دپارتمان پژوهشی سفیر

دانلود فایل ورد مقاله: ﻣﺮورى ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ HSE در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻰ از ﻛﺎر

12,000 تومان

تعداد صفحات سال انتشار رشته قالب
۱۸ ۱۳۹۹ مدیریت-عمران-صنایع-محیط زیست Word

دانلود فایل ورد مقاله: ﻣﺮورى ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ HSE در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻰ از ﻛﺎر

ﭼﻜﻴﺪه

در ﺳﺎلﻫﺎى اﺧﻴﺮ ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﻓﻦ آورى و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎى ﺳﺮﻳﻊ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻫﺴﺘﻴﻢ. اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ورى و رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﻲﺷﻮد وﻟﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎى ﺟﺪﻳﺪى در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ، اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﻓﻦ آورى ﺳﺒﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻴﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺑﺰارآﻻت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد.

اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب روى ﺳﻼﻣﺖ، اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻧﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. از اﻳﻦ رو ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ HSE در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺿﺮورى ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮورى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺑﺮاى ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﭘﺮوژه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻮادث ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮاى ﻣﺪﻳﺮان ﭘﺮوژه ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ HSE در ﭘﺮوژهﻫﺎى ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺣﻮزه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه و ﻛﻠﻴﺪى وارد ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﭘﺮوژه از ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎى ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺟﺎﻧﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻲﻛﺎﻫﺪ.

در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ HSE در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار، ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮان ﭘﺮوژه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻮادث، راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎى اﻳﻤﻨﻲ، ﻳﻚ ﻣﺪل ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖHSE و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى اﻳﻤﻨﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮورى ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪى: ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ HSE، ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻰ از ﻛﺎر، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار، ﭘﺮوژهﻫﺎى ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز، ﺳﻼﻣﺖ، اﻳﻤﻨﻰ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ HSE 

 

فهرست مطالب مقاله ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ HSE در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻰ از ﻛﺎر

 • مقدمه 
 • ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ HSE و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار
 • راﺑﻄﻪ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﻰ ﺳﻼﻣﺖ(ﺑﻬﺪاﺷﺖ)، اﻳﻤﻨﻰ، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﭘﺎﻳﺪارى در ﻣﻘﻴﺎسﻫﺎى زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن
 • ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮان ﭘﺮوژه
 • ﺣﻮزهﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ ﺧﺮوﺟﻰ از ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﻓﻴﻠﻴﭙﺲ
 • راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻰ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎى ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﻤﻨﻰ در ﺳﺎزﻣﺎن
 • ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ HSE
 • ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ HSE ﭘﺮوژه
 •  ﻣﻤﻴﺰى و اﺻﻼح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ HSE ﭘﺮوژه
 • ﺑﺮرﺳﻰ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻰ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻳﻤﻨﻰ
 •  ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮى

برخی از مراجع مقاله

ﻧﺼﻴﺮى ﺟﺎن آﻗﺎ، ﻣﺮﻳﻢ، ﻣﺪاح، ﻣﺮﻳﻢ، ﻧﺼﻴﺮى ﺟﺎن آﻗﺎ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ، اﺣﻤﺪى ﺗﻮاﻧﺎ، ﺑﻬﻤﻦ، ١٣٩۵، ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ HSE ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰارى ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار، ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان و HSE، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، اردﻳﺒﻬﺸﺖ ١٣٩۵. ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ HSE

ﺳﻠﻴﻤﻲ، ﻓﺮﺷﺎد، ﻃﺎووﺳﻲ ﺗﻔﺮﺷﻲ، ﺷﻬﺮﻳﺎر، رواﻧﺸﺎدﻧﻴﺎ، ﻣﻬﺪى، ١٣٩۶، ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮان ﭘﺮوژه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻮادث ﭘﺮوژهﻫﺎى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺮوژه، ﺗﻬﺮان، ﺑﻬﻤﻦ ١٣٩۶.

ﺷﺎه ﻛﺮﻣﻲ، رﺿﺎ، ﻣﺴﻴﻨﻪ اﺻﻞ، ﺣﺎﻣﺪ، ١٣٨٨، اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ (HSE) ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد PMBOK ﺑﺮاى ﭘﺮوژهﻫﺎى ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ HSE، ﺗﻬﺮان، اﺳﻔﻨﺪ ١٣٨٨.

ﻣﺤﻤﺪى، ﺳﻌﻴﺪ، اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ، اﺣﻤﺪ، ١٣٨٨، اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎى ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﻨﻌﺘﻲ و اﻳﻤﻨﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن، ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ HSE، ﺗﻬﺮان، اﺳﻔﻨﺪ ١٣٨٨.

ﺧﻮش ﻛﺎر، اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ١٣٩۶ ، ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻘﻮط در ﭘﺮوژهﻫﺎى ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺗﻬﺮان، ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺮوژه، ﺗﻬﺮان، ﺑﻬﻤﻦ ١٣٩۶. ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ HSE

ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر زرﻧﺪى، ﺣﺴﻴﻦ، ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﻣﺰد آﺑﺎدى، ﺳﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت راه، ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻬﺮﺳﺎزى، ﭼﺎپ دوم، ١٣٩۴، ﺻﻔﺤﻪ ١٣٧.

 

Investigating the Adequacy of Horizontal Lifeline System Design through Case Studies .٢٠١۵ ].Goh, Y.M., Wang, Q.,١٢.[

R.Krause, “The Role of Culture in Fatality Prevention” Asset Practice Specially, Thomas Newsletters

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.