دپارتمان پژوهشی سفیر

فروش‌ویژه!

بررسی ارتباط شغل بر سلامت روان در زنان

قیمت اصلی 35,000 تومان بود.قیمت فعلی 27,000 تومان است.

تعداد صفحات رشته قالب
۹۶ علوم اجتماعی-مدیریت-کارافرینی Word

بررسی ارتباط شغل بر سلامت روان در زنان

تاثیر اشتغال بر عملکرد و روحیات زنان :

امروزه مشارکت روز افزون زنان در بیرون از خانه باعث تقویت حس اعتماد به نفس و استعمال و افزایش قدرت تصمیم گیری و بر خورداری با رویدداهای و حوادث زندگی اثر مطلوب بر روابط خانوادگی بر جای گذارده است.

در واقع زن با کار و فعالیت اجتماعی قدرت خلاقیت کارآیی و استقلال بیشتری می یابد چرا که زن در ازای دریافت وجه حاصل از فعالیت اجتماعی و همچنین تبادل اطلاعات علم و آگاهی و تعامل اجتماعی استقلال عمل بیشتری می یابد می تواند در برابر مشکلات خانه و محیط تصمیم گیری و مداخله نماید.

به طور کلی باید گفت هر چه زنان بیشتر وارد عرصه اجتماعی شوند به همان نسبت بحران فردی و اجتماعی، افسردگی و انزواگرایی، بیزاری از نظام اجتماعی، بی اعتمادی و بد بینی به قوانین و قواعد حاکم در این قشر عظیم کاسته خواهد شد.

هر فرد بر حسب موقعیت خویش در گروه و جامعه باید الگوهای عملی خاصی را رعایت کند، کم به آن «نقش» می گویند. مجموعه حقوق و تکالیف نقش «انتظارات نقش»   نام دارد.

مهمترین مساله ای که در اشتغال زنان باید مورد توجه قرار گیرد وجود نقش های متعددی است که زنان باید به عنوان همسر و مادر و گرداننده خانواده به عهده گیرند. نقش هایی که در جامعه ما به صورت سنتی به آن نگریسته می شود و گاهی با نقش مدرن زن به عنوان یک فرد شاغل در خارج از خانه نا هماهنگ می باشد.

زنان شاغل در حالی که نقش های دو گانه ای را ایفا می کنند، در زمینه انجام وظیفه و مسئولیت های ناشی از نقش های خانگی و شغلی تا حد متوسطی دچار دو گانگی نقش می شوند. زنان شاغل میزان مشارکت همسرانشان را در امور منزل و خانه دار کم ارزیابی کرده اند. زنان شاغل بار عمده ایفای  مسئولیت سنگین خانه داری در کنار وظایف شغلی،  مسئولیت های حرفه ای و کار به تنهایی بر دوش آنان قرار می گیرد و آنان در قبال این وظایف خود را مسئول می ببینند و مایلند خود را حفظ کنند و به هر ترتیبی ادامه دهند بنابراین در وضعی قرار می گیرند که از یک طرف قادر به پاسخگویی کامل به انتظارات هر دو نقش خویش نیستند و از سوی دیگر مایلند که هر دو نقش را به خوبی ایفا نمایند.

اما آیا زنان موفق عمل می کنند؟ و تاثیر  اشتغال زنان در تربیت فرزندان چیست؟ و آیا اشتغال زن خللی در تربیت فرزندان ایجاد می کند؟ ما در وسیعترین دنیای روانی و اجتماعی کودک است و از نظر کودک هم چون کسی است که از تمام نقاط این جهان اطلاع دارد اشتغال مادر موجب اختلال در تکوین شکل گیری دلبستگی کودک نسبت به مادر می شود.

چرا که مراقبت کودک از حالت انفرادی به حالت گروهی در می آید و نتیجتاً دلبستگی نسبت به مادر از حالت طبیعی خارج می شود اما باید دید چه موانعی بر سر راه اشتغال زنان جامعه است؟ مسائلی که سر راه زنان در کارایی می شود نگرش ها و باورهای نا صحیحی است که برخی از مردم دچار آنند برخی عقیده دارند که موجودی به نام زن صرفاً برای کارهای خانه داری آفریده شده است و لزومی ندارد در خارج از منزل به فعالیتی مشغول باشد.

عوامل متعدد اقتصادی، اجتماعی، قانونی و فرهنگی ویژه ای در جامعه وجود دارد که مانع از افزایش مشارکت زنان در فعالیت اقتصادی می شود. این موانع به سه گروه تقسیم می شود: الف ) موانع اقتصادی؛ ۲ ) موانع اجتماعی، قانونی؛ ۳ ) موانع اجتماعی و فرهنگی؛ که در مورد اول به طور کلی در زمان رکود اقتصادی، نیروی کار کمتری مورد نیاز است و تعداد زیادی از افراد جویای کار، شغل نمی یابند و عده ای از افراد کار و شغل خود را از دست می دهند. اولین گروهی که کار خود را گروهی که کار خود را از دست می دهند و یا اصلاً کار به دست نمی آورند معمولا زنان هستند. تبعیض جنسی در اشتغال از عوامل بسیار موثر عدم افزایش مشارکت اقتصادی زنان است. براساس باورها و عقاید حاکم بر جامعه ما هر حیطه کاری، مناسب حضور زنان نیست و یقیناً دیدگاههای  فرهنگی و اجتماعی حاکم بر ذهن، بر خلاف آنچه در غرب رایج است. حضور زنان را در محیط های کارگری نامناسب، منع می کند و نسبت به آن نظر مخالف دارد. بنابراین مکانی را که زن در آن مشغول به فعالیت است باید از  لحاظ موافق با هنجارهای اسلامی و منطبق با شئونات زن باشد و مبنای تقوایی و فرهنگ دینی را از زن نگیرد.

