دپارتمان پژوهشی سفیر

مقطع لوزی شکل

استحکام خمشی فایل‌های دندانی

استحکام خمشی فایل‌های دندانی با مقطع لوزی مربعی در این قسمت به بررسی استحکام خمشی فایل‌های دندانی با مقطع لوزی…