بلوك دياگرام كنترل برداري موتور القايي با مبدل ماتريسي

  کنترل برداری موتور القایی با استفاده از مبدل ماتریسی کنترل سرعت موتورهای القایی با استفاده از مبدلهای رایج AC-DC-AC انجـام مـی شـود کـه ایـن مبدلها دارای معایبی هستند. از جمله این معایب نیاز این مبدلها به خازن الکترولیتی باس DC می باشـدکه باعث افزایش حجم و وزن مبدل می شود. همچنین این مبدلها به […]

کنترل برداری موتور القایی با استفاده از مبدل ماتریسی بیشتر بخوانید »