برای آغاز هر گونه تحول در ساخت اقتصادی و اجتماعی جامعه زنان باید یک تحول در بینش عمومی نسبت به حقوق و جایگاه زن به وجود آورد. در تغییر نگرش جامعه نسبت به مشاغل زنان توجه به موارد زیر قابل ذکر است:
  • ریشه کنی بی سوادی؛
  • زنان خودشان را باور داشته باشند و با حضور مداوم خود در اشتغال و مدیریت ها گاهی در جهت توسعه کشور بردارند.
  • زنان در جهت افزایش حقوق خود تلاش کنند، از توان زنان در امور قضایی، وکالت و … استفاده شود.

 فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده تحقیق : ۱

فصل اول کلیات تحقیق ۱

مقدمه ۲
تاثیر اشتغال بر عملکرد و روحیات زنان : ۳
بیان مسئله : ۶
اهمیت و ضرورت تحقیق : ۷
اهداف کلی تحقیق : ۷
متغیر های پژوهشی : ۸
تعاریف مفهومی و عملیاتی : ۸
فرضیه های پژوهش : ۹

فصل دوم پیشینه پژوهش ۱۰

مقدمه ۱۱
روان سالم = جامعه سالم : ۱۲
نظریه های سلامت روانی : ۱۳
۲- تعریف مفاهیم کلیدی ۱۶
۱-۲) تعریف خانواده و خانوار ۱۶
۲-۲) مفهوم سرپرست خانوار ۱۷
۳-۲) تعریف زنان سرپرست خانوار ۱۷
۳- انواع زنان سرپرست خانوار ۱۸
۴) آمار زنان سرپرست خانوار ۲۰
۱-۴) بررسی آماری در سایر کشورها ۲۰
۲-۴) بررسی آماری در ایران ۲۱
۱-۲-۴) جمعیت و سن ۲۱
۲-۲-۴) تحصیلات و تأهل ۲۱
۳-۲-۴) نرخ اشتغال ۲۱
۴-۲-۴) منبع درآمدی ۲۱
۵-۲-۴) نوع شغل ۲۲
۶-۲-۴) ساعات کار و هزینه خانوار ۲۲
۵) تئوری‌ها و مبانی نظری ۲۳
۱-۵) نظریات اسلام ۲۳
۲-۵)نظریه‌های روانشناسی ۲۵
۳-۵) نظریات جامعه‌شناسی ۲۷
۱-۳-۵) نظریه زنانه شدن فقر ۲۷
۲-۳-۵) نظریه ساختی ـ کارکردی ۲۸
۳-۳-۵) نظریه طبقاتی و ناتوانی دولت‌ها ۲۹
۴-۴-۵) نظریه کنش ۳۰
۶) انواع مشکلات زنان سرپرست خانواده ۳۰
۱-۶) مشکلات روحی- روانی ۳۰
۲-۶) مشکلات خانوادگی ۳۳
۳-۶) مشکلات اجتماعی ۳۵
۴-۶) مشکلات اقتصادی ۳۸
۷) عملکرد جمهوری اسلامی ۳۹
۱-۷) قانونگذاری ۳۹
۲-۷) اجرایی ۴۲
۸) راهبردها و راهکارها ۴۳
۱-۸) رویکرد پیشگیری ۴۳
۱-۱-۸) تلاش جهت کاهش نرخ مرگ و میر مردان سرپرست خانوار و افزایش امید به زندگی ۴۳
۲-۱-۸) کاهش نرخ جرایم در میان مردان سرپرست خانوار ۴۴
۳-۱-۸) گسترش پوشش بیمه بین روستائیان و عشایر ۴۴
۴-۱-۸) تلاش جهت اعاده حقوق مالی زوجه در زمان فوت یا طلاق از همسر ۴۴
۲-۸) رویکرد حمایتی ۴۴
۱-۲-۸) حمایت‌های قانونی ۴۴
۲-۲-۸) حمایت‌های اقتصادی ۴۵
۳-۲-۸) حمایت‌های فرهنگی و اجتماعی ۴۷
۳-۸) رویکرد توان افزایی و توانمند‌سازی ۴۹

فصل سوم روش تحقیق ۵۰

مقدمه ۵۱
طرح تحقیق: ۵۱
جامعه آماری : ۵۱
نمونه آماری: ۵۱
ابزار پژوهشی: ۵۱
روش اجرا : ۵۲

فصل چهارم تجزیه و تحلیل آماری داده ها ۵۳

تجزیه و تحلیل آماری داده ها: ۵۴

فصل پنجم نتیجه گیریها ۹۰

خلاصه بحث و نتیجه گیری : ۹۱
فرضیه های پژوهش حاضر : ۹۱
محدودیتهای پژوهش : ۹۱
پیشنهادات : ۹۱
منابع و ماخذ ۹۲
فهرست منابع انگلیسی ۹۴
وب سایتهای استفاده شده ۹۴
پیوست : ۹۶

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.