دپارتمان پژوهشی سفیر

روشهاي کاهش پسا

نیروی پسا

لایه مرزی و نیروی پسا و روش های کاهش نیروی پسا

لایه مرزی و نیروی پسا و روش های کاهش نیروی پسا یکی از مهمترین کاربردهای تئوری لایه مرزی، محاسبه نیروی…