دپارتمان پژوهشی سفیر

مبانی نظری بازاریابی

بررسی ارائه ی خدمات سیستم نوین بانکداری و بازاریابی در بانک های ایران

 بررسی ارائه ی خدمات سیستم نوین بانکداری و بازاریابی در بانک های ایران چکیده واژه بازاریابی را امروزه مقدم برتبلیغات…