دانلود سمینار آماده : نقش طراحی و اصلاح فضای شهری در پیشگیری از وقوع جرم علیه زنان امنیت به معنای رهایی از ترس و تهدید، از نیازهای اساسی انسان و پیش‌نیاز ارتقاء رفاه و سلامت و پایه‌ای برای تعالی انسان تلقی می‌گردد؛ به‌طوری که امنیت فضاهای شهری نقش ویژه‌ای در ارتقاء سطح رفاه اجتماعی شهروندان […]

نقش طراحی و اصلاح فضای شهری در پیشگیری از وقوع جرم علیه زنان بیشتر بخوانید »