دپارتمان پژوهشی سفیر

کاهش نیروی اصطکاک

کاهش نیروی اصطکاک

بررسی روش های کاهش نیروی اصطکاک پوسته ای

بررسی روش های کاهش نیروی اصطکاک پوسته ای در سیستم انتقال جریان  با توجه به اینکه افت فشار ناشی از…