ساختار وعملکرد ترانسفورماتورهای خشک درتغذیه سیستم های بالاسری متروی تهران

ساختار و عملکرد ترانسفورماتورهای خشک درتغذیه سیستم های بالاسری متروی تهران مزایای استفاده از راه آهن برقی نسبت به دیزلی باعث شده است که تمام کشور های توسعه یافته و در حال توسعه تلاش روز افزونی برای بهره مندی بیشتر از این سیستم اغاز کنند. در کشور ایران نیز بحث راه آهن برقی از سالها …

ساختار وعملکرد ترانسفورماتورهای خشک درتغذیه سیستم های بالاسری متروی تهران ادامه »