دپارتمان پژوهشی سفیر

گشتاور دندانه اي براي قطب هاي جابجا قرار گرفته

طراحی بهینه موتور جریان مستقیم بدون جاروبک به منظور کاهش گشتاور دندانه ای

طراحی بهینه موتور جریان مستقیم بدون جاروبک به منظور کاهش گشتاور دندانه ای    در موتور های جریان مستقیم بدون…