دپارتمان پژوهشی سفیر

ثبـــت کـــامپیوتری دســـتور های پزشـــک

ثبـــت کـــامپیوتری دســـتور های پزشـــک

در این بخش به بررسی ثبـــت کـــامپیوتری دســـتور های پزشـــک (CPOE) که  توسط دپارتمان پژوهشی سفیر جمع اوری شد  پرداخته می شود.

در طول سالهای اخیر یکی از مهمترین پیشرفت ها در صــنعت بهداشــت و درمــان، توســعه فنــاوری اطلاعــات و ارتباطـات در مراکـز بهداشـتی درمـانی بـه خصـوص بیمارســتان هــا بــوده اســت . ایــن فنــاوری اثــرات قابــل ملاحظــهای را بــر فراینــدهای بیمارســتان، کــارکرد کارکنان، بیماران و مدیریت درمان داشته اسـت  . یکـی از این فنـاوری هـا ی مهـم کـه در بیمارسـتانهـا ی برخـی کشورهای پیشرفته دنیا در حال گسترش و توسـعه اسـت،نرم افزار ثبـــت کـــامپیوتری دســـتور های پزشـــک Computerized physician order entry or CPOE))  می باشد. این سیستم شامل پروسه ای است مشتمل بر ورود الکترونیکی دستورات پزشکی به منظور درمان بیماران تحت نظر پزشک. این دستورات از طریق شبکه کامپیوتری به کارکنان پزشکی  به منظور کاهش میزان خطا منتقل می شود.

 ثبت دستورات پژشک

اهداف اصلی این سمینار (ثبـــت کـــامپیوتری دســـتور های پزشـــک) به‌طور خلاصه بدین‌صورت بیان گردد:

  • مطالعه بر روی سیستم های کامپیوتری ثبت پزشکی به منظور کاهش خطاهای دارویی
  • ویژگی های سیستم های CPOE
  • تأثیر CPOE بر روی کاهش خطاهای دارویی
  • COPE در ایران و سایر کشورها
  • ساختار کلی نرم افزار COPE

 جهت دریافت کامل کلیک کنید

فهرست مطالب ثبـــت کـــامپیوتری دســـتور های پزشـــک

فصل ۱: مقدمه  ۱

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- هدف پژوهش….. ۳

۱-۳- اهمیت موضوع.. ۳

۱-۴- مروری بر فصول تحقیق. ۵

فصل ۲: ادبیات موضوع  ۶

۲-۱- تعاریف…. ۷

۲-۱-۱- CPOE چیست.. ۷

۲-۱-۲- علل ایجاد  CPOE.. 7

۲-۱-۳- ویژگی های سیستم های CPOE.. 9

۲-۱-۴- مزایا ی CPOE.. 9

۲-۱-۵- خطرات CPOE.. 10

فصل ۳: مروری بر تحقیقات گذشته  ۱۲

۳-۱- مقدمه. ۱۳

۳-۲- شیوع خطاهای دارویی… ۱۳

۳-۲-۲- علل خطاهای دارویی.. ۱۹

۳-۲-۳- کاربرد سیستم کامپیوتری ثبت دستورات پزشکی در کاهش خطاهای دارویی.. ۲۱

۳-۲-۴- راهکارهای افزایش دقت تجویز دارو.. ۲۳

۳-۲-۵- اطلاعات آموزشی.. ۲۴

۳-۳- نرم افزار ثبت سیستمی دستورهای پزشک….. ۲۶

۳-۳-۱- مواد و روشها ی ثبت سیستمی دستورات پزشک.. ۲۷

۳-۴- دیدگاه پزشکان درباره COPE.. 29

۳-۵- تاثیر ادغام  سیستم  CPOEو CDSS. 31

۳-۶- اصول طراحی CPOE.. 35

۳-۶-۲- ساختار کلی نرم افزار.. ۳۷

۳-۷- COPE در سایر کشورها ۴۴

فصل ۴: نتایج و جمع  بندی   ۴۵

۴-۱- مقدمه. ۴۶

۴-۲- جمع بندی… ۴۶

۴-۳- پیشنهادات… ۴۶

مراجع   ۴۷

 جهت دریافت کامل  کلیک کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *