دپارتمان پژوهشی سفیر
19%

دانلود ترجمه مقاله سنجش کیفیت خدمات با استفاده از مدل SERVQUAL: مطالعه موردی از دفاتر کارگزاری در ایران

16,000 تومان 13,000 تومان

تعداد صفحات انگلیسیتعداد صفحات فارسیسال انتشاررشته قالب
۸۱۱۲۰۱۱ علوم انسانیWord

 

Description

دانلود ترجمه مقاله سنجش کیفیت خدمات با استفاده از مدل SERVQUAL: مطالعه موردی از دفاتر کارگزاری در ایران

چکیده:

هدف: بسیاری از سازمان¬ها به ویژه سازمان¬های خدماتی برای متناسب کردن ایده¬آل¬ها و ماموریتشان رویکرد را ویژه موضوعی می¬کنند که کیفیت و مدیریت داشته باشد. این مقاله قصد دارد که به اهمیت کیفیت خدمت¬رسانی دفاتر کارگزاری، و تحلیل شکاف با استفاده از مدل و تکنیک¬های تحلیلی به دفاتر کارگزاری خدمات کیفی Servqual ارائه دهنده یک مطالعه موردی (دفاتر کارگزاری سرمایه استان¬های منطقه¬ای یزد) بپردازد.

طرح/ متدولوژی/ رویکرد:

استفاده از آزمون ناپارامتری آماری برای تجزیه و تحلیل کیفی شکاف¬های قابل توجه در خدمات، پیشنهادات برای بهبود کیفیت خدمات کارگزاری در سطح پایینی که مطالعه موردی ارائه شده است. آزمون¬های آماری در پنج حوزه، از جمله فرم ملموس پاسخ به تضمین مفهومی کیفیت خدمات دهنده، اعتبار و خیریه بوده است. برای این منظور، بر اساس شکاف کیفیت خدمات پنج شاخه، اندازه¬گیری پرسشنامه¬ای ادراک سطحی و انتظارات سرمایه¬گذاران و خدمات کارگزار دفاتر کارگزاری، و ناوبری را طراحی کرد.

یافته¬ها:

نتایج نشان می¬دهد که انتظارات و ادراکات دهنده خدمات با کیفیت بین دفاتر کارگزاری سرمایه¬گذار در تمام زمینه¬ها، تفاوت معنی¬دار وجود دارد. مدیران کارگزاری، مدل¬ها با استفاده از کیفیت خدمات تجزیه و تحلیل شدند، قادر به ایجاد شکاف¬هایی بین شیوه¬هایی که خدمات ارائه شده¬اند خواهند بود، به عنوان مثال، سرمایه¬گذاران و عوامل شناخته شده برای آژانس برنامه¬ریزی شده که مشکلات پرداخت را تقویت و اصلاح کنند.

اصالت / ارزش:

روش سروکوال برای اولین بار در ایران و به طور خاص، در استان یزد، برای ارزیابی کیفیت خدمات دفاتر کارگزاری مورد استفاده قرار گرفت. قطعا در بهبود کیفیت خدمات این دفاتر موثر خواهد بود.

لغات کلیدی: دفاتر کارگزاری سرمایه، خدمات کیفی، مدل تحلیل شکاف، سروکوال

انتشار بدافزار

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “دانلود ترجمه مقاله سنجش کیفیت خدمات با استفاده از مدل SERVQUAL: مطالعه موردی از دفاتر کارگزاری در ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *