دپارتمان پژوهشی سفیر

میکروکانال

بررسی اثرتشعشعی میکروکانال های قابل استفاده در خنک کاری تجهیزات الکترونیکی

بررسی اثرتشعشعی میکروکانال های قابل استفاده در خنک کاری تجهیزات الکترونیکی در چند دهه اخیر افق های جدیدی پیش روی ساخت…