دپارتمان پژوهشی سفیر

ترجمه تخصصی صنایع

مدلسازی وابستگیهای متقابل زیرساختها با ادغام شبکه و تئوری مجموعه فازی

دانلود ترجمه آماده مقاله مدلسازی وابستگیهای متقابل زیرساختها با ادغام شبکه و تئوری مجموعه فازی مشخصات مقاله عنوان فارسی مقاله مدلسازی…

تجزیه و تحلیل آسیب پذیری زیرساخت های حیاتی در مورد استفاده مجدد سیستم نیمه متمرکز آب در چینگ‌دائو، چین

دانلود ترجمه آماده مقاله تجزیه و تحلیل آسیب پذیری زیرساخت های حیاتی در مورد استفاده مجدد سیستم نیمه متمرکز آب در…

دانلود ترجمه آماده مقاله یک روش برای تحلیل ریسک ساختار های مهم وابسته به هم نسبت به رویداد های اقلیمی شدید

دانلود ترجمه آماده مقاله یک روش برای تحلیل ریسک ساختار های مهم وابسته به هم نسبت به رویداد های اقلیمی شدید…

حفاظت از زیرساخت های حیاتی: الزامات و چالش های قرن بیست و یکم

دانلود ترجمه آماده مقاله حفاظت از زیرساخت های حیاتی: الزامات و چالش های قرن بیست و یکم مشخصات مقاله عنوان فارسی…

گرمایش اهمی کمک کننده به غیرفعال سازی آنزیم ها و ریز جانداران در غذا ها: مرور و بازبینی چکیده

  عنوان مقاله:گرمایش اهمی کمک کننده به غیرفعال سازی آنزیم ها و ریز جانداران در غذا ها:مرور و بازبینی چکیده…

ترجمه تخصصی مهندسی مکانیک

ترجمه تخصصی مهندسی مکانیک دپارتمان پژوهشی سفیر با بهره گیری از اساتید دانشگاه های تهران، خدمات ویژه‌ای جهت ترجمه  را…