دپارتمان پژوهشی سفیر

روش بهينه سازي بر اساس الگوريتم ژنتيک

تغييرات هزينهء توليد سيستم ۵ شينه با تعداد مراحل توليد

مدیریت توان راکتیو و کنترل ولتاژ در سیستم های تجدید ساختار یافته

مدیریت توان راکتیو و کنترل ولتاژ در سیستم های تجدید ساختار یافته با پیشرفت علم و بدست آمدن یافته های…