دپارتمان پژوهشی سفیر

برنامه های پاسخگویی بار

برنامه های پاسخگویی بار

1- تعریف برنامه های پاسخگویی بار

مطابق تعریف وزارت انرژی آمریکا، پاسخگویی بار عبارت است از توانمند سازی مشتریان صنعتی، تجاری و مسکونی برای بهبود الگوی مصرف انرژی الکتریکی به منظور نیل به قیمت های مناسب و بهبود قابلیت اطمینان شبکه. به عبارت دیگر، پاسخگویی بار می تواند شکل مصرف انرژی الکتریکی را به نحوی تغییر دهد که اوج سیستم کاهش یافته و مصارف به ساعات غیر اوج منتقل شوند. شکل ۲-۱ تاثیر برنامه‌های پاسخگویی بار بر منحنی بار مصرفی مشتریان را نشان می دهد.

2-انواع برنامه های پاسخگویی بار

برنامه‌های پاسخگویی بار به دو شاخه اصلی و چند زیرشاخه تقسیم بندی می شوند [۵۰]:
برنامه‌های پاسخگویی بار تشویقی محور (IBP)
• برنامه‌های کنترل مستقیم بار (DLC)
• برنامه‌های قطع /کاهش بار (I/C)
• برنامه‌های فروش دیماند / بازخرید (DB)
• برنامه‌های پاسخگویی بار اضطراری (EDRP)
• برنامه‌های بازار ظرفیت (CAP)
• برنامه‌های بازار خدمات جانبی (AS)

3-برنامه‌های پاسخگویی بار زمان محور تعرفه زمانی (TBRP)

• برنامه‌های قیمت گذاری زمان استفاده (TOU)
• برنامه‌های قیمت گذاری زمان واقعی (RTP)
• برنامه‌های قیمت گذاری پیک بحرانی (CPP)
با توجه به تعریف کمیته تنظیم انرژی آمریکا از برنامه‌های مختلف پاسخگویی بار، برنامه‌های تشویق محور را می توان در سه دسته تشویق محور داوطلبانه (فاقد جریمه)، تشویق محور اجباری (شامل جریمه) و تشویق محور تسویه بازار طبقه بندی کرد. به نحوی که هر دو برنامه در یک گروه جای می گیرند. شکل ۲-۲ تقسیم بندی پیشنهادی برنامه‌های پاسخگویی بار را نشان می دهد.

جهت دانلود کامل فایل کلیک کنید

نتیجه گیری

در حال حاضر به منظور جلوگیری از جهش قیمت ها و افزایش قابلیت اطمینان شبکه های برق، در بسیاری از بازارهای دنیا برنامه‌های پاسخگویی بار اجرا می شود. مدلسازی ریاضی این برنامه ها به مجریان، سیاست گذاران و قانونگذاران بازارهای برق این امکان را می دهد تا رفتار مشتریان در قبال برنامه‌های مختلف را ارزیابی کرده و اثرات برنامه‌های پاسخگویی بار بر کاهش قیمت ها و قابلیت اطمینان سیستم را بررسی نمایند.

تا کنون مدل ریاضی – اقتصادی موثری که بتوان به طور کامل این تاثیرات را بررسی کرد ارائه نشده است. اپراتورهای بازار برق با استفاده از این مدل ها می توانند مشخصات جدید پروفیل مصرف با حضور برنامه‌های پاسخگویی را تخمین زده و براساس آن برای بهره برداری سیستم برنامه ریزی نمایند.

از توابع ریاضی مختلفی می توان به منظور مدلسازی برنامه‌های پاسخگویی بار استفاده نمود. در این مطالعه چهار مدل خطی، توانی، نمایی و لگاریتمی اقتصادی بار با استفاده از الاستیسیته قیمتی تقاضا و تابع سودمندی مشتری استخراج و معرفی شده است. نتایج حاصل از این مدل ها نشان می دهد که چنانچه مقادیر تشویق/تنبیه قیمت انرژی پتانسیل برنامه افزایش یابد استفاده از مدل خطی قابل اعتماد نیست زیرا مدل خطی خوشبینانه ترین حالت و مدل توانی محافظه کارترین (بدبینانه ترین حالت را بدست می دهند لذا استفاده از مدل توانی نتایج مطمئن تری را در اختیار می گذارد. 

همچنین با استفاده از مدل و با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره اجرای این برنامه ها با لحاظ سلایق بازیگران عمده بازار برق مانند مشتری، شرکت های فروشنده برق و اپراتور مستقل سیستم اولویت بندی شده است. اولویت بندی برنامه ها موثرترین برنامه ها را از لحاظ فنی و اقتصادی مشخص می کند.

