دپارتمان پژوهشی سفیر

مانیتورینگ

مانیتورینگ،رایانش ابری

بهبود مانیتورینگ بیماران از راه دور با استفاده از رایانش ابری

بهبود مانیتورینگ بیماران از راه دور با استفاده از رایانش ابری در این تحقیق به بررسی بهبود مانیتورینگ بیماران از…