دپارتمان پژوهشی سفیر

کنترل غیرخطی در سیستم تعلیق

کنترل غیر خطی و مقاوم سیستم های تعلیق خودرو

سمینار آماده: بررسی کنترل غیر خطی و مقاوم سیستم های تعلیق خودرو

در این سمینار به بررسی کنترل غیر خطی و مقاوم سیستم های تعلیق خودرو پرداخته می شود. استفاده از انواع کنترل کننده ها از جمله کنترل غیر خطی و کنترل مقاوم در سیستم های تعلیق خودرو می پردازیم. در ادامه به کنترل غیر خطی و انواع سیستم های غیر خطی را معرفی می کنیم. در ادامه  به بررسی انواع روشهای خطی سازی سیستم های غیرخطی و روشهای طراحی کنترلر پراخته ایم.  بعد از معرفی سیستم های تعلیق وچگونگی عملکرد ان و در انتها از کاربرد کنترلرغیرخطی در سیستم های تعلیق برای بهبود عملکرد راحتی سرنشین و پایداری سیستم تعلیق را مورد مطالعه قرار داده ایم.
واژه‌های کلیدی: سیستم های غیر خطی پایداری کنترلرغیرخطی سیستم های تعلیق راحتی سرنشین

کنترل غیرخطی در سیستم تعلیق
کنترل غیر خطی در سیستم تعلیق

پیشنهادها

ما دراین بخش به ارائه پیشنهاد هایی که امکان انجام تحقیقات بیشتر برای رسیدن به عملکرد مطلوب تری نسبت به تحقیقات انجام شده در گذشته می شود می پردازیم

۱-انجام تمامی تحقیقات ارائه شده در فصل سه با مدل نصف خودرو

در روش پیشنهاد شده از این منظر دارای اهمیت می باشد که هر چه سیستم دینامیکی خود را با درجات ازادی بیشتری ارائه دهیم، به عملکرد مطلوب تری و نتایج به دست امده دقیق تر می باشد. که از بدست امدن این نتایج می توان راه حل مناسب تری برای کاهش ارتعاشات وارد بر سیستم تعلیق بدست اوریم .که منجر به بهبود راحتی سرنشین و افزایش راید و هندلینگ خودرو می شود .

۲- طراحی یک کنترلر لغزشی و استفاد از شبکه های عصبی برای بهینه سازی عملکرد کنترلر

هدف از طراحی یک کنرلر لغزشی، ایجاد مصالحه بهینه بین جابجایی بدنه خودرو و پایداری چرخ ها روی جاده است تا ضمن سـفر، هـم راحتـی سرنشینان تأمین شود و هم امکان فرمان پذیری و کنترل پذیری خودرو به نحو مطلوبی فراهم باشد. که در ان پس از معرفی مدل هـای ریاضـی قلاب آسمانی و زمینی، عملکرد کنترل کننده های مدل مبنای تکی و پیوندی مورد بررسی قرار گرفته. در ادامه جهت بهبود رفتار سیسـتم، ابتـدا چرخش بهینه سطوح لغزش و سپس استفاده از یک شبکه های عصبی مناسب برای بهینه سازی عملکرد کنترلر که باعث شود تا نتایج حاصل ازبهینه سازی ان عملکرد مطلوب تری نسبت به روشهای ارائه شده برای بهینه سازی در تحقیقات انجام شده در قبل باشد.

 

۳-طراحی کنترل مقاوم غیر خطی و بهینه سازی ان با استفاده از شبکه های عصبی برای سیستم های تعلیق فعال خودرو

یک کنترل مقاوم غیر خطی رفتار شتاب تایر و بدنه و همچنین برای جابه جایی های سیستم تعلیق را که خیلی سخت باشند به کار گرفته می شوند. برای جابه جایی های کوچک مانند یک سیستم خطی عمل می کند. و برای جابه جایی های زیاد مانع از جابه جایی زیاد تعلیق و چرخ می شود .در کنترل غیر خطی برای پیشرفته کردن و به روز رسانی کردن سیستم که دارای زمان انطباق دائمی را نداشته باشد یا براورد تاخیر جاده را نداشته باشد می توان با بهینه سازی ان با استفاده از شبکه های عصبی سیستم می تواند عملکرد سریعتر و مطلوب تری نسبت به روش های ارائه شده در گذشته داشته باشد.

