دپارتمان پژوهشی سفیر

تحلیل ارتعاشات در ابزارهای برشی

تحلیل ارتعاشات در ابزارهای برشی

تحلیل ارتعاشات در ابزارهای برشی اﻣﺮوزه ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺮزﻛﺎری ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ و ‫ﻣﺘﺪاولﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪهاﺳﺖ. از ‫ﺑﺮﺗﺮیﻫﺎی ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺮزﻛﺎری ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻢ، ‫ﻛﺎرﺑﺮد آﺳﺎن و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ﺑﺎ اﺷﻜﺎل ‫ﻣﺘﻨﻮع و ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺷﺎره ﻛﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎری از ﻗﻄﻌﺎت ‫ﺣﺴﺎس و دﻗﻴﻖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ روش ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ‫از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﭼﻮن ﭘﺮهﻫﺎی ﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژﻫﺎ و ‫ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎی ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ، ﭘﺮهﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺖ، ﺗﻮرﺑﻴﻦﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق، ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻓﻠﺰی و ﻗﻄﻌﺎت ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻫﻮا ﻓﻀﺎ اﺷﺎره ‫ﻛﺮد. ‫ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮزﻫﺎی ‪ CNCﭼﻨﺪ ﻣﺤﻮره و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﻌﻄﺎف ‫ﭘﺬﻳﺮی ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی ‪ CNCﭼﻬﺎر و ﭘﻨﺞ ﻣﺤﻮره، اﻣﺮوزه ‫ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺎﺷﻴﻨﻜﺎری اﻧﻮاع ﺳﻄﻮح ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮهﻫﺎی ‫ﺗﻮرﺑﻴﻦ و ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ‫ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮی اﻧﻮاع اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻓﺮزﻛﺎری و ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﻮاع ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی اﺑﺰار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ‫ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺎﺷﻴﻨﻜﺎری ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻜﻞ دﻟﺨﻮاه، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﺮاﻧﺲ اﺑﻌﺎدی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ‫را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮد. ﻳﻚ ﻧﻮع ﭘﺮه ﻛﻮﺗﺎه وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻧﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻠﻪ ‫و رﻳﺸﻪ ﺑﻮده و در آن از روش ﻓﺮزﻛﺎری ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ اﺳﺘﻔﺎده ‫ﻣﻲﺷﻮد. ‫روش ﺳﻨﺘﻲ ﻓﺮزﻛﺎری اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ‫ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﻧﺮخ ﭘﻴﺸﺮوی ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ، ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ و ﺗﻌﺪاد ‫زﻳﺎدی ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ‫ اﻳﻦ روش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ‫ﻣﻜﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ارﺗﻌﺎﺷﺎت ‫ﺧﻮدﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻳﻦ ‫روش ﺑﺎﻻ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزی ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاده ﺑﺮداری از ‫روش ﺳﻌﻲ و ﺧﻄﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﭼﻨﺪ ‫ﻗﻄﻌﻪ ﻳﺎ اﺑﺰار ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاده ﺑﺮداری ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ. ‫اﺳﻤﻴﺖ و ﺗﻮﻟﺴﺘﻮی ﻣﺴﺌﻠﻪ ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮزﻛﺎری ‫ﭘﺮهﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮزاﻧﮕﺸﺘﻲﻫﺎی ﺑﺎرﻳﻚ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ‫ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺮخ ﺑﺮادهﺑﺮداری ﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎدی ﺑﻪ ﻃﻮل ‫اﺑﺰار و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺎﺷﻴﻨﻜﺎری دارد و ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ دو ‫ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﺮادهﺑﺮداری ﺑﺎﻻﺗﺮی دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ. ‫ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮزﻛﺎری ﭘﺮهﻫﺎی ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺎزک ‫ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮزاﻧﮕﺸﺘﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻃﻮل ﻟﺒﻪ ﺑﺮﻧﺪه آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ‫اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪلﺳﺎزی ‫ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﺷﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ‫آزﻣﺎﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ‫ﻳﻚ ﻣﺪل ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎﻻﻳﻲ ‫ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺎﺷﻴﻨﻜﺎری را ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺪلﺳﺎزی ‫دﻗﻴﻖ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺎﺷﻴﻨﻜﺎری ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ‫ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭼﺘﺮ ( نوعی ارﺗﻌﺎش ﺧﻮدﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ) و ﺻﺪﻣﻪ ‫اﺑﺰار، در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﻮد. ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﻴﺮو ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺮی ﺗﺨﻤﻴﻦ در ‫ﺧﺼﻮص اﺑﻌﺎد ﺑﺮاده در ﺣﺎل ﻣﺎﺷﻴﻨﻜﺎری ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
تحلیل ارتعاشات در ابزارهای برشی
تحلیل ارتعاشات در ابزارهای برشی
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ‫اﺑﺰارﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺑﻪدﺳﺖ آوردن اﻳﻦ اﺑﻌﺎد، ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺷﺒﻴﻪ ‫ﺳﺎز ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ در اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ اﺑﺰار و ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر ‫ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﻟﺒﻪ ﺑﺮش اﺑﺰار درﮔﻴﺮ ﺷﺪه و ﻣﺨﺘﺼﺎت درﮔﻴﺮی ‫ﻟﺒﻪ ﺑﺮش اﺑﺰار در ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ‫ﻣﺨﺘﺼﺎت، اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ ‫ﻣﻲآﻳﺪ. ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ‪۴ ACIS ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آن ﺑﺮای ﻣﺪلﺳﺎزی از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻻﻳﻪ ‫ﻣﺮزیاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ و ‫ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزیﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﻣﻲﺗﻮان در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﺸﻦﺗﺮاﺷﻲ ﭘﺮهﻫﺎی ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻣﻮﺗﻮر ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﻣﻮرد ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارداد در ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ماشینکاری، ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺑﺮﺷﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ارﺗﻌﺎﺷﺎت در اﺑﺰار ﺑﺮﺷﻲ، ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎر و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﮕﻬﺪارﻧـﺪه ﻣـﻲﺷـﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻄﺢ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ. ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ دﻗﻴﻖ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺑﺮﺷﻲ ﺑـﺮای اﻧﺘﺨـﺎب ﺑﻬﻴﻨـﻪ ابزار و ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎی اﺑﺰار از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. در اﻳﻦ تحقیقﻣﺪلﺳﺎزی و ﺷﺒﻴﻪﺳـﺎزی ﻧﻴﺮوﻫـﺎی ﺑﺮﺷـﻲ در ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﻓﺮزﻛـﺎری ‫اﻧﮕﺸﺘﻲ و تراشکاری و بورینگ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد. در مرحله بعد به معرفی ارتعاشات خود انگیخته chatter در هنگام فرزکاری پرداخته و راههای کنترل و غلبه ان توضیح داده میشود. و در انتها به عوامل ایجاد ارتعاش در پروسه ماشینکاری پرداخته و راهها و روشهایی برای غلبه بر لرزش و ارتعاشات حاصل از نیروهای ماشنکاری و ارتعاشتات خود انگیخته پیشنهاد میگردد. همچنین نمونه هایی از ابزارالات ضد ارتعاشی معرفی میگردد.