این مدل ها در بررسی مسائل سیستمها و بازارهای برق در حضور برنامه‌های پاسخگویی بار نقش بارز و قابل توجهی دارند مانند بررسی حاشیه ذخیره و مباحث ذخیره چرخان، مدیریت تراکم، افزایش ظرفیت خطوط انتقال، تغییرات قیمت های نهایی گرهی، مدیریت ریسک، بررسی نقش ادوات FACTS در خطوط انتقال، که برخی از این مباحث در قالب مقالات تحقیقاتی در کنفرانس ها و مجلات معتبر علمی ارائه شده اند

جهت دانلود کامل فایل کلیک کنید

فهرست مطالب

 کلیات تحقیق ۳

۱-۲-۱- پاسخگویی بار ۸
۱-۲-۲- انواع پاسخگویی بار ۸
۱-۲-۳- برنامه‌های پاسخگویی مبتنی بر قیمت ۹
۱-۲-۴- برنامه‌های پاسخگویی بار تشویق محور ۱۲
۱-۲-۵- مزایای پاسخگویی بار ۱۶
۱-۳- مروری بر تحقیقات انجام شده ۱۹

برنامه‌های پاسخگویی بار ۲۴

۲-۱- پاسخگویی بار ۲۶
۲-۲- تعریف برنامه‌های پاسخگویی بار ۲۷
۲-۳- انواع برنامه‌های پاسخگویی بار ۲۸
۲-۳-۱- کنترل مستقیم بار (DLC) 30
۲-۳-۲- قطع یا کاهش بار (I/C) 31
۲-۳-۳- برنامه‌های فروش دیماند بازخرید (DB) 31
۲-۳-۴- برنامه‌های پاسخگویی بار اضطراری (EDRP) 32
۲-۳-۵- برنامه‌های بازار ظرفیت (CAP) 33
۲-۳-۶- برنامه‌های خدمات جانبی (AS) 34
۲-۳-۷- برنامه‌های قیمت گذاری زمان استفاده (TOU) 34
۲-۳-۸- برنامه‌های قیمت گذاری زمان واقعی (RTP) 35
۲-۳-۹- برنامه‌های قیمت گذاری زمان پیک بحرانی (CPP) 35
۲-۴- مزایای حضور مشتریان در بازار ۳۷
۲-۴-۱- مزایای مشتری ۳۷
۲-۴-۲- مزایای شبکه ۳۷
۲-۴-۳- سایر مزایا ۴۰
۲-۵- تاثیر اجرای برنامه های پاسخگویی بار بر سیستم قدرت ۴۱
۲-۶- نقش منابع پاسخگویی در طراحی سیستم قدرت ۴۲
۲-۷- نقش منابع پاسخگویی بار در بهره برداری از سیستم قدرت ۴۲
۲-۸- مشکلات منابع پاسخگویی بار ۴۳

فصل ۳: توسعه مدل های خطی برنامه های پاسخگویی بار ۴۴

۳-۱- مقدمه (انواع تابع تقاضا) ۴۵
۳-۲- الاستیسیته قیمتی تقاضا ۴۶
۳-۳- مدل های خطی برنامه های پاسخگویی بار زمان محور ۵۱
۳-۳-۱- مدل تک دوره ای ۵۱
۳-۳-۲- مدل چند دوره ای ۵۳
۳-۳-۳- مدل ترکیبی پاسخگویی ۵۴
۳-۴- مدل های خطی برنامه های پاسخگویی بار تشویق محور داوطلبانه (فاقدجریمه) ۵۴
۳-۴-۱- مدل تک دوره ای ۵۵
۳-۴-۲- مدل چند دوره ای ۵۶
۳-۴-۳- مدل ترکیبی پاسخگویی بار ۵۶
۳-۵- مدل های خطی برنامه های تشویق محور اجباری (مبتنی بر جریمه) ۵۷
۳-۵-۱- مدل تک دوره ای ۵۷
۳-۵-۲- مدل چند دوره ای ۶۰
۳-۵-۳- مدل ترکیبی پاسخگویی ۶۰
۳-۶- مدل های خطی برنامه های تشویق محور مبتنی بر قیمت تسویه بازار ۶۱
۳-۷- مدل های خطی برنامه های پاسخگویی با توجه به رفتار مشتری ۶۲
۳-۸- جمع بندی ۶۹

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *