دپارتمان پژوهشی سفیر

کروش

شرایط بهینگی KKT در مسائل بهینه‌سازی چندهدفه بازه‌ای مقدار

  شرایط بهینگی KKT در مسائل بهینه‌سازی چندهدفه بازه‌ای مقدار در این تحقیق به بررسی شرایط بهینگی KKT در مسائل…