فهرست مطالب تحقیق تحلیل ارتعاشات در ابزارهای برشی:

 • فصل اول: کلیات
 • فصل دوم : مروری بر تابع پاسخ فرکانسی و تابع تبدیل
  • تحلیل در حوزه فرکانس
  • تابع پاسخ فرکانسی
   • نمایش گرافیکی داده های تابع پاسخ فرکانسی
   • تحلیل ارتعاشات آزاد و اجباری
   • تابع پاسخ فرکانسی سیستمهای یک درجه آزادی
   • حل ارتعاش آزادوبررسی ویژگیهای مودال چند درجه آزادی
 • فصل سوم : تحلیل دینامیکی و مدلسازی عملیات ماشین کاری
  • عملیات فرزکاری
   • – مدلسازی لبه های برنده و سطح تماس ابزار و قطعه
   • ﺳﻴﺴﺘﻢ ارﺗﻌﺎﺷﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦاﺑﺰار
   • ﻣﺪلﺳﺎزی فرزکاری انگشتی
   • ﻣﺪل ﺳﺎزی ارﺗﻌﺎﺷﺎت ﺧﻮد ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ در ‫ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺮزﻛﺎری
   • اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺷـﺒﻴﻪ ﺳـﺎزی ارﺗﻌﺎﺷـﺎت ﺧـﻮد ‫ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﺮزﻛﺎری اﻧﮕﺸﺘﻲ
   • روش تجربی برای محاسبه نیروی برش
   • مدل خیز دینامیکی
   • مدلسازی اجزا محدود (FE) ابزار و اسپ
   • معیار بروز ارتعاشات خود بر انگیخته
  • ﻣﺪلﺳﺎزی اﺑﺰار ﺑﻮرﻳﻨﮓ
   • ﻣﺪﻟﺴﺎزی دﻣﭙﺮ ﺿﺮﺑﻪای
  • مدل تراشکاری
 • فصل چهارم : روشهای کاهش ارتعاشات در ماشینهای ابزار
  • تأثیرات ارتعاش بر ماشین های ابزار
  • منابع بوجود آورنده ارتعاش
  • راههای حذف ارتعاش
  • اثر نیروهای برشی
  • هندسه اینسرت
  • زاویه ورود
  • شعاع نوک ابزار
  • نحوه بستن ابزار
  • انتخاب ابزار
  • عملکرد داخل تراشهای قابل تنظیم
  • شکستن براده ها و تخلیه آنها
  • کاهش ارتعاشات ابزار با استفاده از قطعات سخت در بدنه ابزار
  • سایر روشها برای کاهش ارتعاشات
 • فصل پنجم : نتیجه گیری
جهت مشاوره انجام تحقیق تحلیل ارتعاشات در ابزارهای برشی با ما در ارتیاط باشید.

سایر خدمات دپارتمان پژوهشی سفیر

  • مشاوره و آموزش تحقیق ریاضی
  • مشاوره و آموزش پروپوزال کارشناسی ارشد ریاضی
  • مشاوره و آموزش رایگان تحقیق نویسی و پروپوزال نویسی
  • مشاوره و آموزش بیمر
  • مشاوره جهت مدل سازی و شبیه سازی
  • آموزش نکات نگارش و تحلیل تحقیق و مقاله و سمینار از طریق ارتباط مستقیم با مولف
  • مشاوره انجام تحقیق
  • خدمات آموزش نگارش پروپوزال و تحقیق و مقاله در رشته های فنی ومهندسی توسط افراد خبره
  • آموزش حرفه ای و تخصصی در زمینه های مختلف بهینه سازی و پیاده سازی مقالات و مدلهای ریاضی
  • مشاوره نگارش تحقیق
  • آموزش ارائه راه حلهای جدید و بهینه در حوزه های هوش مصنوعی .
  • مشاوره انجام پروپوزال
  • آموزش مدل سازی و شبیه سازی
  • مشاوره و آموزش مقاله نویسی ISI، ISC، Scopus، علمی پژوهشی و isi
  • نگارش ومدلسازی وارائه و اکسپت مقاله در ژورنالهای معتبر داخلی و خارجی بر اساس لیست وزارت علوم
  • مشاوره و آموزش رایگان الگوریتم های بهینه سازی و کدنویسی
  • مشاوره نگارش پروپوزال
  • تبدیل تحقیق و کارهای پژوهشی شما به کتاب با بهترین کیفیت محتوا و چاپ و کمترین هزینه
  • ترجمه متون مقالات و تحقیقات از انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی با بالاترین کیفیت و کمترین زمان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *