دپارتمان پژوهشی سفیر

پروپوزال نوی

پیاده سازی شبکه عصبی راف به منظور بهبود شبکه ترافیک شهری

 پیاده سازی شبکه عصبی راف به منظور بهبود شبکه ترافیک شهری در این قسمت به بررسی پروپوزال کارشناسی ارشد رشته…