دپارتمان پژوهشی سفیر

مشترکین موبایل

برساختار شبكه GPRS و سرويس هاي آن

ساختار شبکه GPRS و سرویس های آن

ساختار شبکه GPRS و سرویس های آن  امروز همزمانی رشد سریع شبکه موبایل سلولی و افزایش تعداد کاربران اینترنت، شرایط…