دپارتمان پژوهشی سفیر

فروش‌ویژه!

دانلود سمینار آماده استفاده از مواد نانو در کاهش نیروی درگ زیردریایی 

قیمت اصلی 37,000 تومان بود.قیمت فعلی 0 تومان است.

تعداد صفحات رشته قالب
۹۰ مکانیک-برق Word

 

دانلود سمینار آماده استفاده از مواد نانو در کاهش نیروی درگ زیردریایی

از جمله مواردی که از دیر باز در مورد حرکت اجسام داخل یک سیال مورد توجه بوده ، مساله کاهش نیروی مقاوم در برابر حرکت یا درگ می باشد که در دوره های مختلف تحقیقات ، مورد توجه بسیاری از دانشمندان و محققین قرار گرفته است و مقالات و پروژه های زیادی در این مورد نگاشته شده است .

با کاهش نیروی مقاوم یا درگ ، امکان دستیابی به سرعت های بالاتر و کاهش مصرف سوخت و یا منابع دیگر انرژی برای حرکت ، امکان طی مسافت های بیشتر به ازای دفعات سوخت گیری کمتر ، آلودگی کمتر محیط ، و در نهایت افزایش عمر کارکرد تجهیزات و کارایی بهتر آنها را به دنبال خواهد داشت .

در حال حاضر روش و تکنیک های نوینی برای کاهش درگ وجود دارد و هنوز هم روند تحقیقات برای کمتر کردن درگ و بهبود عملکرد وسایل ساخته شده به دست بشر ادامه دارد و روش های کاراتر با عوارض کمتری در حال پیگیری و عرضه می باشد .

نمایی از زیردریایی اتمی با قسمت های مختلف آن
نمایی از زیردریایی اتمی با قسمت های مختلف آن

.

از جمله این روش ها می توان به کاهش درگ به کمک پوشاندن سطح به وسیله پلیمرهای حل شونده ،پوشش های حل شونده ، شامل پوشش های آنیونی ، کاتیونی و غیر یونی ، استفاده از میکرو حباب در کاهش درگ و همچنین پیوند چند روش اشاره کرد .

از جمله روش ها و تکنیک های نوین کاهش درگ ، روش کاهش درگ به وسیله علم نانو یا به عبارتی نانو تکنولوژی می باشد که از جمله علوم کاربردی و جدیدی می باشد که بسیار مورد توجه قرار گرفته است و از آن به عنوان انقلابی در علم بشر نام می برند .

یکی از روش های مهم کاهش درگ اصطکاکی ، که از جمله نوین تـرین و کـاربردی تـرین روش ها نیز محسوب می شود به کارگیری نانو تکنولـوژی در ایـن زمینـه مـی باشـد.

از جمله کاربرد ها و زمینه هایی که نانو تکنولوژی باعث ایجاد تحولی شگرف در کاهش درگاصطکاکی خصوصا در صنایع دریا یی شده است می توان به طـور کلـی از نـانو پوشـش هـایمختلف با کاربرد های متنوع ، استفاده از نانو مـواد در پوشـش هـای ضـد خـزه ، در کـاهشاصطکاک بدنه شناور ها و زیردریایی ها ، در افـزایش مقاومـت بـه ضـربه ، خـراش ، تـرک وهمچنین دوام بیشتر رنگ های مورد استفاده و مقاومت بیـشتر آنهـا در مقابـل محـیط هـایاسیدی و به طور کلی محیط دریا و بسیاری از کاربرد های  مهم دیگر اشاره کرد که می توانگفت که تحولی عظیم در این صنعت رخ داده است .

این مقاله به معرفی و شناخت این موارد اختصاص یافته ، تحقیقات مختلف و نظریه هـای  مطرح ، به صورت دسته بندی شده جمع بندی تدوین و ارایه شده است.

فهرست مطالب استفاده از مواد نانو در کاهش نیروی پسای زیردریایی 

 • فصل اول : کلیاتی در مورد درگ
 • فصل دوم : بررسی و بیان اهمیت کاهش درگ
  • بررسی و بیان اهمیت موضوع
  •  کاربرد   
 • فصل سوم : نانو تکنولوژی 
  • آغاز نانوتکنولوژی
  • اهمیت و ضرورت نانوتکنولوژی
  • نانو مواد
  • تکنولوژی نانو ذرات 
 • فصل چهارم : کاربرد نانو در صنایع دریایی 
  • کاربرد نانو در صنایع دریایی 
  • پوشش ها
  • رنگ های دریایی
  • گرافیت و سرامیک
  • پوشش های نانو ساختاری
  • پوششهای دریایی ضدخزه
  • کاربرد نانو ذرات  اکسید روی در مقاوم سازی پوشش شناورها وتجهیزات  زیر دریایی
  • پوششهای کاهش دهنده نیروی درگ اصطکاک ( Drag ) جهت استفاده در شناورها
  • پوششهای کاهش دهندهDrag
  • بهبود سطح خراش سطوح پوشش ها توسط نانو مواد توسط نانو ذرات اکسید روی
  • نانوروکش های بسیار مقاوم در برابر خوردگی
  • تولید روکش های جدید با استفاده از فناوری نانو
  • نانو پوشش های هوشمند
  • نانو کامپوزیت ها
  • نانوسیلور
 • فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 
نتیجه گیری  

  افزایش عمر بدنه شناور ها و زیردریایی ها از طریـق نـانو ذرات افـزایش دهنـده مقاومـت درمقابل ضربه و همچنین افزایش مقاومت در برابر خوردگی در محیط های دریایی و اسـتحکامبیشتر بدنه و کاهش احتمال ایجاد ترک در بدنه شناور ها و زیردریایی ها همه جـز کارهـاییاست که از طریق نانو تکنولوژی به آن دست یافته و تشریح داده شد .

تمام این کارها و تلاش های صورت گرفته برای کشف کارایی ها و چگونگی استفاده بهتر وکاراتر از نانو تکنولوژی باز هم زمینه برای تحقیقات بیشتر برای عملکرد های بهتر وجود داردو به واقع می توان گفت درگ که نانو تکنولوژی نه تنها در صنایع دریایی و عملکرد پوشـش هـا دردریا بلکه به طور قاطع در تمامی علوم دنیا ، انقلابی عظیم را به وجود آورده و روحی تـازه درکالبد علم دمیده است که بسیاری از دانشمندان را شیفته کاربرد هـای معجـزه آسـای خـودنموده است.

 بتوجه به کاربردهایی که از نانو تکنولوژی در زمینه کاهش نیروی درگ بیان شد مـی تـوانبه اهمیت این علم نوین در صنایع دریایی پی برد .

با توجه به خواص فوق العاده نانو ذرات در بهبود عملکرد مواد و پوشش های جدید ، احتمال استفاده همزمان از دو یا چند نانو ذره وجود دارد. اما تحقیقات راجع به استفاده همزمـان دویا چند نانو ذره و چگونگی ترکیب و یا مخلوط کردن آنها و عدم کاهش کارایی هر کدام و یـاحتی بهبود عملکرد آنها ، خصوصا در صنایع دریایی محدود بوده است که در این زمینه تلاش بیشتری را  مطلبد .

در ایران صنایع دریایی به معنای واقعی خود ؛ یعنی ساخت سکوهای ثابت و متحرک دریایی ، کشتی های اقیانوس پیما ، زیردریایی ها و غیره ، حدود یـک دهـه از عمرشـان مـ یگـذرد وصنعتی نو پا محسوب می گردد . فناوری  نانو نیز در دنیـا قـدمت چنـدانی درگ نـدارد و از معـدودفناوری هایی است که در همان بدو مطرح شدنش در دنیا ، در ایران نیز مطـرح شـده اسـت .

 

سمینار آماده مدیریت
سمینار آماده مهندسی صنایع 

مشاهده سمینار آماده مهندسی مکانیک

تحقیق و سمینار اماده مهندسی کامپیوتر

فناوری  نانو با توجه به تأثیرات شگرفی که در همه صنایع دارد ، مورد توجه قرار گرفته است .

صنایع دریایی در حال رسیدن به دوران تکامل خود در ایران است و فناور ینانو هم  میتوانـدبه تکامل هدفمند و روزافزون آن کمک کند .

کاربردهایی از فناور ینانو که بیـان شـد ، تنهـاگوشه ای از کاربردهای گسترده آن در صنایع دریایی است و آینده ، این کاربردها را قطع یتـرو مشخص تر خواهد کرد ؛ لذا مدیران کلیه   بخشهای صنعتی از جمله صـنایع دریـایی نبایـدخود را نسبت به فناور ینانو بیگانه بدانند ، بلکه همواره باید پیشرف تهای این شاخه از دانـشو فناوری مولکولی را در دنیا زیر نظر داشته ، از پیشرفت این فنـاوری جدیـد ، حمایـت هـایمادی و معنوی لازم را به عمل آورند . چه بسا که ورود فناور ینانو به هر صـنعتی  ، تحـولاتشگرفی را باعث شود و غافل گیری و ورشکستگی رقبا را به دنبال داشته باشد .

از طرف دیگر ، نهادهای مرتبط باید پیشرفت های روز دنیا در زمینه فناور ینانو را به صنایع مربوطه معرفـیکنند که این امر مستلزم شناخت نیازهای هر بخش از صنعت در زمینـه فنـاور ینـانو اسـت .

لازم است ، متولیان فناوری نانو با یک تقسیم بندی منطقی در صنایع موجود ، نیازهای هریک را به تفکیک بررسی کنند و با شناسایی نیازهای بازار ، توسعه فناوری نانو را   جهت دهی نمایند . به علاوه ، پشتوانه مالی مناسبی نیز برای توسعه فناوری نانو فراهم نماینـد  ، زیـرا نـشناختننیازها به معنای بیراهه رفتن فناوری نانو است .

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.