دپارتمان پژوهشی سفیر

کاهش گشتاور دندانه اي

طراحی بهینه موتور جریان مستقیم بدون جاروبک به منظور کاهش گشتاور دندانه ای

طراحی بهینه موتور جریان مستقیم بدون جاروبک به منظور کاهش گشتاور دندانه ای    در موتور های جریان مستقیم بدون…