دپارتمان پژوهشی سفیر

مگنتو هایدرو دینامیک

ژنراتورهاي مگنتو هایدرو دینامیک و تکنولوژي هاي مختلف آنها

ژنراتورهای مگنتو هایدرو دینامیک و تکنولوژی های مختلف آنها

ژنراتورهای مگنتو هایدرو دینامیک و تکنولوژی های مختلف آنها یکی از روش های نوین تولید جریان الکتریسیته که بر اساس…