دپارتمان پژوهشی سفیر

سیکل های ترمودینامیکی

سیکل رنکین ارگانیک در EES

شبیه سازی سیکل رانکین ارگانیک در EES 

 دپارتمان پژوهشی سفیر با دارا بودن برترین اساتید و دانشجوان دانشگاه تهران خدمات زیر را به دانشجویان در زمینه ی…