دانلود سمینار آماده استفاده از مواد نانو در کاهش نیروی پسای زیردریایی  چکیده یکی از روش های مهم کاهش درگ اصطکاکی ، که از جمله نوین تـرین و کـاربردی تـرین روش ها نیز محسوب می شود به کارگیری نانو تکنولـوژی در ایـن زمینـه مـی باشـد . کـه تحقیقات وسیعی در حوزه عملی و نظری در […]

استفاده از مواد نانو در کاهش نیروی پسای زیردریایی بیشتر بخوانید »