دپارتمان پژوهشی سفیر

سیستم های تشخیص چهره و الگوریتم های یادگیری

سیستم های تشخیص چهره و الگوریتم های یادگیری

سمینار آماده سیستم های تشخیص چهره و الگوریتم های یادگیری  در این سمینار به بررسی در دنیای به هم پیوسته…