دپارتمان پژوهشی سفیر

پیشگیری از جرم

نقش طراحی و اصلاح فضای شهری در پیشگیری از وقوع جرم علیه زنان

دانلود سمینار آماده : نقش طراحی و اصلاح فضای شهری در پیشگیری از وقوع جرم علیه زنان امنیت به معنای…