دپارتمان پژوهشی سفیر

قدرت تجدید

ورود و خروج اقتصادي واحدها در سيستم هاي قدرت تجديد ساختار يافته

سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته UC

ورود و خروج اقتصادی واحدها در سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته UC همراه با رشد سریع تکنولوژیهای در حال…