دپارتمان پژوهشی سفیر

انواع سیستم تهویه ساختمان

سیستم تهویه ساختمان

سیستم تهویه ساختمان

طراحی سیستم تهویه و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان  یک سوم انرژی تولیدی در سطح جهان  برای گرم وسرد…