دپارتمان پژوهشی سفیر

ارزیابی عملکرد و بهینه سازی یک سلول سوخت جامد اکسید جامد مبتنی بر زیست توده و سیستم توربین میکرو گاز با یک چرخه رنکین آلی

ارزیابی عملکرد و بهینه سازی یک سلول سوخت جامد اکسید جامد مبتنی بر زیست توده و سیستم توربین میکرو گاز با یک چرخه رنکین آلی

تحلیل و بهینه سازی ترمودینامیکی و اقتصادی پیل سوختی اکسید جامد  مبتنی بر زیست توده و سیستم میکرو توربین گاز با یک چرخه رنکین آلی با الگوریتم فراابتکاری

دیدگاه‌ها (0)

*
*