دپارتمان پژوهشی سفیر

کاربرد ماموگرافی در تشخیص سرطان پستان

تعمیم ساختار Mallat براي محاسبه تبدیل ویولت تصاویر

بهبود کیفیت از طر یق ویژگیهای استخراج شده و کنتراست در تصاویر ماموگرافی به کمک ویولت

بهبود کیفیت از طر یق ویژگیهای استخراج شده و کنتراست در تصاویر ماموگرافی به کمک ویولت یکی از مهمترین و…