دپارتمان پژوهشی سفیر

سیستم تعلیق

کنترل غیرخطی در سیستم تعلیق

کنترل غیر خطی و مقاوم سیستم های تعلیق خودرو

سمینار آماده: بررسی کنترل غیر خطی و مقاوم سیستم های تعلیق خودرو در این سمینار به بررسی کنترل غیر خطی…

تحلیل ارتعاشات آشوبناک و کنترل ارتعاشات سیستم تعلیق نیمه فعال خودرو با دمپر MR

تحلیل ارتعاشات آشوبناک و کنترل ارتعاشات سیستم تعلیق نیمه فعال خودرو با دمپر MR هدف از این تحقیق تحلیل ارتعاشات…