جهت دانلود کامل فایل کلیک کنید

فهرست مطالب بررسی کنترل غیر خطی و مقاوم سیستم های تعلیق خودرو

فصل ۱: ۱

۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- سیستم غیر خطی ۲
۱-۲-۱- مدل ساده ۲
۱-۲-۲- انواع سیستم های غیر خطی ۴
۱-۲-۲-۱- از نظر وجودی ۴
۱-۲-۲-۲- از نظر خصوصیات ریاضی ۴
۱-۲-۲-۳- از نظر رابطه ورودی و خروجی ۴
۱-۲-۳- روشهای تحلیل سیستم های غیر خطی ۵
۱-۲-۳-۱- روش تایع توصیف کننده ۵
۱-۲-۳-۱-۱- کاربردهای توابع توصیف کننده ۵
۱-۲-۳-۲- روش تابع لیاپانوف ۷
۱-۲-۳-۳- روش صفحه فازی ۹
۱-۲-۴- کنترل غیر خطی چیست ۱۰
۱-۲-۴-۱- دلایل استفاده از کنترل کننده های غیرخطی ۱۰
۱-۲-۵- انواع روشهای طراحی کنترل غیر خطی ۱۱
۱-۲-۵-۱- خطی سازی پسخورد (فیدبکی) ۱۱
۱-۲-۵-۲-کنترل تطبیقی ۱۲
۱-۲-۵-۲-۱- چگونه می توان کنترل تطبیقی را طراحی کرد ۱۵
۱-۲-۵-۲-۲-کنترل تطبیقی سیستم های غیر خطی ۱۶
۱-۲-۵-۳-کنترل لغزشی ۱۶
۱-۲-۵-۳-۱- اهداف یک کنترل لغزشی ۱۷
۱-۲-۶- کنترل مقاوم چیست ۱۸

فصل ۲: سیستم تعلیق ۲۰

۲-۱- مقدمه ۲۱
۲-۲- سیستم تعلیق چیست ۲۱
۲-۲-۱- هر سیتم تعلیق دو هدف کلی دارد ۲۱
۲-۲-۲- اصلی ترین اجزای سیستم تعلیق ۲۲
۲-۲-۳- جرم معلق و نامعلق ۲۴
۲-۲-۴-کمک فنر ۲۵
۲-۲-۴-۱- اساس کار کمک فنر: ۲۵
۲-۲-۵-ستون های نگهدارنده ۲۶
۲-۲-۶- تایر ۲۶
۲-۲-۷- سیستم تعلیق به منظور ایفای شش نقش زیر طراحی میشوند. ۲۶
۲-۳- انواع سیستم های تعلیق ۲۶
۲-۳-۱- تعلیق غیرفعال ۲۶
۲-۳-۲- تعلیق نیمه فعال ۲۷
۲-۳-۳-تعلیق فعال ۲۸
۲-۴- انواع روش های کنترل در سیستم تعلیق ۲۹

فصل ۳: مروری بر منابع ۳۰

۳-۱- مقدمه ۳۱
۳-۲- مرتب سازی تحقیقات انجام شده بر اساس روشهای کنترلی ۳۱
۳-۲-۱- استفاد از شبکه های عصبی برای بهبود عملکرد سیستم تعلیق خودرو ۳۱
۳-۲-۲- طراحی کنترلر با استفاده از مد لغزشی ۳۶
۳-۲-۳- طراحی کنترلر با استفاده از روش کنترل تطبیقی ۳۹
۳-۲-۴- طراحی کنترلر با استفاده از خطی سازی پسخورد (فیدبکی) ۴۴
۳-۲-۵- طراحی کنترلر با استفاده از روش کنترل مقاوم ۴۸

فصل ۴: ۵۲جمع‌بندی و پیشنهادها ۵۲

۴-۱- مقدمه ۵۳
۴-۲- محتوا ۵۳
۴-۲-۱- جمع بندی ۵۳
۴-۲-۲-نو اوری ۵۴
۴-۲-۳-پیشنهادها ۵۴
مراجع ۵۶
پیوست‌ها ۵۹

جهت دانلود کامل فایل کلیک کنید

1 دیدگاه دربارهٔ «کنترل غیر خطی و مقاوم سیستم های تعلیق خودرو»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *