دپارتمان پژوهشی سفیر

نـانوتکنولوژي

استفاده از مواد نانو در کاهش نیروی پسای زیردریایی

دانلود سمینار آماده استفاده از مواد نانو در کاهش نیروی پسای زیردریایی  چکیده یکی از روش های مهم کاهش درگ…