دپارتمان پژوهشی سفیر

مبدلهای حرارتی

بررسی جریان معکوس مارپیچ در مبدل های حرارتی

بررسی جریان معکوس مارپیچ در مبدل های حرارتی  انتقال انرژی حرارتی از یک سیال به سیالی دیگر در صنعت توسط…