دپارتمان پژوهشی سفیر

کروش-کان-تاکر

شرایط بهینگی KKT در مسائل بهینه‌سازی چندهدفه بازه‌ای مقدار

  شرایط بهینگی KKT در مسائل بهینه‌سازی چندهدفه بازه‌ای مقدار در این تحقیق به بررسی شرایط بهینگی KKT در مسائل…