دپارتمان پژوهشی سفیر

دانلود سمینار آماده ژنراتورهای مگنتو هایدرو دینامیک و تکنولوژی های مختلف آنها

19,000 تومان

تعداد صفحات رشته قالب
۷۴ مکانیک-برق Word

با مطالعه نمونه مشابه موضوع خود میتوانید به راحتی تحقیق خود را بنویسید. .

دانلود سمینار آماده ژنراتورهای مگنتو هایدرو دینامیک و تکنولوژی های مختلف آنها

چکیده :

یکی از روش های نوین تولید جریان الکتریسیته که بر اساس ویژگی های حالت چهارم ماده طراحی شده است. این مولدها دارای قسمت مکانیکی متحرک نیستند و به همین دلیل در MHD است مولدهای ها تبدیل MHD ها هیچ صحبتی از اتلاف انرژی بر اثر اصطکاک مطرح نیست. همچنین چون در MHD انرژی به صورت مستقیم انجام می شود, اتلاف انرژی بسیار کم است در حالی که در ژنراتورهای معمولی باید ابتدا انرژی منبع به صورت مکانیکی در آید و سپس توسط ژنراتور این انرژی به انرژی الکتریکی تبدیل شود که در این میان مقدار قابل توجهی از انرژی تلف می شود.

فناوری پلاسما در تولید جریان یکی از روش های نوین تولید جریان الکتریسیته که بر اساس ویژگی های MHD ) الکتریسیته (مولدهای است. این مولدها دارای قسمت مکانیکی متحرک MHD حالت چهارم ماده طراحی شده است مولدهای ها هیچ صحبتی از اتلاف انرژی بر اثر اصطکاک مطرح نیست. همچنین MHD نیستند و به همین دلیل در ها تبدیل انرژی به صورت مستقیم انجام می شود, اتلاف انرژی بسیار کم است در حالی MHD چون در که در ژنراتورهای معمولی باید ابتدا انرژی منبع به صورت مکانیکی در آید و سپس توسط ژنراتور این انرژی به انرژی الکتریکی تبدیل شود که در این میان مقدار قابل توجهی از انرژی تلف می شود.

.

این امر به بیش از ٧٠ % برسد بازده ایده آلی برای ماست. مولد MHD موجب شده است که بازده مولدهای دارای یک تونل دراز است که در دو طرف آن آهن رباهای بسیار قوی و در دو طرف دیگر دو MHD الکترود برای دریافت و انتقال جریان تولیدی وجود دارد. جریانی از پلاسما با سرعت بسیار زیاد (در حدود سرعت صوت) وارد این کانال می شود و ذرات پلاسما در اثر در هم کنشی که با میدان مغناطیسی موجود دارند و تحت تاثیر نیروهای لورنتس وارد بر آنها که اثر هال نامیده می شود از هم جدا شده و به طرف الکترود ها حرکت می کنند.

در این حالت مولد مانند یک خازن تخت عمل می کند که هیچ وقت دشارژ ها علاوه بر بازده بالایی که دارند دارای آلودگی کمی می باشند و نیز می توانند از . MHD نمی شود سوخت هایی که امکان استفاده از آنها در صنایع دیگر نیست استفاده کنند که این امر موجب شده است که نیز مانند سایر فناوری ها MHD استفاده از این مولدها یک امر سود آور برای دولت ها گردد. فناوری دارای مشکلاتی است. از جمله اینکه ممکن است ذرات پلاسما در اثر میدان مغناطیسی قوی موجود در درون سیستم و میدان الکتریکی به وجود آمده از انباشتگی ذرات باردار در دو الکترود کناری حالت ها جریان MHD چرخشی به خود گرفته و موجب انفجار شدیدی شوند.

از طرفی جریان تولیدی توسط ها نیاز به فناوری بسیار پیشرفته MHD مستقیم است که باید به جریان متناوب تبدیل شود. به علاوه ساخت ای دارد که اکثر کشورها قادر به ساخت این مولدها نیستند دارای تفاوتهایی MHD انرژی حرارتی یا جنبشی را به الکتریسیته تبدیل می کند. ژنراتور MHD ژنراتور با ژنراتورهای رایج و سنتی است . این ژنراتور می تواند در دماهای بالا بدون داشتن قسمت متحرک پلاسما هنوز MHD می تواند بطور قابل قبولی توسع داده شود. زیرا خروجی یک ژنراتور MHD . کارکند داغ و گداخته می باشد و می تواند در گرم کردن دیگ بخار یک نیروگاه بخاری استفاده شود بنابراین برای افزایش بازده انرژی الکتریکی مخصوصاً زمانی topping cycle با دمای بالا می تواند در یک MHD که زغال سنگ با گاز طبیعی استفاده می شود

همچنین م یتواند در پمپ فلزات مایع یا موتورهای آرام زیر دریایی به طور قابل قبولی استفاده شود. اصول و قاعده دینام مکانیکی یا دینامی که با سیال کار م یکند .[ یکسان است[ ۱ در دینامی که با سیال کار می کند از حرکت یک سیال با پلاسما برای ایجاد جریان الکتریکی و در نتیجه تولید انرژی الکتریکی استفاده می شود. در حالی که در دینام مکانیکی از حرکت مکانیکی تجهیزات برای و یک دینام مکانیکی در مسیر است که جریان MHD این امر استفاده می شود تفاوت میان یک ژنراتور به منظور استفاده در MHD ذرات باردار از آن می گذرند ( ذرات حمل کننده بار الکتریکی) . ژنراتور تکنولوژیهای ارزان قیمت سوختهای فسیلی مانند سیکل ترکیبی مفید است . جایی که خروجی توربین بالابردن بازده یک ژنراتور تک MHD گازی برای گرم کردن بویلر استفاده می شود یک امتیاز بزرگ سیکلی با سوخت فسیلی است

بیان مسئله

یکی از روش های نوین تولید جریان الکتریسیته که بر اساس ویژگی های حالت چهارم ماده طراحی شده است مولدهای MHD است. این مولدها دارای قسمت مکانیکی متحرک نیستند و به همین دلیل در MHDها هیچ صحبتی از اتلاف انرژی بر اثر اصطکاک مطرح نیست. همچنین چون در MHDها تبدیل انرژی به صورت مستقیم انجام می شود, اتلاف انرژی بسیار کم است در حالی که در ژنراتورهای معمولی باید ابتدا انرژی منبع به صورت مکانیکی در آید و سپس توسط ژنراتور این انرژی به انرژی الکتریکی تبدیل شود که در این میان مقدار قابل توجهی از انرژی تلف می شود., فناوری پلاسما در تولید جریان الکتریسیته (مولدهای MHD ) یکی از روش های نوین تولید جریان الکتریسیته که بر اساس ویژگی های حالت چهارم ماده طراحی شده است مولدهای MHD است.

این مولدها دارای قسمت مکانیکی متحرک نیستند و به همین دلیل در MHDها هیچ صحبتی از اتلاف انرژی بر اثر اصطکاک مطرح نیست. همچنین چون در MHDها تبدیل انرژی به صورت مستقیم انجام می شود, اتلاف انرژی بسیار کم است در حالی که در ژنراتورهای معمولی باید ابتدا انرژی منبع به صورت مکانیکی در آید و سپس توسط ژنراتور این انرژی به انرژی الکتریکی تبدیل شود که در این میان مقدار قابل توجهی از انرژی تلف می شود. این امر موجب شده است که بازده مولدهای MHD به بیش از ٧٠ % برسد بازده ایده آلی برای ماست.

 ژنراتورهای مگنتو هایدرو دینامیک و تکنولوژی های مختلف آنها
ژنراتورهای مگنتو هایدرو دینامیک و تکنولوژی های مختلف آنها
مولد MHD دارای یک تونل دراز است که در دو طرف آن آهن رباهای بسیار قوی و در دو طرف دیگر دو الکترود برای دریافت و انتقال جریان تولیدی وجود دارد. جریانی از پلاسما با سرعت بسیار زیاد (در حدود سرعت صوت) وارد این کانال می شود و ذرات پلاسما در اثر در هم کنشی که با میدان مغناطیسی موجود دارند و تحت تاثیر نیروهای لورنتس وارد بر آنها که اثر هال نامیده می شود از هم جدا شده و به طرف الکترود ها حرکت می کنند. در این حالت مولد مانند یک خازن تخت عمل می کند که هیچ وقت دشارژ نمی شود.

MHDها علاوه بر بازده بالایی که دارند دارای آلودگی کمی می باشند و نیز می توانند از سوخت هایی که امکان استفاده از آنها در صنایع دیگر نیست استفاده کنند که این امر موجب شده است که استفاده از این مولدها یک امر سود آور برای دولت ها گردد.

فناوری MHD نیز مانند سایر فناوری ها دارای مشکلاتی است. از جمله اینکه ممکن است ذرات پلاسما در اثر میدان مغناطیسی قوی موجود در درون سیستم و میدان الکتریکی به وجود آمده از انباشتگی ذرات باردار در دو الکترود کناری حالت چرخشی به خود گرفته و موجب انفجار شدیدی شوند.

از طرفی جریان تولیدی توسط MHDها جریان مستقیم است که باید به جریان متناوب تبدیل شود. به علاوه ساخت MHDها نیاز به فناوری بسیار پیشرفته ای دارد که اکثر کشورها قادر به ساخت این مولدها نیستند .

فهرست مطالب ژنراتورهای مگنتو هایدرو دینامیک و تکنولوژی های مختلف آنها

 • فصل اول کلیات
 • فصل دوم اشنایی با ژنراتور MHD

  • کلیات
   • بازده ژنراتور
   • بررسی ژنراتورMHD ازنقطه نظر اقتصادی
   • تولید آلودگی
  • اصول عمل کرد
 • فصل سوم  انواع ژنراتورهای MHD

  • ژنراتور فارادی
  • ژنراتور هال
  • ژنراتور دیسکی
 • فصل چهارم عملکرد ژنراتور ساخالین

  • تحلیل عملکرد ساخالین
  • میدان مغناطیسی القایی
  • تخمین افت ولتاژ الکترود
  • الکترو دینامیک
  • اثرات میدان مغناطیسی القایی (جریان تک فازه)
  • اثرات ذرات مایع(جریان دو فازه)
 • فصل پنجم عملکرد ژنراتور دیسکی MHD با چگالی شار مغناطیسی بالا

  • ساختار ژنراتور
  • ژنراتور نمونه و آهن ربا
 • فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.