺮاى ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﭘﺮوژه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻮادث ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮاى ﻣﺪﻳﺮان ﭘﺮوژه ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ HSE در ﭘﺮوژهﻫﺎى ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺣﻮزه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه و ﻛﻠﻴﺪى وارد ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﭘﺮوژه از ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎى ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺟﺎﻧﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻲﻛﺎﻫﺪ. از این رو در این سمینار به بررسی  تاثیر مدیریت HSE در کاهش حوادث ناشی از ساخت و ساز پرداخته می شود.

از این رو در ابتدا در مورد ارتباط  مدیریت HSE و توسعه ی پایدار و همچنین نقش مدیریت HSE در مدیریت بحران پرداخته می شود. در ادامه نقش آموزش در مدیریت ایمنی پروژه ها ساخت و ساز و نقش مدیریت HSE در افزایش آمادگی و تاثیر فرهنگ HSE بر ارتقای آمادگی در حوادث ساخت و ساز پرداخته می شود. در نهایت به بررسی توسعه ی سیستم مدیریت HSE در کاهش حوادث ساخت و ساز پرداخته می شود. همچینین ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮان ﭘﺮوژه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻮادث، راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎى اﻳﻤﻨﻲ، ﻳﻚ ﻣﺪل ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖHSE و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى اﻳﻤﻨﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮورى ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار می گیرد.

واژه‌های کلیدی:   ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ HSE، ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻰ از ﻛﺎر، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار، ﭘﺮوژهﻫﺎى ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز، ﺳﻼﻣﺖ، اﻳﻤﻨﻰ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز

فهرست مطالب ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ HSE در کاهش حوادث در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز

فصل ۱: کلیات تحقیق ۱

۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسئله و ضرورت تحقیق ۳
۱-۳- اهداف تحقیق ۴
۱-۴- مروری بر فصول سمینار ۵

فصل ۲: مروری بر منابع ۶

۲-۱- مقدمه ۷
۲-۲- ﻣﻨﺸﺎ اصلی ﺧﻄﺮات در صنعت ساخت و ساز ۷
۲-۳- بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) 8
۲-۴- سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE) 10
۲-۴-۱- تعریف HSE 10
۲-۵- ساختار سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) 11
۲-۶- الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست ۱۳
۲-۶-۱- بخش ایمنی ۱۵
۲-۶-۲- بخش بهداشت ۲۰
۲-۶-۳- بخش محیط زیست ۲۲
۱-۱-۱- مزایای استقرار سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست ۲۳
۲-۷- مزایای به کارگیری سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE): 24
۲-۸- تحلیل ریسک HSE 25
۲-۹- نحوه ی اداره کردن ریسک ها در حوادث ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ۳۶
۲-۱۰- مدیریت بحران در حوادث ۳۸
۲-۱۱- مروری بر منابع ۴۱

فصل ۳: ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ HSE در کاهش حوادث در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ۴۷

۳-۱- ارتباط ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ HSE و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ۴۸
۳-۲- نقش مدیریت HSE در مدیریت بحران ۵۰
۳-۳- نقش آموزش در مدیریت ایمنی پروژه های ساخت و ساز ۵۱
۳-۴- نقش مدیریت HSE در ارتقاء آمادگی ۵۴
۳-۵- نقش فرهنگ مدیریت HSE در کاهش حوادث صنعت ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ۵۵
تعریف فرهنگ ایمنی ۵۶
۳-۵-۱- چرا فرهنگHSE مهم است؟ ۵۶
۳-۵-۲- نحوه ی ایجاد فرهنگ HSE
۳-۵-۳- راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻰ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎى ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﻤﻨﻰ در ﺳﺎزﻣﺎن ۶۰
۳-۶- ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ HSE در کاهش حوادث صنعت ساخت وساز ۶۴
۳-۶-۲- اﺳﺘﺮاﺗﮋى HSE
۳-۶-۳- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻰ HSE ﭘﺮوژه ۶۵
۳-۶-۴- اﺟﺮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ HSE ﭘﺮوژه ۶۶
۳-۶-۵- ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ HSE ﭘﺮوژه: ۶۷
۳-۶-۶- اﺻﻼح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ HSE ﭘﺮوژه ساخت و ساز ۶۸
۳-۷- تاثیر مدیریت HSE در کاهش خسارات ۶۹

۳-۸- جمع بندی ۷۱

منابع و مآخذ ۷۲
پیوست‌ها ۷۷

برخی از مراجع

 • سهرابی امید,غفورنیا محمد*, بهبودی محمدرضا, توکلی حسینT  اولویت بندی شاخص های بلوغ HSE (مورد مطالعه: شرکت پالایش گاز سرخون و قشم) ۱۳۹۸
 • شیروانی، رحیمه و صدرا ابرقویی، ناصر و اخوان، آفرین،۱۳۹۹،بررسی اثر آموزش HSE در میزان آگاهی و رعایت اصول ایمنی در بین رانندگان حمل مسافر ( مطالعه موردی استان فارس)،اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری،ساری،،،https://civilica.com/doc/1045489
 • رادمهر، رضا و سینایی، محمود و آبکنار، علی مهدی،۱۳۹۹،تعیین رفتار شهروندی سازمانی مبتنی بر ایمنی و بهداشت و محیط زیست (HSE) به روش مدل سازی معادلات ساختاری در مجتمع پتروشیمی چابهار،اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری،ساری،،،https://civilica.com/doc/1045887
 • احمدوند, عبدالصمد, et al. “مروری نظام مند بر عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد مدیریت HSE مبتنی بر مهندسی تاب آوری (مطالعه موردی صنایع خودرو سازی).” بهداشت و ایمنی کار ۴ (۱۳۹۹): ۴۲۶-۴۳۹٫‎
 • دانا, et al. “مدیریت ریسک ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) دربخش ریسندگی صنعت نساجی.”فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست (۲۰۱۸).‎
 • وطنی, فرهادی حسن کیاده, and فقیه نیا ترشیزی. “ساختار نوین در ارزیابی اقتصادی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) با رویکرد محاسبه هزینه حوادث انسانی.”سلامت کار ایران ۶ (۱۳۹۸): ۴۸-۵۹٫‎
 • Yarmohammadi, M., and F. Razavian. “The relationship between delegated responsibilities to the HSE employees and the performance indicators in the building construction projects in urban areas.”  J. Hum. Capital Urban Manage5.1 (2020): 45-52.
 • Liu, Ran, Xun Mou, and Hu-Chen Liu. “New Model for Occupational Health and Safety Risk Assessment based on Combination Weighting and Uncertain Linguistic Information.” IISE Transactions on Occupational Ergonomics and Human Factors(2021): 1-21.
 • Kim, Kwan Woo. “Effect of an occupational health and safety management system based on KOSHA 18001 on industrial accidents.” WorkPreprint (2021): 1-12.
 • Hajipour, Vahid, et al. “An integrated process-based HSE management system: A case study.” Safety Science133 (2021): 104993.
 • Ahmadvand, Abdolsamad, et al. “A Systematic Review of Factors Affecting HSE Management on Performance Assessment Evaluation Based on Resilience Engineering (A Case Study in an Automobile Manufacturing Company).” Journal of Health and safety at Work4 (2021): 29-31.
 • Kabul, Eka Rakhmat, and Haries Madiistriyatno. “EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT (HSE) PROGRAM IN OIL AND GAS TRANSPORTATION COMPANY (IN THE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT APPROACH).” Dinasti International Journal of Management Science3 (2021): 360-370.
 • Mohammadnazar, Dana, and Amir Samimi. “Nessacities of studying HSE management position and role in iran oil industry.” Journal of Chemical Reviews4 (2019): 252-259.
 • Ahsan, Dewan, et al. “Why does the offshore wind industry need standardized HSE management systems? An evidence from Denmark.” Renewable energy136 (2019): 691-700.
 • Othman, Idris, et al. “HSE Management System for Hotwork Operation at High Elevation in Shipbuilding Project.” MATEC Web of Conferences. Vol. 203. EDP Sciences, 2018.
 • Omidvari, Manouchehr, Azin Shamaie, and Farhad Hsseinzadeh Lotfi. “The Performance of HSE Management System Using Fuzzy Data Envelopment Analysis (FDEA) Model in the Smelting Industry.” International Journal of Occupational Hygiene1 (2019): 41-57.
 • Noh, Hyonjeong, et al. “Strategy for development of HSE management framework for offshore CCS project in Korea.” Journal of the Korean Society for Marine Environment & Energy1 (2017): 26-36.
 • Usahanunth, Nopagon. “Occupational health and safety management case study: Establishment of PM10 Contour map.” Global Journal of Engineering and Technology Advances1 (2021): 010-014.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.