دپارتمان پژوهشی سفیر

سيستم هاي مديريت شبكه هاي مخابراتي

بررسی سیستم های مدیریت شبکه های مخابراتی

بررسی سیستم های مدیریت شبکه های مخابراتی

مخابرات و سرویس‌های مخابراتی پیشرفته، زیرسـاختار فناوری اطلاعـات وارتباطـات را تشـکیل مـی دهنـد. تنوع،سـرعت وکیفیت سرویسهای مخابراتی روزبه روز افزایش چشمگیری می یابد و بـه تبـع آن امکانـات جدیـد و پیشـرفته دراختیـار مشترکین مخابراتی قرار می گیرد . باگسترده و پیچیده ترشدن شبکه ها و سرویس های مخـابراتی، مـدیریت شـبکه هـای مخابراتی نیز اهمیت بیشتری پیدا می کند و روش ها و ابزارهائی متناسب با تحولات سریع دراین زمینه لازم است تا ازعهده مدیریت کارآمد شبکه مخابراتی برآید . بنابراین شبکه مدیریت یکی ازاجزای حیاتی یک شبکه مخابراتی اسـت . ازطریـق این شبکه اطلاعات مربوط به عملکرداجزاءمختلف شبکه به مراکز مدیریت مربوطه گزارش و فرامین مناسب بـرای عملکـردبهینه، به عناصرمختلف شبکه ارسال می گردد.هدف ازاین سمینار بررسی سیستم های مـدیریتی شـبکه هـای مخـابراتی جهان ومقایسه آن باوضعیت روز کشوراست.

سیستم های مدیریت شبکه های مخابراتی

سازمان های مخابراتی با بکارگیری سیستم هاوابزارهای مدیریت شبکه درسـطوح مـدیریتی مختلـف، بـه مزایـائی ماننـدکاهش هزینه های نگهداری شبکه، افزایش رضایت مشترکین، افـزایش سـوددهی، اسـتفاده بهینـه از تجهیـزات شـبکه ،افزایش کیفیت سرویس وکاهش هزینه استفاده از سرویس برای مشترک دست پیدا می کنند.

باتوجه به تغییرات اخیر در قوانین حاکم بر مخابرات و لزوم آماده سازی برای اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی و ایجاد بازار رقابتی، این مزایـا ازجملـه عوامل تضمین کننده بقای شرکت های مخابراتی درصحنه رقابت خواهند بود. بنابراین حرکت درجهت دستیابی بـه یـک سیستم مدیریت یکپارچه شبکه مخابراتی برای مخابرات کشور براساس اسـتانداردهای معتبـر مـدیریت شـبکه مخـابراتی برای گسترش شبکه امری بدیهی می باشد.

جهت دانلود فایل کلیک کنید

برخی از مباحث مطرح شده در تحقیق بررسی سیستم های مدیریت شبکه های مخابراتی

 • ضرورت مدیریت شبکه مخابراتی 
 • انواع پروتکلهای مدیریت شبکه   
 • مقایسه پروتکل های مختلف مدیریت 
 • سیستم های مدیریتی مربوط به شرکت های مطرح مخابراتی 
 • محصولات شرکت  HUAWEI   
 • محصولات شرکت زیمنس
 • محصولات شرکت ALCATEL   
 • محصولات شرکت COMARCH 
 • انواع مختلف شبکه ها
 • استانداردهای مدیریت شبکه
 • مدیریت شبکه مخابراتی  (TMN )
 • ارتباط  TMN  با شبکه مخابراتی
 • ساختار   TMN
 • مزایای استفاده از  ETOM
 • دیدگاه محوری سازمان واحد ETOM 
 •  تعاملات بیرونی 

جهت دانلود فایل کلیک کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *