دپارتمان پژوهشی سفیر

تعیین ابعاد و فهرست تجهیزات شبکه های تلفن ثابت جهت ارایه سرویس های نوین مخابراتی 

18,000 تومان

تعداد صفحات سال نگارش رشته کیفیت قالب
۱۳۰ ۲۰۱۳ برق برنزی Word

با مطالعه نمونه مشابه موضوع خود میتوانید به راحتی تحقیق خود را بنویسید. همه ی محصولات قرار داده شده طبق استانداردهای وزارت علوم بوده و همگی مورد تایید دانشگاه ها واقع شده است.

تعیین ابعاد و فهرست تجهیزات شبکه های تلفن ثابت جهت ارایه سرویس های نوین مخابراتی

در این مجموعه نتایج حاصل از پیش بینی تقاضای مشترکین تلفن ثابت و همراه کشور ، برای پنج سال آتی (۸۷-۱۳۸۳) در سطح ۲۶۰ شهرستان کشور مورد پردازش قرار گرفته و مشخص خواهد گردید که این تقاضا در بخش تلفن ثابت به چه میزان در قالب تاسیس مراکز جدید وبه چه میزان به صورت توسعه مراکز موجود تلفن ثابت درخواهدآمد .  بدیهی است ، افزایش تعداد مشترکین شبکه تلفن ثابت ، بار ترافیک بین شهری را افزایش خواهد داد و از آنجا که این ترافیک از طریق شبکه بین شهری کشور (نقاط SC/PC) هدایت می گردد ، لذا در بخش مراکز سوییچ بین شهری نیز ، نیاز به توسعه یا تاسیس خواهیم داشت.

در محاسبه این بار ترافیکی ،بخشی از ترافیک بین شهری تلفن همراه که از طریق نقاط اتصال شبکه تلفن ثابت وهمراه وارد شبکه بین شهری تلفن ثابتمی شود، نیز لحاظ گردیده است.  پس از اعمال بار ترافیکی نقاطSC/PC به برنامه محاسبه ما تریس ترافیکی (از برنامه های کاربردی شرکت مخابرات ایران)، ماتریس ترافیکی و متعاقبا ماتریس کانالمراکزSC/PC استخراج می گردد که بیانگر میزان ظرفیت این مراکز می باشد .پس از محاسبه میزان افزایشLine (خطوط مشترکین )،Trunk (خطوط بینمراکز)وPort (مجموعLine وTrunk)لازم درمراکزشهری وبین شهری، حجم سوییچ هایاضافه شده به شبکه در سال ۱۳۸۷ مشخص خواهد گردید.
از آنجا که مشترکین افزوده شده ، توسعه شبکه دسترسی را ایجاب می نمایند، لذا با توجه به میزان ملزومات مصرفی هر مشترک در شبکه دسترسی موجود، میزان هر یک ازاین ملزومات جهت تامین نیاز مشترکین افزوده شده محاسبه گردیده است.
همچنین برای پاسخگویی به نیاز های باند پهن وسرویس های نوین مورد تقاضای مشترکین ، تجهیزاتی معرفی شده اند که بر حسب سیاست های شرکت مخابرات جهت بهینه سازی شبکه دسترسی در برنامه توسعه آتی می توان از این تجهیزات نیز استفادهنمود.

فهرست

۱- مقدمه
۲- توزیع تقاضای پیش بینی شده ……………………………………………………… ۲
۳- توپولوژی ،عناصر واجزاء شبکه …………………………………………………………..۴
۳-۱- مراکز سوئیچینگ بین الملل (ISC)……………………………….. 5
۳-۲- مراکز سوئیچ بین شهری ثانویه (SC) ……………………………………..5
۳-۳- مراکز سوئیچ بین شهری اولیه (PC) ………………………………………………………. 6
۳-۴- مراکز سوئیچ انتهایی (TX) …………………………………………………………………..6
۳-۵- مراکز سوئیچ محلی یا شهری (LX) ……………………………………. 6
۳-۶- مراکز ترانزیت شهری (TR)…………………………………………………………………………6
۴- نحوه مسیریابی و شماره گذاری در شبکه …………………………………………………………..۹
۴-۱- مسیر یابی ………………………………………………………………………………………. ۹
۴-۱-۱- مسیر یابی در سمت شبکه شهری ………………………………………………. ۹
۴-۱-۲- مسیر یابی درشبکه بین شهری……………………………………………….. ۱۰

۴-۲-طرح شماره گذاری در شبکه بین شهری………………………………………………………………..۱۱

۴-۳-نحوه نرخ گذاری مکالمات درشبکه بین شهری………………………………………………………… ۱۲
۴ –۴-سیگنالینگ………………………………………………………………………………………………. ۱۲
۴-۵-همزمانی……………………………………………………………………۱۴
۴-۶-نحوه ارتباط مشترکین ثابت با موبایل و بالعکس……………………………………………………………….. ۱۵
۵- معرفی شبکه بین شهری کشور ……………………………………………………………………….. ۱۶
۶- تحلیل کمی برنامه سوم توسعه مخابرات کشور در تلفن ثابت……………………………………………..۲۱
۶-۱- بررسی آماری برنامه سوم توسعه تا انتهای سال ۱۳۸۲ ( وضع موجود)……………………………………………………….۲۱
۶-۲- نسبت تاسیس و توسعه استانی در برنامه پنج ساله سوم………………………………………۲۱
۶-۳- ظرفیتهای نامی مراکز موجود…………………………………………………………۲۵
۶-۴- سناریوی تاسیس مراکز جدید و توسعه مراکز موجود در برنامه پنج ساله آتی (۸۷-۱۳۸۳)…………۲۷

۶-۴-۱- نحوه تاسیس مراکز جدید………………………………………………………………۲۷

۶-۴-۲- نحوه توسعه مراکز موجود……………………………………………………………….۳۰
۷- تعیین تعداد پورت مورد نیاز و بار پردازش هر مرکز……………………………………………۳۶
۷ -۱- تعیین تعداد ترانک مورد نیاز……………………………………………….۳۶
۷-۲- تعیین بار پردازشی هر مرکز…………………………………………………………………………….۴۴
۸- تعداد پورت مورد نیاز برای مراکز SC و PC به تفکیک مراکز ۹۲ گانه……………………………… ۴۵
۹- ترافیک بین شهری در هریک از نقاط SC و PC ………………………………….56
۹-۱- روش تهیه ماتریس ترافیک نقطه به نقطه……………………………………………….. ۶۳
۱۰- محاسبه تعداد ترانک مورد نیاز در مراکز بین شهری………………………………………….۷۰
۱۰-۱- روش مسیریابی در شبکه بین شهری………………………………….۷۰

۱۰-۲- مدل ریاضی ترافیک و محاسبه تعداد کانال مورد نیاز…………………………………………………. ۷۲

۱۰-۳- معیارها و پارامترهای تعیین ماتریس کانال………………………………….۷۳
۱۰-۴- روش محاسبه کانال در مسیرهای مختلف……………………………………………………… ۷۴
۱۰-۵-تعداد کانال مورد نیازجهت دسترسی شبکه ثابت به موبایل و بالعکس……………………….۸۱
۱۰-۶- تعداد پورت سوئیچ مورد نیاز در نقاط SC و PC……………………… 82
۱۰-۷-تعداد لینک مورد نیاز سیگنالینگ شماره هفت ………………………………………………….۸۲
۸-۱۰- نتیجه گیری ………………………………………………………….۸۸
۱۱ – معرفی شبکه دسترسی ( Access )…………………………………………………………………89
۱۱-۱- وظایف شبکه دسترسی ………………………………………………………………………..۹۰
۱۱-۲- انواع شبکه های دسترسی ………………………………………………………………………..۹۰
۱۱-۲-۱- ۹۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ (Wireline Access) دسترسی با سیم
۱۱-۲-۲- ۹۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ (Wireless Access) دسترسی بی سیم
۱۱-۳- تقسیم بندی سیستم های Access از لحاظ پهنای باند …………………………………………….۹۱
۱۱-۳-۱- ۹۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۴۴ kbit/s تا (Narrow band) باند باریک
۱۱-۳-۲- ۹۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ (broadband) باند پهن

۱۱-۴- شبکه دسترسی موجود و تجهیزات مورد نیاز برای حل مشکلات آ ن………………………………. ۹۲

۱۱-۴-۱- فناوری ۴PCM ………………………………………………………………104
۱۱-۴-۲- فناوری XDSL………………………………………………………………………… 105
۱۱-۴-۴- دسترسی با تجهیزات Remote ……………………………………………………………………… 112
۱۱-۴-۵- دسترسی با اینترفیس V5.X ……………………………………………………… 113
۱۱-۴-۶- دسترسی فیبرنوری و انواع دسترسی ها در این فناوری ………………………………………. ۱۱۵
منابع و مراجع ……………………………………………………………. ۱۳۹

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.