دپارتمان پژوهشی سفیر

ثبـــت کـــامپیوتری دســـتور های پزشـــک ( COPE)

98,000 تومان

 

تعداد صفحات :48
رشته : مکانیک – پزشکی -کامپیوتر
قالب : تایپ شده در word

 

 

ثبـــت کـــامپیوتری دســـتور های پزشـــک ( COPE)

چکیده :

موضـوع مراقبت از بیمار، حفظ سـلامتی وی و پیشـگیری از بـروز عارضـه یـا صدمه بـه بیمـار، یکـی از مباحث اصلـی در علوم پزشـکی بـه شـمار می رود. از این رو استفاده از انواع مختلف فنآوریهای اطلاعاتی میتواند با پیشگیری از خطاها و اشتباهات پزشکی، ارزیابی خطاها و نظام مراقبت، موجب کاهش قابل توجه میزان خطاهای پزشکی و ارتقای کیفیت خدمات ارایه شده به بیماران گردد. یکی از سیستم هایی که امروزه در نظام پزشکی مورد تحقیق و مطالعه قرار میگیرد سیستم COPE می باشد. از این رو در این تحقیق به بررسی سیستم cpoe واقدامات انجام شده برای آن در ایران، همچنین معرفی مزایا ، معایب و راهکارهای لازم برای بهبود ساختار سیستم به منظور کاهش میزان خطا و افزایش سلامت بیماران و علت شیوع خطاهای دارویی و راهکارهای جلوگیری از بروز چنین اشتباهاتی پرداخته شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که سیستم COPE به میزان قابل توجهی از خطاهایی دارویی جلوگیری می کند و به منظور بهبود عملکرد این سیستم می توان این سیستم را با سایر سیستم هااز جمله CDSS ادغام کرد.

مقدمه

موضـوع مراقبت از بیمار، حفظ سـلامتی وی و پیشـگیری از بـروز عارضـه یـا صدمه بـه بیمـار، یکـی از مباحث اصلـی در علوم پزشـکی و اخـلاق پزشـکی و همچنیـن پزشـکی قانونـی بـه شـمار می رود.

خطاهای پزشکی جزیی از نتایج اجتنابناپذیر عملکرد انسانی است، تنها با بررسی خطاها به عنوان منبع اطلاعات میتوان تجربیات مناسبی را برای بهبود سلامت بیمار کسب کرد. خطاهای پزشکی پیامدهای بالینی و اقتصادی چشمگیری دارند. استفاده از انواع مختلف فنآوریهای اطلاعاتی میتواند با پیشگیری از خطاها و اشتباهات پزشکی، ارزیابی خطاها و نظام مراقبت، موجب کاهش قابل توجه میزان خطاهای پزشکی و ارتقای کیفیت خدمات ارایه شده به بیماران گردد. افزایش مناسب در استفاده از فنآوری اطلاعات در بهداشت و درمان و معرفی سیستمهای پشتیبانی از تصمیمگیری بالینی و ارتباط بهتر بین این سیستمها، منجر به ساده سازی فرایندها شده است که موجب بهبودی قابل توجهی در ایمنی بیمار میگردد.

در طول سالهای اخیر یکی از مهمترین پیشرفت ها در صــنعت بهداشــت و درمــان، توســعه فنــاوری اطلاعــات و ارتباطـات در مراکـز بهداشـتی درمـانی بـه خصـوص بیمارســتان هــا بــوده اســت .

ایــن فنــاوری اثــرات قابــل ملاحظــهای را بــر فراینــدهای بیمارســتان، کــارکرد کارکنان، بیماران و مدیریت درمان داشته اسـت . یکـی از این فنـاوری هـا ی مهـم کـه در بیمارسـتانهـا ی برخـی کشورهای پیشرفته دنیا در حال گسترش و توسـعه اسـت،نرم افزار ثبـــت کـــامپیوتری دســـتور های پزشـــک COPE Computerized physician order entry or CPOE)) می باشد. این سیستم شامل پروسه ای است مشتمل بر ورود الکترونیکی دستورات پزشکی به منظور درمان بیماران تحت نظر پزشک. این دستورات از طریق شبکه کامپیوتری به کارکنان پزشکی به منظور کاهش میزان خطا منتقل می شود.

اهداف اصلی این سمینار (ثبـــت کـــامپیوتری دســـتور های پزشـــک) به‌طور خلاصه بدین‌صورت بیان گردد:

  • مطالعه بر روی سیستم های کامپیوتری ثبت پزشکی به منظور کاهش خطاهای دارویی
  • ویژگی های سیستم های CPOE
  • تأثیر CPOE بر روی کاهش خطاهای دارویی
  • COPE در ایران و سایر کشورها
  • ساختار کلی نرم افزار COPE
  • سمینار ثبـــت کـــامپیوتری دســـتور های پزشـــک

فهرست مطالب ثبـــت کـــامپیوتری دســـتور های پزشـــک

فصل ۱: مقدمه ۱

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- هدف پژوهش….. ۳

۱-۳- اهمیت موضوع.. ۳

۱-۴- مروری بر فصول تحقیق . ۵

فصل ۲: ادبیات موضوع ۶

۲-۱- تعاریف…. ۷

۲-۱-۱- CPOE چیست.. ۷

۲-۱-۲- علل ایجاد CPOE.. 7

۲-۱-۳- ویژگی های سیستم های CPOE.. 9

۲-۱-۴- مزایا ی CPOE.. 9

۲-۱-۵- خطرات CPOE.. 10

فصل ۳: مروری بر تحقیقات گذشته ۱۲

۳-۱- مقدمه. ۱۳

۳-۲- شیوع خطاهای دارویی… ۱۳

۳-۲-۲- علل خطاهای دارویی.. ۱۹

۳-۲-۳- کاربرد سیستم کامپیوتری ثبت دستورات پزشکی در کاهش خطاهای دارویی.. ۲۱

۳-۲-۴- راهکارهای افزایش دقت تجویز دارو.. ۲۳

۳-۲-۵- اطلاعات آموزشی.. ۲۴

۳-۳- نرم افزار ثبت سیستمی دستورهای پزشک….. ۲۶

۳-۳-۱- مواد و روشها ی ثبت سیستمی دستورات پزشک.. ۲۷

۳-۴- دیدگاه پزشکان درباره COPE.. 29

۳-۵- تاثیر ادغام سیستم CPOEو CDSS. 31

۳-۶- اصول طراحی CPOE.. 35

۳-۶-۲- ساختار کلی نرم افزار.. ۳۷

۳-۷- COPE در سایر کشورها ۴۴

فصل ۴: نتایج و جمع بندی ۴۵

۴-۱- مقدمه. ۴۶

۴-۲- جمع بندی… ۴۶

۴-۳- پیشنهادات… ۴۶

مراجع ۴۷

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.