شرایط بهینگی KKT در مسائل بهینه‌سازی چندهدفه بازه‌ای مقدار در این تحقیق به بررسی شرایط بهینگی KKT در مسائل بهینه‌سازی چندهدفه بازه‌ای مقدار می پردازیم. ابتدا مفاهیم بهینه‌سازی چندهدفه و مسایل بازه ای مقدار را بررسی می‌کنیم. سپس برخی تعاریف و مبانی اولیه مسائل بهینه‌سازی چندهدفه بازه ای را ارائه می‌دهیم. سپس به معرفی مفهوم …

شرایط بهینگی KKT در مسائل بهینه‌سازی چندهدفه بازه‌ای مقدار ادامه »